flioemeeii zjeMonds Bilssen eiKiMieii Ml 72 SCfMU Kitte eieren M OR S 's Maandagsavonds Mt.K.DSchönfeïd Wichers Aanbesteding Aanbesteding* Voor alle Fondszaken 8-91 Kerkstraat J6. Gemeente Rijsseo, maken bekend* EN arbeiderswoning F, J* Dreijer p is, en het is hier nog volop dag. Het zou fataal kunnen zijn de teugels nu ook maar één oogenblik te laten vieren, fataal, omdat uit een kleine competitie van slechts 4 wedstrijden weinig of niets op te halen is, wat eenmaal verloren ging. Spelers, laat daarom Zondag middag in Oldenzaal niets aan het toeval over, tracht den wedstrijd in hoog tempo uit te spelen en vooral, tracht er beheerscht te spelen en je kansen te benutten. Velen zullen met de club uittrekken om aanjde lijn in Oldenzaal moreelen steun te verleenen. Dien steun zullen de geelzwarten niet kunnen ont- beeren, want ook de tegenpartij speelt voor haar kans, haar aller laatste kans zelfs. En het is zeker, dat zij die kans nog zal trachten te behouden. Geel-Zwart, pak aan, je bent sterker. o SPORTDAG TE R1JSSEN. De afdeeling Twente van den C.N.V.B. houdt op Zaterdag 14 Mei a.s. op het Excelsior-terrein een groote sportdag. De organisatie van deze wedstrij den berust bij de V.V. „Excelsior". De sportdag zal officieel geopend worden door den Edel Achtbaren heer W. Zeeuw, burgemeester van Rijssen. De Muziekvereeniging Wilhelmina zal haar medewerking verleenen. Een zestal le. klasse clubs zullen om prachtige prijzen, welke ge schonken zijn door vooraanstaande ingezetenen, kampen. De prijzen zijn te bezichtigen bij Boekhandel Baan. o— SCHIETVEREENIGING „T U B A N T I A" Eindstand Wintercompetitie. 1. G. Harmsen 2682 2. H. Vosman 2638 3. G. Bakker 2606 4. G. Rozendom 2594 5. B. v. d. Werf 2574 6. M. Nijland 2570 7. A. A. C. Snel Jr. 2555 8. H. J. Koedijk 2550 9. G. J. Poortman 2544 10. A. H. C. Snel 2541 11. H. F. Koedijk 2495 12. G. v. Eerden 2487 13. H. Gerritsen 2456 14. G. Rouwendal 2445 15. J. Kuypers 2434 16. F. Hanstede 2418 17. W. Spekhorst 2409 18. W. C. Wijting 2344 19. T. Lever 2138 W i s s e 1 p r ij s G. Harmsen 2682 Hoogste avond-i t o t a al H. Vosman 141 G. Rozendom 140 G. Harmsen 140 Rozen 1. G. Harmsen 120 2. H. Vosman 110 3. G. Bakker 92 4. G. Rozendom 92 5. H. J. Koedijk 92 6. M. Nijland 87 7. G. J. Poortman 82 8. A. H. C. Snel Jr. 81 9. B. v. d. Werf 80 10. H. Gerritsen 75 11. A. H. C. Snel Sr. 74 12. G. van Eerden 73 13. H. F. Koedijk 72 14. J. Kuypers 65 15. W. Spekhorst 65 16. G. Rouwendal 64 17. F. Hanstede 60 18. W. C. Wijting 60 19. T. Lever 42 Rozenprijs G, Bakker 92 S peciale wedst r ij d 5 series 1. H. Vosman 225 2. G. Harmsen 222 3. G. Bakker 217 4. G. J. Poortman 214 5. A. H. C. Snel Sr. 214 6. G. Rozendom 213 7. W. C. Wijting 211 8. W. Spekhorst 210 9. F. Hanstede 208 10. M. Nijland 207 11. H. J. Koedijk 207 12. J. Kuypers 207 13. B. v. d. Werf 203 14. H. F. Koedijk 200 15. G. v. Eerden 197 16. J. Poortman 196 17. H. Gerritsen 194 18. T. Lever 194 19. G. Rouwendal 193 Spec, wedstrijd H. Vosman 225 Marktbericht van Maandag. Aangevoerd 1007 stuks vee 340 Koeien 12 Stieren 165 Pinken en Kalveren Nuchtere Kalveren Schapen Lammeren 14 Varkens 476 biggen Vette koeien TO,35—f 0,77 per Kg. Neurende Guste Stieren Ossen Pinken Kalveren -180—f 300 p. stuk. - 130—f225 - 50— 190 f 70—160 - 35—f90 Nucht. kalveren - 00— - 00 Schapen Lammeren Varkens Biggen Handel vlug. - 00- f 00 - f - 45—f 90 -1,302,50 per week. Getrouwd Jhr. P. J. M. COENEN en Jonkvr. Baronesse W. M. A. VAN DER BORCH VAN VERWOLDE Holten, 3 Mei. Burgemeester en Wet houders van Rijssen dat gedurende de tijd vakken van 9 tot en met 12 ME! en van 16 tot en met 19 MEI e.k., telkens van des voor middags 9 uur tot des namiddags HALF ÉÉN, ten kantore van den Gemeente-Ontvanger ge legenheid bestaat, om aangifte doen van het ^.antal door de ingezete nen gehouden wordende honden. De aandacht wordt er op gevestigd, dat krach tens de nieuwe verorde ning invulling van een aangifte-formulier ver plichtend is gesteld. Tegelijk met de aan gifte moet de hondenbe lasting worden voldaan. Deze bedraagt f 4,— voor een z.g. luxe hond en f 2,— voor eep z.g. waak- of werkhond. Als bewijs van betaling zal voor eiken hond een hondenpenning worden afgegeven, welke door den hond zichtbaar aan den hals gedragen moet worden. NA 19 ME! a.s. zal de politie strenge controle houden en bij verzuim van aangifte en/of beta ling proces-verbaal op maken. Te koop een zwaar EIKEN KABINET met uitgesneden kop en in goeden staat. Te bevr. bij boekhandel Veldhuis, Raalte. Te koop aangeboden een keurig onderhouden met 4 daarbij behoorende met trijp bekleede stoelen. Te bevragen aan het bureau van dit blad. HetGemcentebestuur van Rijssen wenscht, bij in schrijving, tot den EER STEN NOVEMBER '38, te verhuren 10 hectare grasland in 10 perceelen, ge legen ten Noorden van de MAAT- GRAVEN. De perceelen worden onafgerasterd ver huurd; zij zijn genum merd en ter plaatse te bezichtigen. Het land heeft een be mesting gehad van 100 K. G. chilisalpeter per hectate. Voorwaarden waaronder de verhuring zal plaats vinden liggen ter inzage ten Stadhuize. Inschrijvingsbiljetten worden ingewacht ter Secretarie tot Dinsdag 10 Mei e.k., vóór 12 uur des middags. Nadere inlichtingen ver strekt LIGTENBERG Gemeente-opz. waarn. notaris te Rijssen, bericht den inzet, voor de Erven H.J.TUSVELD, van: alles gelegen te Rijssen. 1. HUIS met erf, aan de Julianastraat, (midden in de Stad), 1,50 are, op f 3600. 2. HUISJE aan de Spuit- straat, 1,55 are, op f 650. 3. HUIS met erf en tuin, a.d. Molendijk, over 't spoor, in 2 kavels, elk een woning, A (dichtst bij Rijssen) 4,40 are, B 3,60 are ong., op f 1200 en f 1075. 4. BOUWLAND bij Zwar- teweg (achter van Bingen) 3,10 are, op f 300. 5. BOUWLAND bij't oude kerkhof, 7,90 are. op f 250. Betalen 1 Aug. a.s. Toeslag DINSDAG 17 MEI, 's av. 7 uur, in Ho tel „de Kroon", te Rijssen. Behoudens goedkeuring van het Gemeentebe stuur hoopt het Bestuur der School m. d. Bijbel, ORANJESTRAAT 18, alhier, onder Rijssensche Aannemers aan te be steden de levering van (Rijksmodel) Hiervan 20 te leveren per 1 Juli, 16 per 1 Sept. en de rest per 1 Oct. a.s. Aanwijzing en bezich tiging van het model der banken op Maandag 9 Mei, 's avonds half 7 en inlevering der inschrijf- biljetten op Woensdag 11 Mei 's avonds 7 uur aan de school. HET BESTUUR. De ondergeteekende zal namens den Heer H. H. DE GOEIJEN, onder ge organiseerde Aannemers te Rijssen aanbesteden op 13 Mei 1938 's avonds 7 uur in de „Lunchroom" T. J. de Goeijen, a/d Smittenbelt: Het bouwen van van een dubbel woonhuis aan den Dannenberg. Perceelen le. Metsel- en Timmer werken. 2e. Smidswerken. 3e. Loodgieterswerken. 4e. Electrische werken. 5e. Schilderwerken. Teekeningen vanaf Maan dag 9 Mei 1938 bij onder geteekende te verkrijgen. Perceel I A f 2,50 per stel, verder de andere t 1,50 per stel, restitutie 50 cent bij inlevering. De Architect, A. J. JORISSEN Boomkamp 9, Rijssen. TE HUUR EEN NETTE f 2,— per week Te bevragen bij den uitgever, alléén hedenmiddag van 4—5 uur. Alle dagen verkrijgbaar bij Steunt de HEDEN te houden COLLECTE voor de Reclasseering HDIZEN LAND

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 2