zaterdag, 23 Juli, 's avonds 8 m KARELTJE OP DWAALWEGEN, tu o r s t e l ij ü!e m I g r a n I e n. PARKGEBOUW - RIJSSEN Uitgave van Drukkerij G» ten Gate Hzn.f Rijssen Zaterdag 23 Juli 1938 Telef» no» 41 Postrekening no» 13337 Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentiën 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de 1e bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen, inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Zaterdagmorgen zou de groente handelaar Ten H. op de Stations dwarsweg met zijn wagen keren. En wat hem in zijn veeljarige prac- tijk nog nimmer was overkomen, gebeurde nu: het voertuig veran derde niet alleen van richting, doch ook van stand, met het gevolg, dat de lading begon te werken en heel wat op de straat terecht kwam, zodat o.m, aardbeien en meloenen het loodje moesten leggen. Het paard kwam daarbij ook ongeluk kig terecht, half onder de wagen en met zijn voorpoot tussen een boompje en een daarbij als steun staande paal. Het dier nam het evenwel nog al kalm op en bleef rustig liggen, tot men het kon ver lossen. Toch was het hele geval voor den betrokkene een scha depost, De Elsenerstraat was Maandag avond het oord van belevenissen. Eerst liep een kindje van den timmerman Ten B., bij het over steken van de straat, tegen een passerende auto op. Dit liep ge lukkig heel goed af. Behalve een paar builen aan het hoofdje en een bloeduitstorting, kwam het kindje er met de schrik af. En even latei, bij het remmen voor een kinderwagen, slipte een vrachtauto van de expediteurs Wessels en gleed tegen een lantaarnpaal, waardoor deze van zijn kop ont daan werd. o— De bouwverordening voor deze gemeente, die in één der laatste vergaderingen van den raad op nieuw werd vastgesteld, is thans doorGed. Staten goedgekeurd. Wel handhaven Ged. Staten hun be zwaren tegen enkele artikelen, maar blijkbaar om de inwerkingtreding der verordening niette vertragen, waardoor een zeer ongewenste toestand zou ontstaan, is thans goedkeuring verleend. De hierboven genoemde bezwaren betreffen de verplichte aansluiting aan de drinkwaterleiding, die door Ged. Staten geëist wordt, maar waarvan de raad niets wil weten. Met betrekking tot het bouwen aan onverharde wegen besloot de raad, een grondoppervlakte van minstens 7* H.A., als eis te stellen, terwijl Ged. Staten een oppervlakte- grond van 1 H.A. verlangden. Het college zal tegen een oppervlakte van 7i H.A. geen bezwaar maken, mits een partieel uitbreidingsplan tot stand komt, dat de bebouwing in goede banen leidt. De nieuwe verordening is inmid dels afgekondigd. —o— een amusante film, vervaardigd onder regie van Carl Froelich, met Heinz Rühmann in de hoofdrol. Verdere medespelenden o.a. Paul Westermeier, Ernst Legal, Karin Hardt, Marie Kupfer, Sybille Schmidtz, Werner Fink e.a. Geen toegang onder 14 jaar Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. Aan de Rijks Hoogere Burger school te Almelo zijn voor het eindexamen B geslaagd, onze plaatsgenootenMejuffr. Imke ter Horst en de heeren H. Bischofs en J. Eppinga. o— Te Deventer zijn Donderdag voor het M.U.L.O.-diploma A ge slaagd de heeren J. Goosen en W. Haase, Rijssen, H. Blok, Wierden en Henk Landeweerd, Holten, allen leerlingen van de Chr.U.L.O.-schqol, ter Horststraat 30, ~o— Heden zijn voor het M. U. L. O.- diploma A geslaagd de heerenD. Siemerink, Rijssen, H. Dollen en G. Aalvink, Wierden. De heren R. Bults en G. Buur- sink, opgeleid door den heer C. J. de Haan, slaagden respectievelijk voor het diploma Nederlandse Handelscorrespondentie van de Ver. v. Leraren in de Handels wetenschappen en voor het diploma Boekhouden van de Ver. Mercurius. o— De heer B. ten Berge, behaalde op de Bakkerstentoonstelling te Assen met een inzending Beschuit een 2e prijs. o— Het vorige week bij openbare veiling ingezette woon- en winkel huis bewoond door D. A. Oldekamp is ondershands aangekocht door de fa. Wed. A. ter Harmsel. o— Mejuffr. M. Schuurman, zal vol gende week deelnemen aan de vierdaagsche afstandsmarsch te Nijmegen. PREDIKBEURTEN op Zonuag 24 Maandag 25 en Vrijdag 29 ]uli. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk, Zondag Vm. 9,30 en Nam. 3 uur Ds. J. Bos, Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur ds. J. van Wier. Maandagav. half 8 Ds. Blaak van St. Filipsland. Geref. Gemeente, Walkerk. Zondag Vm. 972, nam. 272 en 's av. 6 uur de heer Wijting. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 uur 'sav. 6 uur preeklezen. Vrijdagnam. half 3 en half 8 Ds. Fraanje van Barneveld. o— Ds. J. Bos pred. bij de Geref. Kerk alhier is beroepen te Baarn. o— Door den architect H. Teesse- link is voor de firma Wed. A. ter Harmsel, in het café van den heer J. A. Koedijk, onder erkende aan nemers aanbesteed, het bouwen van twee woningen aan de Enterw. Laagste en hoogste inschrijvers: Timmer- en Metselwerk: j. Pluimers, Enter f 4942,— A. Scheperman, Holten - 5710,— Smidswerk H. Oplaat, Elzen f 380,— W. Paalman, Rijssen, - 495,— Schilderwerk H, Bischofs, Rijssen f 319,75 B. ter Harmsel, Rijssen - 497,— Loodgieterswerk G. Schuurman, Hellend. f 284,— H. J. B. Griepink, Rijssen - 315,— Begrooting voor alle perceelen samen: f 7065,—. J E U G D D A G TWENTSCHE WERKLOOZEN. Wij herinneren met een enkel woord aan de Jeugddag voor Twentsche werkloozen. die Dins dag a.s. wordt gehouden, 's Mor gens 9 uur komen 500 k 600 deel nemers bijeen in het Volkspark. Na het nuttigen van een kop koffie gaan allen naar het zwembad, waar onderlinge wedstrijden wor den gehouden, 's Middags wordt een warme maaltijd verstrekt in het Parkgebouw, terwijl daarna op het terrein van R.V. sportwed strijden worden gehouden. De toegang tot de wedstrijden zijn voor het publiek' vrij, doch men wordt verzocht, niet te hin deren gedurende de spelen. Te Zwolle slaagde voor de acte hoofdonderwijzer de heer D. H. Dekker, onderwijzer aan de Oran- jeschool alhier. o BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN van 13 tot 20 Juli Geboren Albert zv H. van 't Oever en A. Hilberink Hendrika Gerda dv R. J. de Boer en J. Gerritsen Siena Johanna Maria dv H. J. Kien- huis en M. Kok - Jan zv E. Zand bergen en G. Pongers. Gehuwd H. Zwiers 25 j en J. Kreijkes 22 j H. Nijkamp 24 j en M. van den Noort 25 j J. Stegeman 25 j en G. Rozendom 25 j. Overleden K. Harbers 3 j zv F. J. Harbers en A. M. Koning G. van de Maat 30 j m - A. Dennekamp 69 j vr. v J. H. Pongers. o Gevonden Een blauwe schoetert, een vleugel moer, een bankbiljet een rozen krans, een zwart fluweelen blazer, een belastingplaatje, een paar lede ren handschoenen, een spanielhond. Verloren Een rol puntdraad, een padvinders- riem, een belastingmerk met wit WEEK VOOR LAD SEN O O—

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1