1,1 Fefirusri o.s., 's in de hiomroiieiE Ssiiü Simei en spacer Tracy Verwacht: MAY TIME fin 3 Februari i.s„ 'eeieis I loer Canada's HüliüiroissBii Hem ZjeHids Riiesen PARKGEBOUW - RIJSSEN §1 1 PARKGEBOUW - RIJSSEN Ijl f$ Maandagsavonds Zaterdag 29 lam 1938 m Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn», Rijssen TeleL no, 41 Postrekening no» 13337 een Metro Goldwyn Mayer film, waarin het vraagstuk van de lynchwet in Noord-Amerika wordt behandeld» f* (indianen, Bisons, Bevers) Voor alle Fondszaken 8-9, Kerkstraat Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent H Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le biadz. dubbel tariel. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Prijzen en reductie als gewoon. Geen toegang beneden 18 jaar. -*'■.'_8- Een koopman met bananen, afkomstig uit Zwolle, die hier op de markt een standplaats had ingenomen, bracht met veel omhaal zijn waar aan den man. De welbe spraakte man had veel kijkers en ook veel koopers, doch het was meerde koopers niet ontgaan, dat hij telkens bij het inpakken der bananen er handig een van den tros af deed en deze terughield. Men stelde hiermede de politie in kennis, die een onderzoek instelde en tegen den koopman proces verbaal opmaakte. o— Het damesbestuur van de Chr. Bewaarschool vraagt voor onder staand even uw welwillende aandacht. Door ouderdom en de veelvul dige regens en sneeuwval is het dak van de school in een zeer slechten toestand gekomen. Het is noodig dat het geheel vernieuwd wordt. Maar dit kost geld en zelfs heel veel. Het heerenbestuur kan dit uit de gewone geldmiddelen niet meer betalen te meer daar de collectes in de kerk met 4 moesten worden verminderd zoodat de inkomsten ook verminderden. Het damesbestuur heeft nu besloten om in de maand Juli een bazaar te houden en doet dit met vol vertrouwen, daar zij hoopt op uw aller hulp. Dames, die het één ot ander handwerk willen maken, worden daar vriendelijk voor aan gezocht, ook winkeliers, die lapjes of iets dergelijks willen missen, kunnen dit bij ons bezorgen want hulpvaardige vingers tooveren het om in bruikbare kleedingstukjes. Ook voor de grabbelton kunnen wij heel wat gebruiken. Giften in geld en nature (de laatste in toezegging) zijn van harte welkom. De dames Mevr. Oosthoek en Mej. Boon zullen alles gaarne in ontvangst nemen. Inzendino- vóór 15 Mei. Met hartelijke aanbeveling, Het damescomité. In het café van J. H. Schultz hield de veeverzekering „de Haar" jaarver gadering onder leiding van den heer T. Koster. Na een inleidend woord van den Boekhouder, den heer G. J. ten Bolscher, werden de notulen gelezen en goedgekeurd. Door den penningmeester den heer T. Koster werd medegedeeld dat de inkomsten f 1305,38s en de uitgaven f 1221,58 hebben bedragen, er is een saldo van f 83,805. Door de heeren J. H. Schultz en L. Nijland werden de bescheiden nage zien en bij monde van den heer Nij land aan de vergadering medegedeeld dat alles in de beste orde is bevonden. De aftredende bestuursleden de hee ren G. Dannenberg en Kreijkes wer den bij acclamatie herbenoemd. Het innen van de kwitanties werd opge dragen aan den laagsten inschrijver de heer H. Koster voor f 3,70 per keer. Met meerderheid van stemmen werd besloten een nieuw tarief voor weide- vee in de verzekering op te nemen. Nadat nog eenige besprekingen over het reglement waren gehouden sloot de voorzitter met een woord van dank de vergadering. o— Gelieve in den localen telefoon gids onder no. 77 bij te schrijven Ten Bolscher en Buursink, Expe diteurs, Oranjestraat 21. -o De heer D. ter Avest, werkzaam ter secretarie, staat als no. 1 op de voordracht voor de benoeming van gemeente-secretaris te Leks- mond. De raad aldaar zal Vrijdag iyjjjgjipaa iijiiii 1$ te houden door den Weled.zeergel, Heer Dr. W. G. VAN DER SLEEN van HAARLEM. Onderwerp toegelicht met lichtbeelden en brandvrije Agfa Smalfilm naar eigen opnamen van den spreker. Entrée 25 cent bijeenkomen, in welke vergadering de benoeming van secretaris mede aan de orde zal komen. PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondag Vm. 9,30 en Nam. 2,30 uur ds. Bos. Zelfst, Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondag Vm. 9,30, Nam. 2,30 en 6 uur ds. J. van Wier. Woensdagavond half 8 ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondag Vm. 97s, nam. 2Vg en'sav. 6 uur de heer Wijting. Dinsdagnam. 3 en 71/, uur ds. Kok. Dordtsch Geref. Gem. Zondag Vm. 9,30, nam. 2,30 en 's av. 77a uur ds. Kok v. Veenendaal. Woensdagnam. half 8 Preeklezen. o— De kerkeraad der Geref. Gem. heeft voor het beroepen van een predikant het volgende tweetal opgemaakt: Ds. W. C. Lamain te Rotterdam en Ds. A. Verhagen te Middelburg. o— De heer A. Pouw, opgeleid door den heer C. de Haan, slaagde ook voor het practijkdiploma Boekhouden van de „Vereeniging voor handelsexamens op practische grondslag." o— De heer van der Sleen, die a.s. Donderdag in 't Parkgebouw een lezing komt houden over het onderwerp: „Door Canada's Wil dernissen", is hier geen onbekende. We herinneren ons nog levendig z'n interessante lezing over Engelsch- Indiej eenige jaren geleden hier gehouden. De heer van der Sleen, die Canada heeft bereisd, verstaat de kunst z'n onderwerp zóó te behandelen, dat men er niet alleen van leert, maar dat men ook wordt geboeid. We durven onzen lezers daarom gerust aanraden de lezing bij te wonen. o— BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE R1]SSEN van 19 tot 26 Januari 1938. Geboren Frederik Jan zv A. Goossen en H. Reterink Andries Hendrik zv A. H. Baan en H. B. Manenschijn Hendrina dv G. Meenks en A. H. Vorschezang Henrica Maria dv H. B. Banis en H. G. Slot Antonia Jozephina dv H. B. Banis en H. G. Slot. Gehuwd G. H. Huisken 21 j en F. Denekamp 26 j. G. Zwoferink 29 j enj. A. Zuidema 24 j. o Hedenmorgen wilde de expediteur L. met zijn groote vrachtauto de Haar opdraaien toen een luxe auto van ga rage Baan, bestuurd door een bediende van den heer K. uit de Haarstraat kwam rijden en er tegenop botste. De luxe auto werd zwaar beschadigd. Per soonlijke ongelukken kwamen niet voor. De schade werd onderling geregeld. 4 V-' A- r O

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1