Mïïèi 10 Mi a.s„ avonds m DE KONING EN HET f REVUEMEISJE, BAL m m at wm PARKGEBOUW - RUSSEN f TARZAN DE ONTEMBARE, Zaterdag 16 April 1933 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzü., Rijssen TeleL no* 41 Postrekening no. 13337 Maandag, 18 April (2e Paaschdag), 's avonds 8 uur, Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. In het gebouw „Jeruël" hield Prof. G. Wisse uit Amsterdam een tijdrede over „De Boodschap van den Horeb-nacht". De tijden in aanmerking genomen, aldus spr., staat Godszaak er schijnbaar slecht voor, en dringt de vraag zich op of de vijand zal winnen. Deze zeilde vraag is ruim 30 eeuwen geleden ook reeds gesteld door Elia, toen hij den nacht op den Horeb doorbracht en in een ont roerende zieleklacht meende te moeten zeggen: Uw zaak is ver loren. Ook thans is deze vraag weer aan de orde. Spr. gaat de ge schiedenis na en vraagt: hoeveel is er nog overeind gebleven Millioenen hebben met God en Zijn woord gebroken. De menschheid splitst zich in twee machtige be wegingen het communisme en het fascisme, die beide de practische uitbeelding zijn van het verlaten van Gods verbond. Voordat God antwoordde, aan schouwde Elia ontzaglijke natuur verschijnselen, storm, aardbeving en vuur, die er op wezen, dal hef zwaard over Israël zou opkomen. Deze aanwijzigingen gelden ook voor den huidigen dag. Het stormt op de wereld, ondanks het feit, dat den mensch het paradijs op aarde is voorgespiegeld, en hii meer en meer in 't middelpunt is geplaatst. De resultaten hier van zijn onderling wantrouwen en ontzaglijke bewapening. De aardbeving manifesteert zich in de inwendige omkeering der volkeren in twee partijen, het fascisme en het communisme, ondanks het feit, dat men verbroe dering beloofd had. Twee wereld ideeën, die beide God en den Christus der Schriften op zij hebben geworpen en nu in ontzettenden strijd tegen elkander optrekken. Niet de zaak van God is verloren, aldus spr., maar de zaak van de wereld. En nu komt God met het vuur van zijn oordeelen Hongersnood oorlog en werkloosheid zijn daar de bewijzen voor. Men heeft het volk zonde- en schuldbesef afge nomen en daarvoor de cultuur in de plaats gegeven. Er is een troost, de religie stamt uit God vervolgde spr. In Elia's dagen waren er nog 7000 overge bleven, die niet voor Baal hadden gebogen. Dit is een Sabbaths-getal en beteekent de triomf van God. Maar om tot die 7000 te behooren, moet men kracht hebben om neen te zeggen in den tijd van den anti-Chr. Dan zal men, evenals Elia, ook eenmaal hooren het zachte suizen van de eeuwige stilte, waar God in is. te» een geestige film, waarin de beroemde Fransche acteur FERNAND GRAVET de hoofdrol vervuld. 's middags van 2 6 UUR MUZIEK VAN EEN ALMELOSCH STRIJKJE. Entrée 15 cent. P met BUSTER CRABBE. Toegang alle leeftijden. Ertrée en reductie als gewoon. Onder leiding van haar directeur, den heer A. E. P. Sommer te Almelo, gaf het Chr. Gem. Zangkoor „Ho sanna" een openbare uitvoering in het gebouw „Jeruël". De voorzitter van „Hosanna", de heer W. Plante, opende de bijeenkomst op de gebruikelijke wijze en sprak een begroetings woord, waarin hij o.m. den Bur gemeester, den heer W. Zeeuw, den eere-voorzitter, den heer G. Bruggink, en de afgevaardigden van plaatselijke vereenigingen welkom heette. Het koor zong hierna een tiental nummers, waaronder er waren, die voor het eerst werden uitge voerd. Directeur en koor gaven hiermede blijk van een ernstige studiemeerdere van deze nieuwe stukken stelden zwaardere eischen. We noemen o.a. het Sanctus van A. Lotti en Lof der Godheid van Jac. Bonset. Mooi was ook het Dorpsklokje, eveneens van Jac. Bonset, waarbij de directeur op het orgel begeleidde. De dames Engelbarts en Rozendom, die in enkele nummers verschillende solo trekjes zongen, gaven blijk, over een mooi stemgeluid te beschikken, waarbij het koor zich prachtig aansloot. Op verzoek zong mej. Engelbarts tezamen met het koof het bekend „O, heb toch lief", waarvoor een hartelijk applaus haar deel was. De heer Bruggink was de tolk der aanwezigen, toen hij aan 't einde directeur en koor dank bracht. Na een korte toespraak sloot hij de bijeenkomst met dankzegging. De zaal was lang niet bezet, hetgeen ongetwijfeld jammer was. o P REDIKBEU RTEN Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Vm.9,30 en Nam. 2,30 uur Ds. J. Bos. 2e Paaschdag vm. 9,30 uur ds. J. Bos. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur ds. J. van Wier. 2e Paaschdag vm half 10 bevestiging der leden. Nam. 2,30 uur ds.J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondag Vm. 972, nam. 2% en'sav. 6 uur de Eerw. heer L. Wijting. 2e Paaschdag voorm. half 10 de heer Wijting. Nm. 2,30 uur preeklezen. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 en 's av. half 6 uur preeklezen. 2e Paaschdag vm. half 10, Nam. 2,30 uur preeklezen. o— Donderdagavond hield de Vereniging „Het Groene Kruis Rijssen" de alge mene ledenvergadering in het hotel „Weitering". Toen de Voorz., de heer J. H. ter Horst, ruim 8 uur de bijeenkomst bij eenkomst opende, waren er, het bestuur meegeteld, van de bijna 1200 leden 16 aanwezig, die hij welkom heette. De notulen der laatste vergadering en het jaarverslag 1937 werden door den Secretaris, den heer Meilink gelezen en door de vergadering goedgekeurd. Vervolgens bracht de penningmeester, de heer H. F. Roelofs verslag uit over de financiële toestand der vereniging. De rekening sloot met een nadelig saldo, hetgeen gedeeltelijk te wijten was aan de vrij hoge uitgaven, dit jaar ten behoeve van het wijkgebouw gedaan. Bovendien zijn de inkomsten gedaald door de algemene renteverlaging. De bezittingen brachten daardoor minder op. Namens de kascommissie, die niet aanwezig was, deelde de Secretaris mede, dat de bescheiden van den pen ningmeester in orde zijn bevonden. Den penningmeester werd decharge verleend. In de plaats van den heer A. Oostdijk is tot lid der kascommissie benoemd de heer E. J. Beverdam. Bij de rondvraag informeerde de heer Bakker naar de opbrengst der Emma- bloemcollecte en de verdeling daarvan. Medegedeeld werd van de bestuurs tafel dat deze (netto) geheel kwam ten bate van de T. B.C.-bestrijding, even als de gelden verzameld, gewoonlijk op de Tweede Pinksterdag, welke collecte georganiseerd wordt door de katholieke organisatie. Wenselijk wordt geacht, vooral aan dit laatst genoemde, wat meer bekendheid te geven, daar dit ongetwijfeld de opbrengst ten goede zal komen. Daarna sluiting. Aan het jaarverslag ontlenen we het volgende Op 31 Dec. 1936 bedroeg het aantal leden 1162 en op 31 Dec. 1937 1174. In het afgelopen jaar werd één be- stuurs- en één algemene ledenverga dering gehouden. De heren G. ten Cate Hzn. en J. Bruins Hzn. werden bij acclamatie tot bestuursleden herkozen, De door de beide wijkzusters, de dames J. H. Roesink en A. v. d. Poll, afgelegde bezoeken bedragen samen 7750 en het aantal patiënten was 137. Het aantal bestralingen door de hoogtezon bedroeg 415, Het aantal uitleeningen uit het Groene Kruisma- gazijn 382. Door de verschillende medische spe cialisten werden in het wijkgebouw 142 consulten gehouden. 1243 patiënten kwamen uit Rijssen en 1068 van elders. Onder leiding van de provinciale do cente, Zuster Matthaei uit Zwolle, werd in het wijkgebouw een Moeder cursus gehouden, welke aanving met 18 toehoorsters en thans nog niet af gelopen is. mwM \7M A V (M! C v 4.1 Sn cl Wil IV! J~« Cl ITI ti

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1