Be oeüsorie m Prinses mm ILHELIIA mm. erin. I Februari, 's avonds I oor OP HET UERIEERBE SPOBR Verwacht: Tarzan's Vlucht PARKGEBOUWRUSSEN n a Zaterdag 5 Febr. 1938 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn,, Rijssen p I a FeleL no, 41 Postrekening no. 1333? tf een Hal Roach Productie met in de hoofd rollen Stan Laurel en Oliver Hardy. WSÊÊÊ Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent HH Ad.vertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Na weken van gespannen wachten is Maandagmorgen de blijde tij ding van de geboorte van een Prinses ons komen verrassen, een golf van enthousiasme ontketenend en aanleiding tot uitbundig vreugde betoon en groote dankbaarheid. Voorwaar, er was reden tot dankbaarheid en vreugde. De geboorte van een Oranjetelg we weten het immers bij erva ring houdt schoone beloften in, want wellicht zal in de toekomst de- band tusschen Oranje en het Volk van Nederland bestendigd kunnen worden. Men leert zijn vrienden eerst kennen, wanneer er slechte tijden aan breken. Wanneer we een blik in de historie werpen, dan weten we, dat in tijden van voorspoed Oranje en Holland e'én waren, maar wat veel meer zegt, we weten ook, dat wanneer het er met ons volk en met ons land bijna hopeloos voorstond, het Oranje was, dat de leiding nam en ons onder Godes hoede naar betere tijden dirigeerde. Terecht vervult een eindeloos gejubel de lucht als de blijde gebeurte nis wordt kond gedaan. Ze is nog maar enkele minuten bekend of de blijd schap wordt merkbaar. Maar het is niet alleen in de Lage Landen aan de zee of in de Overzeesche gewesten onder tropischen hemel in Oost en West, neen, van het einde der wereld komen de wenschen van ge luk en teekenen van medeleven met dit grootsche gebeuren. De vreugde is algemeen op dien gedenkwaardigen laatsten Maandag morgen van Januari 1938. Wie heelt niet die merkwaardige ontroering gevoeld, wie heelt het niet uit moeten jubelen in huis en op straat? Prinses Beatrix, de heil brengende, de hope des Vaderlands! Een Prinses, misschien eens Koningin der NederlandenWant indien de stille hoop van velen, dat er nog eens een Prins van Oranje kome, niet in vervuiling gaat, zal bij leven en welzijn vhn onze jeugdige Erf- prinses, Zij eenmaal Kroonprinses zijn en later worden geroepen op de hocge plaats, die thans door Haat Koninklijke Grootmoeder wórdt ingenomen. Dat Zij groeie en bloeie tot geluk van haar Vorstelijke Ouders en tot heil van Nederland! Als tweede hoofdnummer: een Wild West-tilm van buitengewone spanning. Prijzen der plaatsen als gewoon. Geen toegang onder 14 jaar. saBssm IP!! p Nauwelijks was Maandagmorgen het bericht van de geboorte van een Prinses bekend of de fabriekssirenes loeiden en de kerkklokken beierden. Op vele ge bouwen en huizen werd de driekleur geheschen. De scholen werden gesloten terwijl de fabrieken om 2 uur werden stopgezet. Om 6 uur sprak de burgemeester de EdelAchtbare Heer W. Zeeuw onder staande rede uit Burgers der stad Rijssen, Meer dan eenmaal heelt onze landshistorie het tijdstip gekend, waarop er geen nakomeling scheen te zullen zijn, waarin het Oranjehuis zou kunnen voortbestaan en waar door dus dan de dynastie van het Huis van Oranje een einde zou nemen. Zulk een tijdperk ligt, min ol meer, ook nu weer achter ons. Het scheen alsof de dynastieke hemel omsloten werd gehouden in den iizig vasten greep van een donker dreigende wolkenmassa, een wolkenfloers welke niet door broken scheen te kunnen worden. De trouwhartige Nederlander blikte angstig omhoog en vroeg zich met ernstige bezorgdheid at wat de toekomst zou brengen. Zou de regeering van het Huis van Oranje over ons volk dan toch moeten eindigen? Doch plotseling zag hij hoe de wolken van één scheurden en een milde koesterende zonne straalde over onze lage landen aan de zee en omtooverde alles met een ongekende Oranjegloed. Toen voelde die trouwhartige Vaderlander dat zijn zorgen wer den weggenomen en werd hij zich sterk bewust zijn menscheüjke nietigheid tegenover den Almach tige, Die in onbegrepen wijsheid en ongekende goedheid het Neder- landsche volk dezen zegenrijken dag had willen schenken. De dynastieke hemel tintelt hoopvol. Welk een warm gevoel van innige blijdschap, oprechte dank baarheid en welbegrepen hoop doorstroomt ons, nu ons de blijde mare geworden iseen Koningskind, een prinses heelt het levenslicht aanschouwd, een nieuwe loot is aan den alouden Oranje-stam ont sproten. Een innige blijdschap, zich be scheiden parend aan de inniger blijdschap, die het jeugdige moederhart thans smaakt, een innige blijdschap, die er op wijst, dat er een meer dan gewone belangstelling bestond voor een gebeurtenis, die men te goeder tijd verwachten mocht, doch die men tevens met spanning had verbeid, een spanning, die op het laatst schier niet te dragen viel. Een oprechte dankbaarheid, de groote dankbaarheid in de Konink lijke familie trachtend te evenaren, een oprechte dankbaarheid, die uiting geeft aan de bewustwording, dat de nog angstige eenzaamheid in de Koninklijke paleizen is ge vloden. Twee vrouwelijke loten an het ons zoo dierbare Oranjehuis waren ons gelaten, toen een Prins zur Lippe-Biesterfeld onze Prins üei nimt d werü. Zeker het bezit van dit drietal was ons een onge kende rijkdom, maar 's menschen leven is broos. Een welbegrepen hoop, schoon harmonieerend aan die, welke reeds voor deze, zuchtend doch onweer staanbaar opwelde diep in het liefhebbend hart van die Koninklijke Grootmoeder, een welbegrepen hoop laat zich koesteren dat Oranje en Nederland, door de eeuwen saamgeweven, zich niet zuiien scheiden, ja meer, dat worde be stendigd het aloude drievoudig snoer: God, Nederland, Oranje. Wij allen kennen de bizondere plaats, welke de Oranjes steeds in onze historie hebben ingenomen. En ons volk wist het en weet het toch nog, hoe de groote Willem met de stervende lippen van een plotselingen dood, zich en zijn volk opdroeg aan zijn God. Het is alsof de naklank na eeuwen nog ruischt in de tijden van nu en zich thans wil mani festeeren indeze nieuwe Oranjetelg. En thans is Neet lands zoetste hoop vervuld: in den voormiddag van heden, Maandag den 31 sten van Louwmaand 1938 schonk onze gehelde Prinses het levenslicht aan een dochter en daarin aan land en volk het kostbaarste wat Zij geven kon. En daardoor tintelt op dezen onstuimigen winterdag onze dy nastieke hemel wederom hoopvol en doorgloeit die altijd warme Oranjezon ons hart. Wij zijn verheugd en zullen onze blijdschap toonen op een wijze, deze groote nationale gebeurtenis waardig. Oranje boven. Burgers van Rijssen, laten wij ons bewust blijven het pand, dat in deze Prinses ook aan ons is geschonken én aan ons is toever- iróuwd. Dun weit in ons haVt ue bede op, dat God onze Koninklijke Familie moge sparen tot in lengte van jaren en dat in deze nieuwe Oranjetelg het Huis van Oranje, ook voor ons volk, zal mogen voort bestaan, om te besluiten met het zesde couplet van ons Wilhelmus Mijn schild ende betrouwen Zijt Gij, o God, mijn Heer, Op U zoo wil ik bouwen Verlaat mij nimmermeer. Dat ik toch vroom mag blijven Uw dienaar 't aller stond De tyrannie verdrijven, Die mij mijn hart doorwond. Om ongeveer 7 uur begon de mu- ziekvereen. „Wilhelmina" met een rond gang door diverse straten. Honderden hebben deze rondgang meegemaakt. Op 't Volkpark werd daarna recht, gezellig „gefeest". Dinsdagmorgen 9 uur hadden in de kerken godsdienstoefeningen plaats, en om half elf in alle lagere scholen een klein kinderfeest. De kinderen werden getracteerd op beschuit met muisjes en diverse versnaperingen, terwijl de kin deren van de Schildschool ook nog een kleine rondwandeling maakten. Des namiddags van 35 werd door de Muziekvereen, Wilhelmina een con cert gegeven op 't Schild. Ondanks het minder aangename weer waren er zeer veel bezoekers. Tegelijkertijd werd op het gemeentehuis door het college van B, en W. in de met planten en bloemen versierde raadszaal receptie gehouden, tevens werd gelegenheid gegeven een felicitatieregister te teekenen. Velen zoowel besturen van vereen, als parti- lieren hebben hiervan gebruik gemaakt. '3 Avonds werd door't Tovabestuur op t Volkspark een groot avondfeest gehouden. Het Parkgebouw was zoo vol dat men reeds vroeg de deuren moest sluiten. VOOR A - Tweelinobroer

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1