ZATERDAG 7 HEI 'S 8 uur PARKGEBOUW - RUSSEN Zaterdag 7 Mei 1938 Uitgave van Drukkerij G, ten Gate Hzn., Rijssen TeleL no. 41 Postrekening no.33337 m Verwacht: Betoovenng om La Bohème met Martha Eggerth, Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent L Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le biadz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Dinsdagmiddag werd de brand weer gealarmeerd voor een uit- slaanden brand in de slagerij van den heer B. op den Bouw. Hoewel de brandweer zeer spoedig ter plaatse was en het vuur direct bestreden werd, kon niet verhinderd worden, dat de slagerij bijna geheel uitbrandde. Het aangrenzende woonhuis be kwam veel waterschade, doch kon door het optreden van de brandweer behouden worden. Op 't terrein van den brand was o.m. ook de burgemeester aanwezig. Hoewel de oorzaak van den brand niet bekend is, wordt vermoed, dat de brand aan het stoken van een fornuispot te wijten is. Naar we later vernemen, kan dit onmogelijk juist zijn. o Rouleersysteem in de fabrieken van Ter Horst Co. Een op verzoek van de arbeiders met de directie van de N.V. Ter Horst Co belegde conferentie heeft geleid tot een opschorting van de ontslagen, waartoe eenigen tijd geleden werd besloten. Men zal, gedurende een betrekkelijk korten tijd, een rouleersysteem toepassen, in de hoop, dat in die periode de situatie van de juteindu- strie door Regeeringshulp, verbe tering in de conjunctuur of welke andere omstandigheden dan ook, zich ten goede zal wijzigen. —o Donderdag vierde ds. J. H. Gun ning E.Bzn., Herv. predikant te Resteren, zijn 70en verjaardag. Op I October 1893 werd ds. Gunning door zijn vader in het ambt bevestigd te Leersum, waarna hij de volgende plaatsen diende: Capelle a. d. IJssel, Numansdorp, Rijssen, Oud-Beijerland, Schoonre- woerd, Hoogeveen, Lage Vuursche, Schoonhoven en sinds 20 Jan. 1935 de gemeente Resteren. In de diverse standplaatsen heeft ds. Gunning zeer veel gewerkt voor Chr. Onderwijs. In Rijssen en Lage Vuursche zijn mede door zijn initiatief Chr. Scholen gesticht. Ook op het gebied der Zending was ds. Gunning een actief werker. Vele jaren was hij hoofdbestuurslid en secretaris van den Geref. Zendingsbond. Tijdens zijn verblijf in Rijssen is ds. Gunning overgegaan naar de Geref. Bond in de Ned. Herv. Rerk. o Eind April stonden bij de gem. arbeidsbemiddeling in totaal 634 personen ingeschreven, waarvan 520 geheel werkloos waren, de een vroolijke film met tempo, met in de hoofdrollen FRED ASTAIRE en GINGER ROGERS. De 7 populaire melodieën zijn gecomponeerd door IRVING BERLIN. Entrée's en reductie als gewoon. Toegang eiken leeftijd. overigen zijn gedeeltelijk werkloos en kieine landgebruikers. Bij de geheel werklozen zijn 31 steenfa brieksarbeiders, 83 bouwvakarbei ders, 1 werkzaam in hout-, 1 in leder- en 2 in metaalbewerking, 243 textielarbeiders, 7 sigarenma kers, 7 werkzaam in overige voedings- en genotmiddelen, 14 in het landbouwbedrijf, 6 in handel, 6 bij het verkeerswezen en 96 in overige bedrijven en ongeschoolden. Boven de 18 jaar zijn 544 mannen en 10 vrouwen, daar beneden 67 mannen en 13 vrouwen. o PREDIKBEURTEN op Zondag 8 Mei 1938. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Vm. 9,30 en Nam. 2,30 uur Ds. J. Bos. Zelfst, Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur de heer Vijverberg v. Rhenen. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondag Vm. 972, nam. 2% en'sav. 6 uur de heer Wijting. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 en 's av. half 6 uur preeklezen. Donderdagnam. 3 uur en 7 uur ds. Stuivenberg van Benthuizen. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN van 27 April tot 4 Mei Geboren Antoni zv J. Dommerhoit en G. Ruiterkamp Hendrik Jan zv E. H. Eertink en B. J. Bakker Janna Hendrika dv G. Poortman en H. Egberts Dinant zv J. R. Eshuis en D. van den Noort. Overleden: A. J. Kolenbrander 18 j zv G. Ko lenbrander en W. de Jong J. G. Stevens 56 j vr. v J. W. A. Dollekamp W. Bosch 59 j mv G. J. Jeurlink. o— Doordat de drijfstang van de locomotief was warmgeloopen, kon de trein welke hier Maandagavond ongeveer zes uur van Amsterdam arriveert, niet verder. Een andere machine, ontboden uit Almelo, moest eerst de invalide wegtrekken, om daarna het heele vrachtje verder over te nemen. De trein had ongeveer een half uur ver traging. o Gevonden Een rijksdaalder, een portemonnaie met f 0,08 en twee gaspenningen, een boterhamzakje, een paar bruine lederen handschoenen, een dop van benzinetank, een kinderjasje, een kinderportemonnaie met f 0,20, een paar gele beenpijpen, een ceintuur, een rijwielzadel, een armband, een beenen haarbeugel, een padvin- dersriem. Verloren Een fret, een nikkelen vulpotlood, een rechter kinderschoentje, twee belastingplaatjes, een bos punt- draad. Inlichtingen op het politie-bureau, doch niet per telefoon. Weekmarkt. Oude Kippen f 0,45—f 0,95 longe Kippen f 1,10—f 1,20 Oude Hanen f 0,45f 0,90 Jonge Hanen f 0,05—f0,80 Tamme Konijnen f 0,15—f 1,50 Tamme Eenden f 0,25f 0,30 Kippeneieren f 2,80f 3,30 per 100 SPORT. Het derde elftal van R.V. heeft Zondagmiddag de promotie-degra datiewedstrijden beëindigd met een nederlaag tegen La Première 3 te Almelo. La Première, die degradatie- candidaat was, heelt zich tegen de promotie-candidaten R.V. 3 en Aadorp wel uitstekend staande gehouden. Het tweede en vierde elftal van R.V. namen deel aan de series te Markelo, waar nog al successen werden geboekt. Het tweede elftal bracht een tweeden prijs mee, terwijl het derde in de finale zal uitkomen. Veel interesse bestond Zondag j.l. voor den wedstrijd Oldenzaal Daventria, welke ontmoeting door Daventria met niet minder dan 4—1 gewonnen is, waardoor de kansen der Oldenzalers tot het minimale zijn gedaald. We spraken dezer dagen den trainer van R.V., den heer Maas, die genoemde ont moeting gezien had, mede om het belang voor R.V. De uitslag van 4—2 was naar zijn mededeeling absoluut geflatteerd en vooral voor rust was Oldenzaal bijna steeds aan het woord geweest. Doelpunten waren echter uitgebleven en toen de zeer snel spelende ploeg van Daventria na rust een paar doel punten scoorde, hadden de Olden zalers zich gewonnen gegeven. Onze jongens, aldus Maas, kunnen den wedstrijd in Oldenzaal winnen, doch dan zullen zij er hard voor moeten werken. Zooals men weet, is voor Zondag a.s. deze belangrijke ontmoeting vastgesteld. Onze plaatsgenooten hebben hun kansen in de eerste helft voor de volle honderd procent benut en hun kansen op het behoud van het tweede-klasserschap staan zeker goed. Doch de spelers zullen er wel diep van doordrongen zijn, dat de dag niet geprezen mag worden, voor de avond gevallen voo De Matrozen komen

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1