jJFfl ZAJERMB, üii 'saiofs 1 Hf ZEI! OOüUUOEi mei LH Rami en lüv Friiscü Mem zjeMonds Rijssen H PARKGEBOUW - RIJSSEN 's Maandagsavonds Zaterdag 5 Maart 1938 ll§ Éjfl ^llfk Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn.f Rijssen Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 Verwacht: Voor alle Fondszaken 8-9t Kerkstraat Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent j Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertertiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. De eerste voordracht van de Indische leergang van onderwijzers, uitgaande van het Comité van Indische lezingen en leergangen is Donderdagavond 1.1. gehouden in het gymnastieklokaal van de openbare school alhier. Namens de commissie van voorbereiding heette de heer J. Kempering van Enter de vele aanwezigen welkom. Hij deelde mede, dat er reeds 75 deelnemers(sters) uit verschillende plaatsen in west-Twente zijn inge schreven. De heer K. v. d. Veer, ambtenaar aan het Koloniaal Instituut en oud onderdirecteur der Middelbare Landbouwschool te Buitenzorg kreeg daarna het woord. Eerst sprak hij over eigen leven en werk in Indië, knoopte daaraan vast persoonlijke gevoelens en inzichten omtrent land en volk, waarna hij overging tot speciale bespreking van het leven in de tropen, het land zelf. In betrekking met flora en fauna en verschillende verge lijkingen' maakte tüssën het westen en het oosten. Na de pauze ver toonde de spreker een serie lan taarnplaatjes, tietrekking hebbende op het gesprokene. De rijksklerk der directe belas tingen, invoerrechten en accijnzen G. H. J. Denekamp, is verplaatst van het ontvangkantoor Deventer, naar het kantoor Rijssen. POSTERIJEN, Qp Woensdag 9 Maart, den bid dag voor het gewas, vervalt de avondbestelling. Van 18 uur tot 18 uur 30 min. kan dan kosteloos worden afgehaald. o— De jongste spruit van de textiel- arbeidersbond „De Eendracht", de afdeling Rijssen, is reeds flink uit de kluiten gewassen eg groeit nog Steeds. Er wordt dan ook flink propaganda gemaakt. Op de laatste bestuursvergade ring is besloten om, waarschijnlijk op 19 Maart a s., een propaganda- feestavond te houden. Voor deze avond zijn aangezocht het gezel schap due Ten Hoopen en een strijkje uit Goor. Verder komt er nog iets buitengewoons, waarvan het echter niet geoorloofd is de naam te verklappen. Er zou dan eens teveel publiek kunnen komen in de zaal van caté Hegeman. Zaterdag j.l. is een jeugdgroep opgericht. Hiervoor gaven zich direct een aantal leden op, KONiNGiN VAM SCHOTLAND met KATHARINE HEPBURN en FREDRIC MARCH. MARON1 OLSEN als JOHN KNOX. Het veelbewogen leven van de ongelukkige koningin en martelares van Schotland is, naar de roman vanMAXWEL ANDERSON, op onvergetelijke wijze in beeld gebracht door den genialen regisseur John Ford. Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. Geen toegang onder 14 jaar. PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk, Geen opgave ontvangen, Geref. Kerk. Zondag Vm. 9,30 preeklezen, Nam. 2,30 uur Cand. P. D. van Dijk. Woendagvoorm. half 10 ds. Bos, Biduur voor stoffelijke nooden. Zelfst. Geref. Gem, o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur preeklezen. Woensdagvoorm. half 10, nam. half 3 en half 8 ds. J. v. Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondag Vm. 9V8, nam. 21/8 en'sav. 6 uur de heer Wijting. Woensdagvoorm. half 10, nam. half 3 en half 8 de lieer Wijting. Dordtseh Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 en 'sav. 6 uur Preeklezen. Woensdagnam. half 3 en 7 uur ds. Lamain van Rotterdam(Zuid) Nederl. Potestanten Bond Zondagnam, 5 uur Dr. J. W. Sam- berg van Delden. Waarschijnlijk door het achteloos wegwerpen van een brandende sigaret tijdens een avond-cursus onstond Woensdagvond een begin van brand in een der lokalen van de openbare school. Het vuur, dat in een papiermand ontstaan schijnt te v'in had bij de ontdekking reeds de zolder ing bereikt, doch kon nog tijdig met eigen middelen gebluscht worden. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN van 23 Februari tot 2 Maart Geboren Hermannus zv G. J. Sanderman en J. Keijzer Geertruida dv W. Wolters en G. Hinderiks Jan zv J. Kreijkes en G. Seppenwoolde janna dv J. Willems en J. Dom- merholt Janna Hendrika dv W. A. ter Harmsel en A. Altink. Gehuwd D. H. Dekker 28 j en H. Kappert 26 j J. W. Nijsink 22 j en G. C. Nieuwenhuis 20 j. o— Gevonden Een dop van benzinetank, een wollen dameshandschoen, een houten duimstok, een dameshand schoen, drie bandafnemers en een rijwielsleutel, een portemonnaie f 0,51, een postduif ster 3 g ^3732, een heerenhandschoen, een bood- schappentasch, een damesporte- monnaie met f 2,05, een paar oorkleppen. Verloren Drie belastingplaatjes, een groen kindermutsje, een portemonnaie met inhoud, een hond (teef). Inlichtingen op het politie-buream, doch niet per telefoon. SPORT. Het tweede elftal van R.V. heeft Zondagmiddag de laatste kans, dat het nog had voor de eereplaats, door een 8—4 nederlaag tegen Al melo 3 laten liggen. Te weinig schutterscapaciteiten en een slechte beurt in de verdediging schijnt oorzaak van deze vrij groote ne derlaag te zijn. Het vierde elftal, dat Hector 3 in eigen huis bekampte, deed be ter en wist met niet minder dan 7—1 te winnen. R.V. A verloor te Almelo van Heracles C mét 10, hetgeen we van het A-elftal eigenlijk niet ver wacht hadden. De wedstrijd R.V. B—Heracles B werd uitgesteld. Van meer dan gewoon be lang is het komende programma. Het eerste elftal onderneemt de reis naar Zwolle om daar strijd te leveren tegen de Zwolsche Boys. Voor beide alftallen staat alles op het spel en wij kunnen ook veilig aannemen, dat beide ploegen zich tot het uiterste zullen geven. Niet tegenstaande de Boys het voor deel hebben van eigen terrein ge ven wij onze plaatsgenooten een goede kans, mits, en daar is alles op gebaseerd, de R.V.-ploeg de juiste methode toepast. De spelers zullen in de eerste plaats aan el kaar moeten hangen als een klis, zij zullen elkaar altijd en overal moeten helpen, zij zullen zich daartoe tot het uiterste moeten inspannen. Daar naast zal het tendpo zoo hoog mogelijk moe ten opgevoerd worden. Snel heid in het spel leidt tot ver rassingen en door verrassingen komen doelpunten. Het is boven dien een uitgemaakte zaak, dat het beste spel gegeven wordt, wanneer snelheid overheerscht. Daardoor kan geen enkele tegenpartij zijn spel voldoende ontplooien. Het zal niet meevallen gedurende 2 x 45 min. een topsnelheid te blijven voeren, doch elke inzinking kan gevaarlijk zijn, zelfs, al zou men een ©ogenschijnlijk veiligen voor sprong hebben weten te krijgen. Wij zijn er van overtuigd, dat de R.V.'ers met een heilig willen naar Zwolle gaan om een moeilijke overwinning uit het vuur te slepen. Wij hopen, dat en het elftal, en zij, K'ïJa SÉ»»

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1