Zaterdag, 2 Juli 1938. 'savsnds 8 uur „KOM JE OOK BIJ DE BRANDWEER" „Drie gezworen Kameraden" veimhi: jaah BiOOïSïE schut Algemeen ZjekeMs lissen WW ffan iHH Lil m PARKGEBOUW - RUSSEN fs Maandagsavonds Zaterdag 2 Juli 1938 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn.t Rijssen Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 met Molly en Pip van Winkle. Voor alle Fondszaken 8-9 f Kerkstraat 16. Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. De brand, welke verleden week in het Hangerad woedde, waardoor het dubbele woonhuis van den heer J. vernield werd, was voor de gemeente-politie aanleiding, eens een nader onderzoek in te stellen en den kostganger H. H., die sinds een hall jaar in deze gemeente woont, eens aan den tand te voelen. Eerst ontkende H. hardnekkig, iets met het geval uitstaande te hebben, maar ten laatste viel hij door de mand, en nu heelt hij bekend, den brand bij z'n a.s. schoonouders te hebben gesticht, aangezien hij in ergen geldnood zat. Hij had n.l. van zijn verloofde, van zijn a.s. schoonouders en nog anderen, geld geleend voor zijn veehandel en dit geld had hij met handel drijven verloren. Tegenover ieder, die het maar hooren wilde, verklaarde hij, dat bij de brand ook een jas van hem, waarin een portefeuille met ettelij ke honderden guldens was gebor gen, verbrand was. Dit bleek niet waar te zijn, want de jas werd in de ruïne tei uggevonden, vers23.pt onder het hooi, maar er was geen portefeuille in. Deze werd later ledig teruggevonden in den Grim berg. Toen op deze wijze de ver moedens zich opstapelden, heeft H. tenslotte bekend. Het bleek verder, dat hij zijn a.s. schoonouders ook nog heelt ge poogd op te lichten voor een bedrag van 12000,00, zulks in samen werking met een kennis uit Almelo, die per auto voorreed en zich uitgaf voor commissionair in vee voor de regeering. Deze roemde de handelscapaciteiten van H. en gal den a.s. schoonouders in over weging f 2000,00 te leenen, opdat H. koeien kon koopen voor de Regeering. De zoogenaamde com missionair, in werkelijkheid een werklooze uit Almelo, G. geheeten, ontving voor zijn tusschenkomst een bedrag van 1 10,en als de „leening" doorging, zou hij nog eens f 100,— van den buit mee krijgen. G. is inmiddels ook gear resteerd, evenals een derde, die eveneens in het complot zat. Tenslotte heeft H. enkele men- schen aangeklampt en aan hen medegedeeld, dat hij bij den brand zooveel geld verloren had. Hij verzocht nu, hun medewerking, opdat zij verklaren zouden, dat het verbrandde geld aan hen toebe hoorde, dan zou de verzekerings maatschappij het aan H. terugbe talen, verklaarde hij. H. is naar Almelo overgebracht en aldaar ingesloten. o— Het Dames-comité van de Chr. Bewaarschool verzoekt ons, in ons weekblad uiting te willen geven met JOE BROWN, de ongekroonde Koning van den lach op z'n best. een Universal film met N o a h Beery Jr., S a m u e 1 S. Hinds, Barbara Read, e.a. Toegang eiken leeftijd Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. aan zijn groote erkentelijkheid, jegens allen, die, in welke hoed.r^ nigheid of vorm ook, hebben me degewerkt aan het welslagen van de Bazar, die op 21, 22 en 23 Juni j.l. gehouden werd. Aan die hartelijke medewerking welke ondervonden werd van verschillende kringen uit de bur gerij, is het te danken, dat een zoo schoon resultaat bereikt werd, waardoor het aanbrengen van een nieuw dak op het schoolgebouw thans mogelijk is geworden. Mogen ook door deze noodza kelijke verbetering het Bestuur en Hoold der Chr. Bewaarschool te beter in staat gesteld worden, deze nuttige inrichting te doen beantwoorden aan het doel, waartoe zij werd opgericht. o— Een paar passerende motorrijders ontdekten rook en ook vuur op de bovenverdieping van de woning, bewoond door den heer v. d. Berg, Boomkamp, alhier. Het dak brand de al flink. De brandspuit, die spoedig ter plaatse was, behoefde echter niet in werking gesteld te wordenomwonenden en publiek konden met emmers water het vuur de baas. De brand is zeer waarschijnlijk door het gebruik van de badkamer ontstaan. De T. O. V.A.-Commissie had Woensdagavond eenige feestelijk heden georganiseerd ter viering van den verjaardag van Prins Bernhard. In het Volkspark musi ceerde de muziekvereeniging „Wil- helmina" met een toepasselijk pro gramma. Bij het invallen van de duisternis ging na het concert de belangstelling uit naar een open lucht-bioscoop, terwijl in de groote zaal van het Parkgebouw gelegen heid was tot het maken van een dansje. Een met ander een aardige feestavond, waarvoor vrij veel be langstelling bestond. o— PREDIKBEURTEN op Zondag 3 Dinsdag 5 en Woendag 6 juli Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Wester kerk. Geen opgave ontvangen. Gerei. Kerk. Zondag Vm. 9,30 en Nam. 3 uur Ds. J. Bos. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondag Vm. 9Vs uur bed. H.A., nam. 2V2 uur bed. H. D. en 's av. half 6 ds. Kok van Veenendaal. Dinsdagavond half 8 ds. Fraanje van Barneveld. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30preek- lezen, 'sav. half 8 ds. Kok van Veenendaal. Woensdagnam. 3 uur en half8ds. Lamain van Rotterdam (Zuid.) o— Gisteren herdacht het echtpaar D. van de Noort—Dakhorst zijn 50-jarige echtvereeniging. Velen hebben van hun belangstelling blijk gegeven. Wij wenschen den sympathieken oud-gemeentebode en zijn echtgenoote nog vele gelukkige jaren toe. Een onbekend persoon wendde zich tot den opkooper F. alhier, aan wien hij een rijwiel te koop aan bood. Na eenig heen en weer gepraat werd de koop gesloten voor den prijs van f 6, Toen echter F. rustig over zijn zoo juist gesloten koop na dacht, kwam hem een en ander verdacht voor, zoodat hij zich meteen tot de politie wendde en aangifte deed. Op aanwijzing van F. werd de onbekende verkooper, die op een dienstbus stond te wachten, door de politie aan een nader verhoor onderworpen, waarbij hij bekende het rijwiel in Friezenveen gestolen te hebben. Tegen den dader J. die ver blijf hield in een logement te Almelo, werd proces-verbaal opgemaakt. BURGERL1JKE STAND GEMEENTE RIjSSEN Geboren GerritdinaDiderikadv J. W.Nijsink en G. C. Nieuwenhuis Geesken dv L. Post en F. Smalbrugge Herman zv Bruggink en H. Vin cent Janna dv J. Brunnekreef en H. Harbers. Gehuwd L. B. J. Schellevis 23 j en A. Jansen 21 j. Overleden G. Assink 82 j mv j. Mensink M. Tijhof 59 j vr. v. A. J. Kippers. Gevonden Een heerenhorloge, een blauw kin derbroekje, een portemonnaie met f 2,48, een mantel, een honde penning no. 34, een Iersche setter, een zakmes, een portemonnaie met inhoud, een portemonnaie met f 1,13, een voortouw, een oude hamer, een ledige kist gemerkt Hagedoorn, een boodschappentasch, een Eng. sleutel, een zwarte heerenporte- monnaie met f 0,12, een belasting plaatje. Verloren Een heerenhorloge, een bril, een portemonnaie met ruim f 1,00, een damesportemonnaie met f2,50, een portemonnaie met f 0,22, eenige belastingplaatjes. Inlichtingen op het politie-bureau, doch niet per telefoon. In de Donderdag onder voorzitter schap van Burgemeester Zeeuw ge houden raadsvergadering werd op voorstel van B. en W. besloten tot het beschikbaar stellen van gelden voor den bouw van een 4e lokaal aan de R.K. Jongensschool aan den Enter- weg. Eveneens werd goedgekeurd het voorstel van B. en W. tot het bouwen van een nieuw waaggebouw op de WEEK LAD VOOR RUSSEN -o— o- o—

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1