W W ki I MM. 21 Maart ai. 's annuls 8 uur Opgejaagd in de Prairie, PARKGEBOUW - RUSSEN Zaterdag 19 Maart 1938 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn*t Rijssen Telei no. 41 Postrekening no. 13337 Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent m Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Zaterdagavond gaf Rijssen's Mannenkoor, directeur de heer A. E. P. Sommer, een openbare uit voering in het Parkgebouw, alhier. Voor deze uitvoering bestond groote belangstelling. De voorzitter der vereeniging, de heer E. J. Beverdam, bracht in zijn openingswoord o.m. dank aan den burgemeester, den heer Zeeuw, voor diens belangstelling. Het programma, dat een achttal nummers bevatte, werd daarna vlot en keurig uitgevoerd. Toen indertijd het ploegenstelsel in de fabrieken werd ingevoerd en het gezamenlijk oefenen niet meer mogelijk was, ondervond het koor hiervan den terugslag. De vereeni ging heeft echter de bakens naar het getij verzet en sedert het Vfri^ jaar worden de repetities op Zaterdagmiddag gehouden, zoodat alle leden hieraan kunnen deelne men. Dit was aan deze uitvoering, Waarbij men het zich met de keuze der stukken niet gemakkelijk gemaakt had, zeer goed merkbaar. Het slotnummer„Geschichten aus dem Wienerwald" van Johann Strausz. stelde aan de zanders en den directeur wel bijzondere eischenhierin werd getoond, wat ambitieus oefenen en goede leiding vermogen. Bij de uitvoering van dit nummer werd het koor „ij quatre mains" op de piano begeleid fjoor mevrouw Sommer en mej. Hoevenberg, terwijl de directeur het orgel bespeelde. Vermelding verdient ook het eerste nummer na de pauze „Abendglocken", waarin de solopartij door den heer Leusink op keurige wijze werd vertolkt. Een spontaan applaus viel de uitvoerenden na afloop ten deel. Met een dansje werd deze goed geslaagde avond besloten. o— Onder leiding van Ds. Bos, hield de Geref. Knapenvereeniging „Rehoboth" haar zesde jaarver gadering in de Geref. Kerk. Na opening sprak Ds. Bos een wel komstwoord en volgden de jaar verslagen van secretaris, penning meester en bibliothecaris. Opstel len werden geleverd door W. Bosma: Nederland en Oranje, G. Munnike: Dr. Adriani onder de Toradja's, H. Wegereef: Rondom Samuel, A. GerritsenNapoleon, terwijl een samenspraak ten ge- hoore werd gedracht en een tableau en pantomime werden vertoond. Uit alles bleek dat de jongens uit stekend hun best hadden gedaan. Afgevaardigden van den Kerke- raad en van de Herv. Knapenver eeniging voerden het woord en brachten gelukwenschen over. Twee voordrachtwedstrijden had den als resultaat, dat in de afdeeling ernst de le pr. werd toegekend aan E. Bosma, 2e pr. A. Gerritsen, een buitengewoon vroolijke film ter gelegenheid van GROOT MARKT, met G u s t a v F r h 1 i c h. in de hoofdrol. Als tweede hoofdnummer een wild west film van ongemeene bekoring. Entrée en reductie als gewoon. ae pr, u. MunniKc, ^e pr. o— 3e pr. W. Markvoort, terwijl in de j kind in 1937/1938 is deze verkoop een afdeeling luim H. Markvoortjr. d<- groot succes geworden, le prijs verwierf, 2e pr. J. Gerritsen De aktie was ingezet onder de leus: j. RbeïoXöC "dit jaar f 200,000! Dit bedrag nu is zelfs aanzienlijk overschreden, wat uit het volgende staatje moge blijken, netto opbrengst postzegels f 176000,— kaarten - 40000,— Avro-luisterwedstr. - 12000,— Couranten-prijsvr. - 8000,— giften en andere br. - 1800,— totaal PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag V"m. 9,30 en Nam. 2,30 uur Ds. J. Bos. Zelfst,'Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur Ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk, Zondag Vm. 9VS, nam. 2VS en 's av. uur de Eerw. heer L. Wijting. Dinsdagnam. 3 uur en half 8 Ds. Kok van Veenendaal. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 en 'sav. 6 uur Preeklezen, o Voor predikant bij de Geref. Ge meente alhier is het volgende tweetal opgemaaktds. H. Heikoop te Utrecht en ds. J. Fraanje te Barneveld. o— Tot onderwijzer aan de Chr. school in de Oranjestraat alhier is benoemd de heer B. Klomp te Franeker. o— KINDERPOSTZEGELS. Blijkens het verslag en de voorlopige afrekening van de verkoop van post zegels en kaarten voor het misdeelde f 238000,- Ook in Rijssen is deze keer door een krachtiger werken een flink bedrag bij eengebracht n.l postzegels f 142,69 kaarten - 25,20 sluitzegelverkoop na aftrek onkosten - 1,50 totaal f 169,39 Van harte betuigen wij dan ook onze dank aan allen, die tot dit mooie resul taat hebben meegewerkt. De plaatselijke commissie, v. d. BRINK. J.W. IWEMA-FEENSTRA. Coöp. Aank. Notter-Zuna en Rijssen. Vrijdagavond hield bovenge noemde Landbouwvereniging voor haar afdeling der Oostelijke Pluim veecoöperatie een propaganda- avond in de voormalige lagere school te Notter, waar de film de O.P.C. vertoond werd. Het dagelijks Bestuur der O.P.C. en de bedrijfschef te Enschede waren hierbij aanwezig. De heer H. H. Mtiller, directeur der Landbouwvereen. opende de vergadering, waarna de heer Ten Hoopen, voorzitter der O.P.C., een inleiding hield over doel en werk wijze der Oostelijke Pluimvee coöperatie; hij kon met voldoening medeien, dat de nog jeugdige afdeling Rijssen, welke pas in 1936 begon met de levering van eieren aan de O.P.C., reeds in 1937 een vooruitgang van 60 ten opzichte van 1936 bereikte, zodat de ver wachting gekoesterd mag worden, dat Rijssen spoedig in de rij der beste afdelingen geplaatst kan worden. Spreker gaf een overzicht van de veranderingen, welke zich de laatste 40 jaar voltrokken hebben in de structuur van het boeren bedrijf. Was voordien ruilhandel regel, waardoor geen contant geld in de boerenhuishouding aanwezig was, sedert is door de Zuivelfabrieken en later door de Coöp. eierexport- verenigingen hierin verandering gebracht, en heeft de boerin be schikking gekregen over contant geld waarmee ze haar inkopen kan doen, daar waar ze het best terecht kan. Dat men gerust de eieren bij zijn afdeling der O.P.C. kan leveren en tevens verzekerd zijn van een goede prijs, kan uit het volgende blijken De grootste afdeling der O.P.C. te Hengevelde heeft in 1937 zeer serieus de prijzen, door de O.P.C. betaald, vergeleken met de prijs, door een voorname groothandel betaaldhet bleek, dat deze afdeling ruim f 7C00,—of, per leverancier, 29 gulden meer ontving door leve ring aan de O.P.C. De O.P.C. is een financieel krachtige vereniging met eigen kapitaal. Na deze inleiding werd de film vertoond, welke de gehele kippen en eierbeweging op het doek laat verschijnen. Vooral het bewerken der eiers met de sorteer- en stempel- machines, waarmee in de O.P.C.- bedrijven circa 30000 eieren per uur verwerkt worden, is zeer beziens waardig; ook de eiertransport in Nederlandse havenplaatsen en te Londen is zeer interessant. In de pauze werden vragen ge steld, welke door den heer Ten Hoopen beantwoord werden; deze had naar aanleiding hiervan nog gelegenheid, te wijzen op het grote belang, dat er voor de Pluimvee houders in schuilt, de eieren schoon en vers te leverende strenge contróle, welke het Ned. Eiercon- tröle-bureau op de uitvoer der eieren uitoefent, maakt, dat we, om schade te voorkomen, zeer scherp op de leveranties moeten toezien; met wat goede wil kan een vers en ongewassen schoon ei geleverd worden. Ook dient de pluimveehouder te zorgen, dat zijn bedrijfsonkostert zo laag mogelijk blijven, een reken sommetje toont ons, dat op een bedrijf van ruim 100 kippen reeds een verschil van f 46 gulden kan WFFK VOOR RUSSEN Bobby de Dulvelskere! I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1