lj.-H T i l®8 mm jm nmni i D E ECH' yuiie ii i uur DEL N O O T yeriBcmli i 7-2. lil imneïe. igeneoe mhmthm W r; ^f.|PA P fg JP^> PARKGEM. N - RUSSEN JU lil :-«Sv - it^il Zaterdag 9 April 1938 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn.t Rijs; Telef. no, 4-1 Postrekening no, 13337 pi In het voorprc SIS i a o Sis» Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent rr„;. SK 'is pSIf643^#^ r o' ili --•> i. c H f p~^llg - Advertentiën 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent, A.dn Kr tien op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uv -nden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. De tweede Paasveetentoonstel- lind, gehouden op het Veemarkt terrein alhier en georganiseerd door de Vereeniging tot Bevor dering van het Marktwezen, is uitstekend geslaagd. Het aantal in zendingen was ruim tweemaal zo groot als het vorig jaar en boven dien was de belangstelling van het publiek flink. Ook de kwaliteit van het ingezonden vee kon aan aller verwachtingen voldoen. De jury, bestaande uit de heren J. E. Schurink te Apeldoorn, j, van Dijk te Zwolle, en G; Sonnenberg te Deventer, had druk werk om al de inzendingen te beoordelen. Bovendien werd haar taak ver zwaard doordat in 3 klassen, be halve de uitgeloofde eerste prijs nog eenzelfde onderscheiding toe gekend moest worden. Om 11 uur opende burgemeester Zeeuw, erevoorzitter der Markt- vereniging, de tentoonstelling voor het publiek. Hij zei, dat het suc ces van de vorige tentoonstelling voldoende vertrouwen had gege ven om nu weer een Paasveete: toonstelling te organiseren. Het bewijs is geleverd, dat dit goed gezien is, gelei op de inzendingen. Spreker dankte hen. die medailles beschikbaar gesteld hebben, in zonderheid den commissaris van de Kóningin. Namens het bestuur der vereniging bracht spreker ook dank aan de jury en inzenders. Na afloop der keuring werden door den burgemeester de prijzen in café Gijsbers uitgereikt. De uitslagen in de verschillende klassen luiden: Klasse I. Vette kalveren (geen dikbil) le prijs en medailleB. Mag nus, 2e prijs M. A. van Engel. Klasse IV. Vette vaarzen (met twee brede tanden): le prijs en medaille: W. van Dijk, Brammen. Klasse V. Vette vaarzen (met vier brede tanden)le prijs en medaille B. Magnus, le prijs G. H. Lam- mertink, Enter. 2e prijs: O. Roe- lofs, Vriezenveen. Klasse VI. Vette vaarzen (met zes brede tanden): le prijs en me daille: W. van Dijk, Brummen. le prijs: H. Lohuis. 2e prijs: M. Pag- rach, Holten. Klasse VII, Vette schotten (niet afgewisseld): le prijs en medaille: D. J. Bloemendaal. le prijs: H. G. Huiskes. 2e prijsJ. A. Jansen, Goor. Klasse VIII. Vette Vaarzen (dik bil) :1e prijs en medailleH. J. Lohuis. Klasse IX. Vette koeien (afge wisseld): le prijs en medaille: A. Lucassen. 2e prijs: G. Baan en H. Dannenberg. Klasse X. Vette ossen: le priis en medailleH. G. Huiskes. 2e prijs G. Baan. Klasse XI. Vette Varkens: le prijs en medaille: H. Dannenberg, le prijs: H. J. Lohuis. 2e prijs: B. van Bingen. Zilveren medaille van den com- If t 'm f i-j een uitbundig vrool: v ,.rin Heinz Rühmann onweerstaanbaar is. O. 3.* Geer er 18 jaar Prijzen der p ductie als gewoon. missaris der Koningin y. kampioen der tentoonsteili Lob "is. rèn médaille ac c naars - meDkandelarende voor hei zwua.otc dier c. toonstellingS. Berg. Waar bij de prijswinne; r plaatsnamen zijn vermeld, Rijssens ingezetenen. o Op de te Apeldoorn gehoud» veetentoonstelling behaalden de va gende plaatsgenooten prijzen de heer M. A. van Engel met vette kalveren le prijs met zilveren lauwer krans en 2e prijs, de heer H. G. Huis kes met zijn Paasos voor de mooiste der tentoonstelling 2e prijs met eerv. vermelding, de heer H. J. Lohuis met vette vaars le prijs met medaille van Comm. der Koningin in Gelderland. Burgerlijke Stand van 30 Maart—-6 April. GeborenHendrika Hermanna dv H. Slettenhaar en G. Dekkers Janna dv J. Stam en A. de Graaff -Ger- ritje dv G. J. van de Maat en M. G. J. Jansen Maria Gerda Lucia dv J. Th. L. Holtkamp en J. W, Meulman Gerardus Franciscus Antonius zv H. Slaghekke en T. G. H. Tusveld Gerrit Jan zv J. Harbers en P. van Pijkeren. Gehuwd: W. Nijzink 29 j. en G. Bargmans 22 j. W. Pijffers 23 j. en. G. J. Koning 21 j. Overleden: G. Rutterkamp 49 j. vr, v. M. Ligtenberg B, J. Schepers 50 j. m. v. H. Kippers H. J. Tusveid 82 j. wedr. v. J. A. M. Hodes. Inschrijving van leerlingen. Voor de School m. d. Bijbel, nnjestraat 18 kunnen nieuwe Hingen ingeschreven worden. -pi?!?" -,ve nrne iië&r de bctratende ad> rtentie. o P REDIKBEU RTEN 8M» Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk jeen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Vm. 9,30 en Nam. 2,30 uur Ds. J. Bos. Bed. H. Avondm, en Nabetrachting. Goede vrijdag nam, 7 uur ds. Bos. Zelfst, Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur ds. van Wier. Goede vrijdag vooral, half 10 ds. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk, Zondag Vm. 9VS, nam. 21/2 en's av. 6 uur de Eerw. heer L. Wijting. Goede vrijdag voorm, half 10 de heer Wijting. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 en 's av. half 8 ds. Fraanje van Bar- neveld. Goede vrijdag vm. half 10 Lezen. o— Dinsdagavond speelde dr. Pan- nekoek uit Almelo simultaan voor de Rijssensche schaakclub in het gebouw -Jeruël aan 18 borden. Door den heer Pannekoek werden 14 partijen gewonnen, 2 remise en 2 verloren. De heeren dr. Paulen en dr. Oosthoek wisten hun par tijen te winnen, terwijl de heeren E. H. Boddé en mr. Hammink het tot remise brachten. o Door den bouwkundige H. van den Belt is voor rekening van de Wed. A. J, Dannenberg aanbesteed het bouwen van een woonhuis aan de Haar. Ingeschreven werd als volgt Metsel- en timmerwerk Grooteiaar, Tubbergen f 3100, A. Wessels, Rijssen - 2639,— Gebr. de Wilde, Enter - 2639,— Metselwerk Thijssen, Markelo - 1453,— Gebr. Aaftink, Rijssen - 1387,— Gebr. Voortman - 1365, G. Pas - 1324,— Roelofsen, Wierden - 1316, Timmerwerk Roelofsen, Wierden - 1496,— H. v. d. Belt, Rijssen - 1397, Ijzerwerk Kraaijenzang, Rijssen - 116,— A. H. W. Tusveld - 95,49 Loodgieterswerk E. Bouwmeester - 128, Plas en Siemerink - 117,— Electrische Installatie lood- en zinkwerk Van Dam, Rijssen - 98,— Plas en Siemerink - 86,50 Schilderwerk: B. ter Harmsel - 167, Beltman 124, Het werk is opgedragen aan H. van den Belt en G. Pas. van de vereeniging „Het Groene Kruis Rijssen" op DONDERDAG 14 APRIL des avonds te 8 uur in het Hotel Weitering, Agenda: 1. Opening. 2. Lezing der Notulen. 3. jaarverslag over 1937. 4. Rekening en verantwoording van den Penningmeester. 5. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredende leden zijn de heeren G. J. Logman en G. Meilink. 6. Ingekomen voorstellen. 7. Rondvraag en sluiting. De Secretaris, G. MEILINK. De rekening ligt voor de leden ter visie ten huize van den Penning meester, den heer H. F. Roelofs. Gevonden Een blauw mutsje, een slagers mandje, een wieldop (Ford), een portemonnaie met f 0,55, een heerenhandschoen (bruin), een por temonnaie met f 0,10, een lap blauwe stot, een bruine heeren- portemonnaie met bewijs kosteloos belastingmerk, een portemonnaie met f 0,25, een zwart hoedje met wit bandje, een bord vee-vervoer, een rozenkrans, een belasting plaatje met naam. Verloren Een bruine actetasch, een zwarte sjaal, een zak met meel, een broche f ^4 Sk.cSa»!-. ragftlTl'i'llTITMlÉTmi in A.;./'' ;.f 1 -V»." Mwyswtif; y: tpr-i* Ypï.'L »7

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1