lil mmi 23 Asm. 'sieme e uur Het Leven van Emil Zola liiemeeü ziekenioncs Rijssen mm PARKGEBOUW - RUSSEN s Maandagsavonds m m S&ïSÊË Zaterdag 23 April 1938 Uitgave van Drukkerij G, ten Gate Hzo<t Rijssen TeleL no. 41 Postrekening no. 13337 WM:' Verwacht Voor alle Fondszaken 8-91 Kerkstraat 16, Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent m r®? ipspiite llp|l g|g§l Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Ad Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Nationale Reclasseeringsdag van instellingen van alle gezindten op Zaterdag 7 Mei a.s. en met een enkel tand aanduidefi, Als er één ding is, waarnaar ieder mensch verlangt, dan is het wel naar de vrijheid en als er iets is, waaraan ieder mensch ontkomen wil, dan is het wel aan zijn ketenen. Reclasseeren is geketende han den vrij maken. Menschen, die vastgeloopen zijn, menschen, die zichzelf verstrikt hebben en daar door in conflict komen met wat onze samenleving als levensnorm gesteld heeft. Deze menschen kunnen wij hel pen en moeten wij helpen. Wanneer wij dit niet zouden doen, zouden wij te kort schieten en zouden wij mede-verantwoor delijk zijn, wanneer zij nog dieper zouden wegzinken. Teneinde de Reclasseeringsar- beid in onzen .tijd te kunnen begrijpen en te ku've'en waardeeren, is het nuttj^daUwij teruggaan woorci^^HpU waaruit tensïottëfile Reclasseeringé- gedachte geboren is. Het van oudsher overgeleverde strafrecht kende hoofdzakelijk als straffen de doodstraf, de lijfstraf en de verbeurdverklaring. Deze rechtsopvatting kwam in de 17e en 18e eeuw hier te lande sterk tot uiting en de doodstraf was voor delicten als diefstal e.d. schering en inslag. Daar kwam bij, dat de foltering de gewone wiize van onderzoek was bij ontkennende verdachten. Het heeft tot het einde van de 18e eeuw moeten duren, al eer dit onmenschelijke strafrecht be strijding begon te vinden. Tal van publicaties zijn hiervan getuige. Eerst moest blijken, welk schrome lijk onrecht er met deze pijnbank en met dit voortdurend toepassen van de doodstraf kon gebeuren, alvorens de actie hiertegen goed doorzette. De mannen, die in 1823 dit werk begonnen, hadden alle hoop, dat door verbetering van de gevangenis ook de bevolking daarvan zou verbeteren. Zoo heb ben zij na een door en door bedor ven stelsel van gemeenschappelijke opsluiting van slechte elementen de invoering van het celstelsel bevorderd. De oudste Reclasseeringinstelling heeft jarenlang gezorgd voor onderwijs, lectuur en arbeidsbe middeling na ontslag. Ook bezoch ten de leden de gevangenen, spraken met hen, trachtten hen een vriend te zijn en al deze arbeid heett tenslotte dit goede opgelc dat de gevangenissen zelt aan, lijk verbeterd zijn, vergeleken 100 jaar geleden. Wat men echter niet berc. was, dat de misdaad afnam. In: had men niet bereikt in de 17c 18e eeuw met hardheid, geese. en de doodstraf, dat bereikte re niet met „de verbetering van d- gevangenen". Een zeer belangrijke daling i? eerst aan te wijzen in het begi van de 20e eeuw. een daling, de zich voortzette tot 1930 en alVer j, onderbroken woidt door de oor logsjaren, waarin wij de grafisch, lijn weer pijlsnel zien stijgen. Wij kunnen dus zonder overdrij -d ving zeggen, dat toen de kinderoe-ü scherming zijn intrede deed voorwaardelijke veroordeeling in werking werd gesteld, dit .net. zooals sommigen vreesden de toename van de misdadighe hand werkte, maar intege één der oorzaken is gewees: een belangrijke daling in de c fi naliteit en degevangenisbevof i is ingetreden. Het wordt nu duidelijk, ho< langrijk het werk van de v lichting van den rechter is. I e z.g. voorlichtingsrapporten, weiice, omtrent aard en vroeger leven van de verdachte, aan de recht banken worden uitgebracht, wordt aangetoond, door welke invloeden de afdwaling werd geboren en hoe door voorwaardelijke straf en leiding een diepere wegzin king misschien voorkomen kan worden zonder gevangenisstraf. Ook voor hen, die ais overtreders der wet reeds onvoorwaardelijk getraft werden en na het boeten van hun straf bij hun terugkeer in de samenleving maar al te vaak met koele oogen en koude harten ontvangen worden, ook voor hen werkt de Reclasseering. En dan blijft daar nog het belangrijke werk van celbezoek, waaraan alle groote Reclasseeringsinstellingen zich wijden. Het is moeilijk zich in te denken, wat het beteekent vier en twintig uur in een etmaal alleen te zijn. Alleen met zijn eigen gedachten, de jongeman met een verhitte verbeelding en met de herinnering aan een losbandig leven. Alleen de mislukte, diep onder den indruk van de begane fouten, die vrouw en kinderen achterlaat. Alleen en tot stilzitten en meer malen geesdoodende arbeid ver plicht (Slot volgt,) de le biadz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen, n Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. met het bekende paar JEANNETTE MAC DONALD en NELSON EDDY, deze twee zien en hooren beteekent een avond van waar genoegen. Toegang eiken leeftijd; entrée en reductie als gewoon. mmt v n: tot architect bij de Twentsche bleekerij N.V. te Goor. De heer kén ra1 1 Mei Üjs functie aan .en. Met ingang van 1 Mei wordt de heer C. G. de Wit, assistent bij de Ned. Spoorwegen alhier, in gelijke betrekking overgeplaatst naar Wierden. o o De heer Johs. Poortman, thans werk zaam bij de N.V. Ter Horst en Co., is' PREDIKBEURTEN op Zondag 24 Dinsdag 26 en Donderdag 28 April Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Vm. 9,30 en Nam. 2,30 uur Ds. J. Bos. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur Preeklezen. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondag Vm. 9VS, nam. 21/2 en's av. 6 uur Preeklezen. Dinsdagnam. 3 uur en half 8 ds. Lamain van Rotterdam. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 en 's av. half 6 uur preeklezen. Donderdagnam. 3 uur en half 8 ds. Heijkoop van Utrecht. o In de Woensdagavond onder voorzitterschap van den heer j. H. ter Horst gehouden jaarvergadering van de Middenstandsbank alhier werd het di* ""ïstgesteld op 5 (vorig jaar 5%). Tot commis sarissen werden herkozen de hee- ren J. G. Eshuis, D. Eerdmans en J. Smeijers. o BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN] van 13 tot 20 April 1938. GeborenJan Willem z. v, W. Har- bers en J. Brinks Harry z. v. W. Snater W. J. Middel Her- mannus Hendrikus z. v. T. de Goeijen en G. G. Pijffers Hen drik z. v. J. G. Agteresch en J. Wolterink Egberdina d. v. J. Witten en J. Nieuwenhuis Dina d. v. A. Bruggink en H. ter Avest. Overleden: G. J. Egberts 84 j. m. v. F. Mensink G Reurslag 85 j. wed. v. G. J. Kwintenberg M. Langkamp 65 j. wed. v. B. Tijink. Gevonden Een das, een zilveren gulden, een belastingplaatje, een kinderschortje (rood), een portemonnaie met f 0,81, een dames-polshorloge, een grijze ceintuur, een belastingplaatje, een stuk kinderspeelgoed, een zilveren ring, een donkerbruin bontje, een. n r Mmm Ii «inmum inii i mi mii mii I f 't Was in de Mei,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1