ZATERDAG, 2 APRIL 'SM Hl 8 UUP mm: De Mei eeiiiiii, mei let Groene Kruis Rijssen Aloemeene Ledenuergadenm JF fflHv PARKGEBOUW - RIJSSEN 19 38. pfflH ÉPSÜf pjL__ fa r t S11 pjjpk ifii. Zaterdag 2 April J938 Uitgave van Drukkerij Gten Cate Hzn., Rijssen Telef« no. 41 Postrekening no. 13337 Landbouwcursus. Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent r fa i lik 1 Advertentiën 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Dinsdag 29 Maart werd de eindles gehouden van het le jaar van de Landbouwcursus alhier. Aanwezig waren de heer Verhage, leraar aan de Landbouwwinterschool te Hengelo, benevens de heren J. H. Loohuis te Zuna en H. W. Altena te Notter, leden der commissie van toezicht. Nadat de jongelui gedurende onge veer iy2 uur geëxmanineerd waren, nam de heer Verhage het woord. Hij verklaarde uit het gehoorde te kunnen opmaken, dat aan de cursus door leer lingen en onderwijzers met lust en ijver was gewerkt. In overleg met de onder wijzers was dan ook besloten alle deelnemers naar het 2de leerjaar te bevorderen. Hij meende te durven voorspellen dat er, als zo werd door gewerkt, het volgende jaar heel wat diploma's met zeer veel vrucht zouden kunnen uitgereikt worden. Ten slotte dankte hij de heren Iwema als leider en Eshuis uit Nijverdal, als medeonderwijzer, voor de wijze, waarop ze hun taak verricht hadden. De heer Iwema betuigde namens leerlingen en onderwijzers voor de waarderende woorden en de betoonde belangstelling, waarna dit cursus-jaar werd gesloten. o Onder voorzitterschap van den heer R. Bosma werd in café Gijsbers een ledenvergadering ge houden van de Begrafenisvereeni- ging „De laatste Eer." Uit het financieele verslag van den pen ningmeester, den heer H. J. Schutte, bleek dat er een batig saldo van f 282,66 was. Het ledental bedraagt thans 206. Het aftredende bestuurslid, de heer R. Bosma, werd bij acclamatie herkozen. De heer Siegerink wilde de toe treding van nieuwe leden verge makkelijken terwijl de heer Steen bergen om reductie van inleggeld verzocht voor de minst-draag- krachtigen. De heer Beumer vroeg, of de vereeniging het vervoer van lijken van de ziekenhuizen uit den omtrek naar de woning ook voor haar rekening wilde nemen. De voorzitter zegde toe, deze zaken in een bestuursvergadering te zullen behandelen. Hierna sluiting. o— TIJDREDE. De bekende spreker, de Hoog- gel. Heer Prof. Wisse van Drie bergen, hoopt in Rijssen een Tijd rede te komen houden en wel over het onderwerpDe boodschap van den Horebnacht." Ieder, die dezen gevierden rede naar wel eens gehoord heeft, weet, hoe hij zijn gehoor van het begin een mooie speelfilm met den beroemden Emil lannings als hoofdfiguur. Het machtige spel van dezen eminenten karakterspeler zal U diep ontroeren. Geen toegang onder 14 jaar Entree en reductie als gewoon tot bet einde weet te boeien. Wij- wekken dan ook allen op, deze gelegenheid niet ongebruik te laten. Meerdere bijzonderheden biedt de advertentie. o PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Vm. 9,30 en Nam. 2,30 uur Ds. J. Bos. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur Preeklezen. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondag Vm. 9ys, nam. 2% en'sav. 6 uur de Eerw. heer L. Wijting. Dinsdagnam. 3 uur en half 8ds. van den Berg. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 en 'sav. 6 uur Preeklezen, Tot predikant is beroepen ds. M. Heijkoop van Ucrecht. o Alhier werd ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer H. J. Tusveld, die op 82-jarigen leeftijd in de St. Jozefgestichten te Apeldoorn, waarheen hij kort geleden was overge bracht, overleed. De overledene was in Rijssen een zeer gezien en geacht persoon, ver trouwensman van velen. Hij was vele jaren lid van den Raad voor de R.K. partij en maakte deel uit van het R.K. Kerkbestuur. Bovendien vervulde hij verschillende functies in vereenigings- leven en commissies, terwijl hij als schatter en taxateur het algemeen vertrouwen genoot. - 'OUDERAVOND O.L. SCHOOL. Ook voor de 2de avond bleek grote belangstelling te bestaan en ook deze avond had een vlot en gezellig verloop. Het programma was geheel gelijk aan dat van de vorige Woensdag, zodat we menen met deze weinige woorden over deze avond te kunnen volstaan. o— BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN van 23 tot 30 Maart Geboren Hendrika dv G. Lensink en W. Eg gengoor Hermannus zv J, Wolterink en H. H. Bruins -Rinske Hendrika dv H. J. Rugenbrink en A. Wolberink Hendrika dv F. Marktvoort en J. Dommerholt -Gerrit Jan zv G. J. Lubbers en J. C. de Vos Arendina dv G. J. Poortman en J. Bouwhuis. Overleden H. G. Bruins 14 j zv G. Bruins en H. J. Harmsen, Chr. Gymnastiekvereenfging „V lugheid en Krach t'\ Naar we vernemen, zijn van deze vereeniging nu ook twee adspirantenafd. gevormd, en wel voor den leeftijd van 12—16 jaar. Nu de geregelde oefeningen op Vrijdag en Zaterdag weer zullen beginnen, wekken we allen op, lid van deze nuttige vereeniging te worden of zijn kinderen naar de kinderafdeeling te zenden. Men zie de advertentie in dit nummer. o Onze plaatsgenoot de heer Joh, J. Logman is aan de Rijksuniversi teit te Utrecht geslaagd voor arts. o— De Vereniging tot Bevordering van het Marktwezen en van Plaatselijke Belangen alhier heeft op haar verzoek van den minister van Justitie vergunning gekregen tot het houden van een verloting ter gelegenheid van de Grote Najaarsmarkt in October. Dit is de 23ste jaarlijkse verloting, uitgaande van bovengenoemde vereniging. Er mogen 17.500 loten worden uitgegeven. PALESTIN AFILM. Gaarne vestigen we nog even Uw aandacht op de mooie Palesti- nafilm, die heden vertoond zal worden in „Jeruël" en wel voor de kinderen om 4 uur en voor de volwassenen om 8 uur. o De heer E. H. Klein Horsman behaalde op de Bakkersvaktentoon stelling te Zwolle met een inzending beschuit een 3e prijs. van de vereeniging „Het Groene Kruis Rijssen" op DONDERDAG 14 APRIL des avonds te 8 uur in het Hotel WTeitering, Agenda: 1. Opening. 2. Lezing der Notulen. 3. Jaarverslag over 1937. 4. Rekening en verantwoording van den Penningmeester. 5. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredende leden zijn de heeren G. J. Logman en G. Meilink. 6. Ingekomen voorstellen. 7. Rondvraag en sluiting. De Secretaris, G. MEILINK. De rekening ligt voor de leden ter visie ten huize van den Penning meester, den heer H. F. Roelofs. Op de te Leeuwarden gehouden Schildersvaktentoonstellms :k 2 L de de heer E. Nijland mer j,o ingezonden werkstukken Lazuur techniek, een diploma net een 2e pr. voor het hoogst aar. u i punten. o DE VESTIGINGSWET VOOR DEN MIDDENSTAND. Het is nu wei zo» zoetjes aan bekend in de knagen der zaken- nv nen 'et de jongeren onder .ich moeten ontwikkelen en weer opnieuw moeten gaan leeren, wanneer ze de zaak van hun ouders later willen overnemen, of wanneer VOOR Oe Heerscher O— 'O— M

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1