I HIILEIE DIETRICH ei CHARLES ROVER ill De Tuin van Allah, Kamde et dnluiei i (Heinz Rimei) Aloeneen Ziehenfonfls Rijssen w W Ibss É^BsdTm. PARKGEBOUW - RIJSSEN 's Maandagsavonds Uitgave van Drukkerij Gten Gate Hzn,t Rijssen Zaterdag 16 luli 1938 Telef, no» 41 Postrekening no, 13337 ZATERDAG, 16 JULï a*s.t fs avonds 8 uur COWBOY-EER Verwacht: Bazaar O. L. S. Voor alle Fondszakeo 8-9, Kerkstraat 16* Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent i 1 i Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertenriën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. In de zalen van de huishoudschool der firma Ter Horst Co. is een tentoonstelling gehouden van werk stukken, vervaardigd op de naai-cursus. Er was een zeer groote ver scheidenheid van werkstukken, baby-goederen zoowel volledige dames costumes, ondergoederen, brei- en verstelwerken naast werk- kleeding voor mannen. Duidelijk kon men zien, dat de goederen waren vervaardigd onder bekwame en vakkundige leiding. In een hoek was een plaatsje ingeruimd voor werkstukken van de leerlingen van den houtbewer kingscursus, welke elk jaar in hetzelfde gebouw wordt gegeven; ook deze werkstukken konden den toets der critiek zeker doorstaan. -Q-- Zaterdagmiddag kwam de motor rijder L. uit Almelo uit de richting Enter de Enterstraat inrijden. Bij het passeeren van een wagen der gemeentereiniging kwam plotse ling een 11-jarig zoontje van K. achter den wagen weg om de straat over te steken, waarbij hij echter tegen den motor liep. De jongen vverfi met een gecompliceerde beenbreuk opgenomen en op medisch advies naar een ziekenhuis te Almelo vervoerd. o Bij het 13 Juli gehouden toelatings examen voor de Chr. U.L.O.School te Rijssen, slaagden de volgende candidaten Otto Voortman, A. J. Bloemendaal, W. van Brussel, J. Gerritsen, J. W. Rou- Wendaal Joh. Voortman, Gerh. WqI ters. G. J. ten Berge, Jan ter Harmsel, H. Borghuis, Pieter Nijhuis, G. J. Wol- ters, J. H. ten Berge, S. El. Wijting, W. Roosink, G. J. Nijsink, Cath. E. van Wier, Arent v/d Noort, H. Kolk man, Hyke Michel, Jan Rietberg,, H. Kieftenbelt, Ar. v/d Noort, G, J. Sep- penwoolde, M. ter Harmsel, Joh. Be- verdam, J. W. Poortman, Jac. Petter, G. J. Rutterkamp, H. Jansen, H. J. Averesch, A, Nijland, J. Kalfsterman en H. J. Bosschers. o— BURGELIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 6 tot 13 Juli Geboren Jan Hendrik zv J. H. Compagne en J. van der Stouw Jan Hen drik zv W. Kreijkes en G. lmmink Arend Jan zv W. A. ter Harm sel en J. Voortman Elisabeth Maria Adriana dv C. J. Th. van der Veer en A. F. H. Kok Jan zv H. Pluimers en J. Nieuwenhuis Janna dv D, J. Nieuwenhuis en J, ter Maat Jan zv H. H. Müller en J. Gankema Hermannus zv J. Poortman en S. van Dijk Gehuwd W. Harbers 30 j. en C. B. Baan 27 j. J. H. Nijsink 30 j. en G. Nijland 23 j. Overleden J. van Brussel 75 j. wed. v. H. J. Dannenberg E. Witten 11 w. dv J, Witten en J. Nieuwenhuis. met Basil Rathbone, Tilly Lcsch, Joseph Schildkraut, e.a. Een krachtig, gevoelvol verharl van onverandelijke geeste lijke trouw in conflict met menschelijke liefde; gemaakt met een technisch kleurengebruik, dat ieder beeld tot een prachtig schilderij maakt. Als tweede nummer: met Richard Dix als achtervolger van een bende misda digers, die hij tenslotte in hun eigen kamp met durf en koelbloedigheid overmeestert. Geen toegang onder 18 Jaar. Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. De ontvanger der Dir. Bel. te Rijssen Haarstraat 7 houdt op de volgende dagen zitting voor aan vragen kostelooze njwielmerken, t.w. op Maandag den 18 en 25 Juli '38. Dmsd?-°" den 11 en .76 Tnli en op Donderdag en Vrijdag den 4 en 5 Augustus 1938 telkens des avonds van 7—9 uur, o PREDIKBEURTEN op Zondag 17 Juli Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen, Geref. Kerk. Zondag Vm. 9,30 en Nam. 3 uur Ds. J. Bos. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur ds. J. van Wier, Geref. Gemeente. Walkerk. Zondag Vm. 9VS, nam. 2V2 en 's av. 6 uur de heer Wijting. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 uur 'sav. 6 uur preeklezen. o—- Gelieve in de locale telefoongids te wijzigen: no. 37 L. Bernard, notaris Haarstraat (v.h. notaris Schpnfeld Wichers), en bij te schrijven: No. 103 T. Koster, Melkslijter, Wilhelminastraat. o— De oudercommissie dez O. L. S. is voornemens deze winter een bazaar te organiseren, welker opbrengst bestemd is voor het vormen van een fonds voor de O. L. S. Onder grote belangstelling vond Maandag 4 Juli de eerste verga dering plaats in de gymnastiekzaal. Alle aanwezigen zegden bereids hun medewerking toe. Vervolgens werd uit de verga dering een comité gekozen, dat dagelijks bestnnr H frzc bazaar zal vormen. Het comité wekt een ieder krachtig op, hetzij een voorwerp, een handwerk of een geldelijke bijdrage te schenkenen het hoopt, dat velen hieraan, gehoor zullen geven. Dames die geneigd zijn handwerken voor deze bazaar te maken, kunnen deze atgeven aan adressen, welke nog nader bekend gemaakt zullen worden. De propaganda commissie. o— SPELDJESDAG VOOR „HET HOOGELAND" We vestigen de aandacht op den a.s. speldjesdag voor de vereeniging „Het Hoogeland," Zooals bekend worden in de kolonies en tehuizen dezer vereeni ging verpleegd voorwaardelijk veroordeelden, voorwaardelijk in- vrijheidgestelden, zwervers, land- loopers, krankzuchtigen, onvol- waardigen, alleenstaande personen en ouden van dagen. Over 1937 bedroeg het aantal verpleegdagen 69494. 411 personen van alle gezindten en uit alle deelen des lands worden in haar kolonies en tehuizen, n.l. „Het Hoogeland", „Ons Thuis" en „Klein Bouwzicht" te Beekbergen, „Filadelfia" te Vries (Dr.) en „Wil- helminahoeve" te Opende (Gr.), verpleegd. Buiten genoemde kolonie-geval len werd aan 803 doortrekkende personen die niet hadden te eten, een warme maaltijd of brood met koffie verstrekt. Aan 162 personen, die geen onderdak hadden, werd nachtlogies met ontbijt verschaft. Helaas moesten van 89 personen de aanvragen voor opname in de kolonies wegens plaats- en geld gebrek worden afgewezen. Wij vertrouwen, dat men graag dezen mooien en nuttigen arbeid van de vereeniging „Het Hooge land", waar veel geld voor noodig is, zal steunen door het koopen van een speldje. Alle koopers van een speldje ontvangen van de collectantes een beknopt jaaroverzicht van den arbeid der vereeniging over 1937. Daari vindt men statistische cijfers over de verpleegden met vermel ding van de provincie van her komst en de gezindte, waartoe ze behooren. Daaruit ziet men, waarvoor men zijn bijdrage geeft. Helpt ons helpen, opdat de ver eeniging „Het Hoogeland" velen kan helpen. Het plaatselijk Comité. De postduivenvereeniging „De Zwaluw" hield Zondag j.l. een wedvlucht vanat Laroche Migennes, afstand 551 km. In concours 31 duiven, Gelost 5.45 uur met zuid westelijke wind. Aankomst eerste duif 2.45.16 uur, aankomst laatste De uitslag is als volgt: 1, 2 A. H. Struik, 3, 5 J. Pluimers, 4. J. Koedijk, 6. H. Kienhuis. Weekmarkt, Oude Kippen f 0,45—f 1,00' longe Kippen f 1,10f 1,35 Oude Hanen f 0,60f 0,90 Jonge Hanen f 0,15f 0,55 Tamme Konijnen f 0,25f 2,00 Tamme Eenden f 0,30f0,35 Kippeneieren f 3,25f 3,80 per 100. o Gevonden Een belastingplaatje in étui, een kinderportemonnaie met t 0,15, een belastingplaatje met schoenveter, een zilveren damesring, een belas tingplaatje met ijzerdraad, een dames-parapluie, een hond, een zijden ceintuur, een portemonnaie met f 1,42, eenig kleingeld, een paardezweep, een rubberriem, twee belastingplaatjes, een postduif '38 201—465, twee regenmantels. V erloren Een postduif 20135, een hooivork, een koperen dop van patentas, een zilveren gulden, een vulpen, een dames-parapluie, eenige belasting plaatjes, een ijzeren onderdeel van maaimachine Inlichtingen op het politie-bureau, doch niet per telefoon. wrrir VOOR f 7 r a - r>ts» uuii H.i j\Oz UUiV

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1