Zaterdag, s Jitii 1§3§, 8 uur, I I Alsem ZiehenlflBfls Rijssen PARKGEBOUW - RIJSSEN 's Maandagsavonds Uitgave van Drukkerij G. ten Gate HznRijssen Zaterdag 9 Juli 1938 Telef. no* 41 Postrekening no. 13337 Autotocht Ouden van Dagen. Voor alle Fondszaken 8-9, Kerkstraat 16. Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent if Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Adverterdën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. De autotocht met de ouden van dagen heeft alweer plaats gehad en is laten wij dit hier maar meteen erkennen, volkomen geslaagd. Om half 1 kon men reeds in de plaats bemerken dat er iets bij zonders gebeurde, meerdere auto's met nummers op voor en achter ruit reden rond en kwamen, de een voor de ander na, op de Haar, waar de stoet werd samengesteld, bijeen. Prachtig op tijd was ieder aanwezig, en wij moeten hier de heeren wagenbestuurders dan ook onzen oprechten dank voor betuigen. Om kwart over één zette de stoet zich in beweging met aan het hoofd, in de eerste wagen den heer Burgemeester W. Zeeuw, die den wensch te kennen had gegeven, de tocht met ons mede te willen maken, als bestuurder van een van de wagens. Door Wierden en Almelo, voor vele Rijssenaren natuurlijk bekende omgeving, ging het in de richting van Tubbergen. Kort voor dit plaatsje staat aan de linkerkant van den weg het standbeeld van den grooten staats man „Schaapman". De stoet reed zeer langzaam, zoodat ieder gele genheid had het prachtige geheel van standbeeld en omgeving op te nemen. Door Tubbergen met zijn mooie gemeentehuis en prach tige oude kerk ging het verder naar Vasse. We reden langs mooie wegen, het natuurschoon is hier geweldig en verder tusschen Vasse en Ootmarsum genoten wij van prachtige vergezichten. Op een van deze mooie punten werd halt gehouden en werden de deelnemers een kleine versnape ring aangeboden. Na eenigen tijd werd de tocht weer voortgezet en ging het naar Ootmarsum. We reden door het plaatsje heen, of liever om heen, daar de hoofdstraat wegens diverse werken in uitvoe ring niet kon worden bereden. Op den weg tusschen Ootmarsum en Denekamp kwamen wij langs een gedeelte waar langs de weg een stijgertje en loopplanken is aan gebracht, de z.g. overlaat waar het water over den weg een uitgang zoekt. Van Denekamp ging het verder de Lutte via Oldenzaal naar Enschede, steeds weer door prachtig mooie streken, met steeds afwisselend aspect. In En schede werd langs de Singels ge reden en zoo het Volkspark bereikt, dat onze eerste pleisterplaats was. Hier werd brood uitgedeeld en onder het genot van een heerlijk "f met FRANCISCA GAAL, FR1EDRICH BENFER, OTTO WALLBURG, ERNST VEREDES, e.a. Een film met een lach en een traaneen echte publiekfilm Vooraf een zeer gevarieerd ed uitvoerig voorprogramma. Geen toegang cnder 18 jaar. Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. .L Hiernabet gewerden voor. kop koffie verw. was inmiddels halt wij in het Volkspr mochten de deeln er- verzetten, door in het Park of door de plaats te wandelen waarvan velen gebruik maakten. Om kwart over zes werd de stoet weer sa mengesteld en gingen we, versterkt door de rust en het genotene, naar het Vliegveld „Twenthe", het mooie groote veld, waarnaar een ieder benieuwd was, en hoopten op het zien neerdalen en opstijgen van een of meer vliegtuigen. Welnu, die hoop is in vervulling gegaan, en niet alleen dat men vliegtuigen heett zien starten en dalen, neen, nog meer, men heett zelfs gevlogen. Want goed en wel waren wij op het vliegveld aan wezig, of er werd gelegenheid gegeven om tegen den prijs van t 4 per persoon rondvluchten te maken. Verschillende leiders konden de verleiding niet weerstaan en maakten gebruik van de geboden gelegenheid. Toen echter kwam er een aanbod van het comité, dat de oudste deelnemer aan den tocht een gratis vlucht werd aangeboden door den heer D. Eerdmans. En zie, iets wat wij van onze oude Rijssenaren nooit hadden kunnen verwachten, de aanvragen waren legio. Wij gelooven, dat als wij 25 gratis vluchten hadden kunnen geven, wij nog te kort gehad zouden hebben. Eerst kwam een 67 jarige, gauw gevolgd door ouderen tot dat tenslotte de 83- jarige deelnemer G. v. d. Maat het voorrecht te beurt viel mede de lucht in te gaan. Voor en na de vlucht werd hij bij het toestel op de gevoelige plaat vastgelegd k jvrj geloven or liever weten or. utiï. menige deelnemer onze Tven en 'eiYvefvr-araë iüéntm&g'er CeoTldd':- Oök- den fljct, dat de verschillen de rondvluchten werden gemaakt, was er voor de overige menschen nog genoeg te zien en te beleven. Een vliegtuig was geregeld op of of boven het terrein in actie en toen, na verzoek, den heer v. d. Graft, instructeur van de nationale luchtvaartschool, bereid gevonden werd een vlucht te doen, hebben allen niet genoten doch, soms de handen van verbazing in elkaar geslagen over zooveel vliegvaar- digheid en vliegzekerheid. De heer v. d. Graft voerde verschillende loopings, frille's, duikvluchten en ik weet niet wat al uit tot verbazing van iedere toeschouwer en het was dan ook geen wonder dat de vlieger na landing met een hartelijk applaus voor het gebodene werd bedankt. Ook het landen en ver trekken van het lijnvliegtuig op Amsterdam was een prachtig ge zicht en het is wonderlijk dat zoo'n machtig lichaam evenals een auto tot op een streep wordt neergezet waar men het hebben wil. Om goed 8 uur werd de terug tocht naar huis begonnen en reden wij over Hengelo en Delden naar Goor, waar wij bij de brug over het Twente Rijnkanaal een prach tig gezicht hadden over het water niet alleen, maar ook over de wegen en konden wij de geheele stoet daar langs zien rijden. Van Goor ging het verder naar Enter en langs de Enterweg op Rijssen aan. Bij het Dagsanatorium hadden de leden van de Muziekvereeniging „Wilhelmina" zich opgesteld en zoo ging het met muziek voorop de gemeente in, waar de oude menschen een ware triomftocht was bereid. Honderden en honder den hebben de intocht gade geslagen en aan het gewuif en geroep kwam haast geen einde. Op het Schild werden alle wagens tot staan ge bracht en nadat de muziek nog een nummertje had gespeeld, werd de stoet ontbonden en behoorde de autotocht 1938, welke door bij zonder mooi weer was begunstigd, tot het verleden. Vergeten wordt echter dezen dag echter niet gauw en menigeen zal nog dagen lang over dezen mooien tocht spreken. Tenslotte wenschen wij hier uiting te geven aan onze groote dankbaarheid, aan allen, die dezen tocht hebben mogelijk gemaakt en hebben medegeholpen om haar te doen slagen. In de eerste plaats noemen wij hier den Burgemeester den heer W. Zeeuw, die door zijn blijk van belangstelling en medeleven hier wel recht op heeft en verder de heeren autobezitters voor het beschikoaacstelles. hun wawyi"- - - - °v' - L'&n nog eeut. jivêl woofif over de organisatie van den tocht en wel het nnancieele gedeelte. Bij de collecte door ons gehouden in de week na de Pinksteren stond het bij ons voor, deze met bussen te houden, wetende echter, dat met lijsten beter resultaat te bereiken zou zijn. Wij waren echter van mening dat bij deze inzameling geen drang noodig zou zijn, doch zie, wij zijn hierin danig teleur gesteld. Het bedrag dat door de geheele gemeente werd opgebracht, zijnde f 147,42 was te klein om den tocht doorgang te doen vinden. Dank zij echter een paar ruime giften door plaatselijke lichamen aan ons verstrekt, werd het mogelijk gemaakt de Ouden van Dagen te bieden, wat wij ze in de zen mooien dag gegeven hebben. S BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN. Geboren Jan Hendrik zv G. Tijink enj. W. van der Stouw Hendrik Willem zv J. M. Wesselink en A. Kromhof. Gehuwd B.J. Tijhof 25 j en W. Schreurs 22 j H. ter Steege 27 j en J. Voortman 27 j H. Wesselink 32 j en F. Rozendom 31 j. uirpii VOOR I Haar grootste Schat

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1