Geboorte Koningskind Dig. Ned. Bend van TemieMsiders „De Eendracht" Texlielarbeiders(slers) beznehi de zeer Deiaegriike uersaderins Spr. A. F, Stuvé, Bondssecretaris. ZaMae 8 êmi's avonds 8 uur DE MIJNEN VAN KONING SALOMO iDUlSlillMi óilïÉiJL HAAR 83 MAANDAG 10 JAN. 1938 nam, van 4 tot 6 nur en 's avonds van 7 tot 9 sur m de BüsMiiBer der schoot. i II op Zaterdag 8 Januari, des nam. 5 uur in Café J. A. Koedijk (Dorus), Enterweg 20 PARKGEBOUW - RIJSSEN IpWpi Aangifte van leerlingen op Zaterdag 8 Ian. 1938 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzo,t Rijssen Tekf. no. 41 Postrekening no. 13337 g s NATIONALE FEESTDAG ZIJN. (geen verplichte consumptie) »C ARME SM", een Astriafilm. mmsmmm De cursus begint Dinsdag Maart. S.v.p. Trouwboekjes meebrengen. Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent saa Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent, Advei ten tien op de le bladz, dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. ngezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. ft x De Burgemeester brengt het volgende ter openbare kennis: le: de dag, volgende op dien van de geboorte van een Koninklijken Prins of van een Koninklijke Prinses, zal een Indien de dag, volgende op dien, waarop de geboorte heeft plaats gehad, een Zondag mocht zijn, wordt de feestviering verlegd naar den onmiddellijk vol genden Maandag; 2e: het ligt in het voornemen, om, bij gelegenheid van de geboorte van het Koningskind, van gemeentewege de klokken een half uur te doen luiden 3e: de gemeentelijke bureaux zullen op den nati- onalen feestdag gesloten zijn na 1 uur; 4e: van de gemeentegebouwen en van de scholen zal op den dag der geboorte en op den nationalen feestdag worden gevlagd. Ongetwijfeld zal ook door de burgerij worden gevlagd; 5e: van gemeentewege zal het financieel mogelijk worden gemaakt, dat de kinderen der lagere scholen, u.l.o. school en bewaarscholen, op den morgen van den natie nalen feestdag in de beirokken scholen zullen kunnen worden getracteerd; 6ehet gemeentebestuur is voornemens, om op den dag der geboorte en den nationalen feestdag, des avonds den voorgevel van het stadhuis te illumineerenilluminatie door buurtvereenigingen of particulieren zal op hoogen prijs worden gesteld 7e: het gemeentebestuur zal op den nationalen feestdag des namiddags van 3—5 recipieeren (zie advertentie) De Burgemeester van RIJSSEN, W.ZEEUW. x x Het T.O.V.A. bestuur stelt zich voor de te verwachten blijde gebeurtenis in het vorstelijk gezin te vieren met een feestje, waarvan het programma luidt als volgt; 's avonds 8 uur, opening van het feest door saluutschoten in het volks park, daarna spelen van de volksliederen door ,,Wilhelmina" voor het Parkge bouw, vervolgens rondgang van „Wilhel- mina" door het Park, begeleid door fakkellicht en onder het afsteken van bengaalsch vuur, tot slot muziek van een strijkje in de versierde zaalgelegenheid tot het ma ken van een dansje, Afd. RIJSSEN Het Afd. Bestuur. naar het bekende boek van RIDER HAGGARD. In de hoofdrol PAUL ROBESON, de negerzanger, die in deze film zingt „KUKUANA", „Mighty Mountain" en „Song of the road". In het voorprogramma o.a. Het Profilti-journaal geeft o.a. de voetbalwedstrijd NEDERLAND-LUXEMBURG Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. Toegang 14 jaar. Verwacht: DE GOEDE AARDE. De kinderen moeten voor 1 APRIL 1938 ZES JAAR ZIJN GEWORDEN, Het Bestuur: L. WIJTING, voorzitter H. LIGTENBERG, secretaris it taris MÈ Openstelling postkantoor bij de geboorte van een Prins(es). Op den eersten werkdag vol gende op den dag van de geboorte van een Prins(es) zal het kantoor voor den postdienst om 12 uur 30 min. worden gesloten) De avondbestelling zal op dien dag niet worden uitgevoerd. In de openstelling voor den telegraaf- en telefoondienst wordt geen wijziging gebracht. Dinsdagmiddag is de nieuwe ijsbaan geopend. Nadat de heer Hoevenberg, voorz. van de IJsclub een welkomst woord tot de aanwezigen had gericht, werd de baan door een dochtertje van den heer J, H. ter Horst geopend, Tot tijdelijk onderwijzer aan de Chr. U. L. O,-school alhier is benoemd de heer L, A. F, Mat te Terneuzen, vacature de heer Jonker, <y :5<XX>C"'>00vXKXX:'CKXKXXX:ï0000%XX50<XXXXXXXXXXXXXXICjü£XXXXXXXXX V V X V X «f*. A X x A X X A X •X 7. i I X x X CXXSSXXXXXXXXXXXXXXXXXÏOOöOiXXXXXXXXXXXXXXXJöOiXXXJtXXXXXXXXÏO I L 1

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 1