i, i jé, 'sm i m in hei iOHii m de feesieiiiüe intocht Kindervoorstelling PARKGEBOUW - RIJSSEN Zaterdag 4 Juli 1937 Uitgave van Drukkerij G* ten Gate Hzn., Rijssen Telek no. 41 ~7' Postrekening no. 13337 - v rs Middags om 3 uur \2 Ambachten, 13 Ongelukken Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentiën 1 >5 regels 55 cent, elne regel meei 10 een— Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Vervolg verslag vorige week, in stallatie Burgemeester W. Zeeuw. Na de redevoeringen van de hee- ren Ligtenberg en de secretaris de heer Bosma nam de Burgemeester opnieuw het woord. Hij dankte eerst den heer Ligtenberg voor zijn vriendelijke woorden, mede namens den raad gesproken. Het verheugde hem zeer dat de richtlijnen van den heer Lichtenberg dezelfde zijn als van hem. Daarna dankte hij den gemeente-secretaris. Spr. zeide, dat hij het gevoel heeft dat veler oogen op hem gericht zijn, maar men kan er van verzekerd zijn, dat zijn oog op hem gericht zal zijn en dat Gods oog gericht is op allen. Met dankzegging werd de vergadering daarop door den burgemeester ge sloten. Terwijl ververschingen werden aangeboden maakte de burgemees ter kennis met de heeren raads leden en hoofden van dienst. Vervolgens werd het woord ge voerd door onzen oud-burgemees ter, die met mevrouw Knottenbelt de vergadering bijwoonde. Z.Ed. sprak als volgt: Mijnheer de Burgemeester, Zooals ook U bekend zal zijn, was het in Frankrijk, ten tijde dat de dynastie der Bourbons regeerde, de traditie, dat, wanneer een ko ning gestorven was en een nieuwe vorst gereed stond om den troon te bestijgen, een kamerheer des konings een der vensters van het paleis van Versailles opende, en, tot driemaal toe herhaald, de saam- gestroomde volksmenigte toeriep: „Le Roi est mort, vive le Roi" (de Koning is dood, de Koning leve). Indien ik U op dit oogenblik deze traditie in de herinnering breng, en in verband met Uw benoeming tot burgemeester van Rijssen een vergeliiking daarmede zou willen maken, dan zou die vergelijking in verschillende opzichten kreupel gaan. Immers, ten eerste: Uw voorgan ger is nog niet dood, maar hij staat in levenden lijve voor U, en acht het een voorrecht om met alle an dere aanwezigen U en Mevrouw Zeeuw een hartelijk welkom toe te roepen. Maar ten andereer bestaat nog een veel grooter verschil. Want een burgemeester is nu eenmaal geen koning. Daar zijn wel eens menschen, die dit meenen. Een vriend van mij, b.v. schreef mij, toen hij vernomen had, dat ik wegens het bereiken van de leeftijdsgrens zou moeten aftreden: nu is het spoedig met je koningschap gedaan. Waatop ik onmiddellijk naar de pen greep en hem antwoordde: „amice, je op vatting aangaande het burgemees terschap, berust op een afschuwelijk misverstand. Een burgemeester is geen koning, en het komt voor hem niet te pas om voor koninkje te een der mooiste films van den laatsten tijd, waarin het leven van CHOPIN, den grooten pianist wordt behandeld. In de hoofdrollen WOLFGANG LIEBENEINER, HANNA WAAG en SYBILLE SCHMITZ. Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. Toegang eiken leeftijd. - Vertoond wordt de film: met Oliver H a r d y en Stan Laurel. Ook in deze voorstelling DE INTOCHT VAN DEN BURGEMEESTER Toegang 15 cent spelen, maar hij is integendeel de eerste dienaar der gemeente." Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat hij aller knechten knecht is, maar wèl, dat hij hl zijn gaven en krachten heeft beschikbaar te stel len ten dienste der gemeente. En dht in den ruimsten zin des woords. Ieder burger, hetzij rijk of arm, jong of oud, geleerd of ongeleerd, en tot welke politieke partij hij ook behoort, moet door den burgemees ter gelijkelijk behandeld worden. Daarom, mijnheer de Burgemees ter, heeft het mij zoo zeer verblijd, uit verschillende intervieuws te hebben vernomen, dat dit ook Uwe opvatting is. En wanneer U dit principe in de praktijk zult toepas sen, dan zal dat niet alleen het be lang der gemeente bevorderen, maar bovendien U zelf strekken tot verhooging van Uw levensge luk en levensblijheid. U zult hier in Rijssen een goed hartige bevolking vinden. De lietde, die men den menschen hier schenkt, ontvangt men in dubbele mate van hen terug. Dit, en daarbij de prachtige natuur dezer gemeente, heett mij dan ook doen besluiten, ook na mijn pensioneering in Rijssen te blijven wonen, on danks het risico het risico, dat daaraan voor mij verbonden is. Tenslotte wil ik terugkeeren op het punt van uitgang mijner korte toespraak, en niet zeggen: „Vive le Roi", maar, en dat zéér gaarne: „leve de Burgemeester". En ik voeg daarbij den wensch, dat Uw bestuur den bloei en den groei en de welvaart van Rijssen, onder Gods zegen zal mogen bevorderen, zoodat U, indien ook Uw tijd van aftreden gekomen zal zijn, met welgevallen en groote voldoening op Uw arbeid zult mogen neerzien. Volgende spreker was de burge meester van Wierden de heer van den Berg, die mede namens de an dere „noabers" van Holten, Mar- kelo en Hellendoorn burgemeester Zeeuw hartelijk geluk wenschte met zijn benoeming tot burgemees ter van Rijssen. Hij hoopte dat de Almachtige God hem zou willen sparen opdat hij zijn van God ge geven taak zou mogen vervullen, tot zegen van Rijssens bevolking. Een familielid van de burgemees ter, ds. H. A. de Geus uit Biltho- ven sprak er zijn blijdschap over uit dat het H. M. de Koningin had behaagd de heer Zeeuw tot burge meester van Rijssen te benoemen. Hij wenschte dat het God mag be hagen dat de burgemeester een burgervader zal zijn. Burgemeester G. Oprei van Ambt Hardenberg sprak de hoop uit dat God burgemeester Zeeuw in staat zal willen stellen Rijssen te leiden tot grooten bloei, want ook Rijssen zal zijn moeilijkheden wel hebben. Een voortreffelijk burgemeester is hier weggegaan, een voortreffelijk bur gemeester heeft men terugontvan gen. Laatste spreker was de heer Ha- kesteen, namens de gemeenten Hoornaar, Noordeloos en Hoog Blokland. Wat wij in Rijssen aan natuurschoon hebben gezien, zeide spr., kan wedijveren met alle na tuurschoon dat wij elders hebben aanschouwd. Burgemeester Zeeuw heeft capaciteiten in zich die hem in staat stellen om burgemeester in een groote plaats te zijn. Hij heeft een juiste opvatting van zijn taak. Het spijt ons dat hij van ons is heengegaan, doch Rijssen kan er slechts wel bij varen. Burgemeester Zeeuw heeft daarna alle sprekers hartelijk dank gezegd. Allereerst de afgevaardigden van Hoornaar. „Ze wilden zich over tuigen of ik wel naar Rijssen ging", aldus spr. Ds. de Geus, die steeds op hoogtijdagen van Z.Ed. aan wezig is, werd daarna hartelijk dank gezegd. Vervolgens de bur gemeesters van den Berg en Oprei voor hun tegenwoordigheid en goede wenschen. Tenslotte dankte de nieuwe bur gemeester onzen oud-burgemeester voor de wijze waarop deze hem tegemoet is getreden. „Uwe op vattingen zijn ook de mijne en ik hoop dat U nog eens van mij zult zeggen: „hij heeft mij opgevolgd", besloot spr. Hiermede was de plechtigheid in de raadszaal ten einde. Op de burgemeesterskamer gaf de burgemeester gelegenheid tot kennismaking. Zeer velen hebben hiervan gebruik gemaakt, o.a. de Districts-Commandant van de Rijks veldwacht de heer Schmidt Krans, de heer J. H. ter Horst, de heeren dr. Oosthoek, dr. Paulen en dr. de Haas, de Ned. Herv. pred. ds. A. van Willigen en ds. Spelt, de Geref. pred. ds. Bos, de Eerw. heer Dem- mers van de St. Dionysius Paro chie, de Eerw. heer Wijting van de Geref. Gem., de heer £Keijzer, van de Irs. Gem., de heeren mr. Hattink en mr. Hamming, de pres. kerkvoogd van de Ned. Herv. Gem. de heer De Vaal, deputaties van schoolbesturen en hoofden van scholen en vertegenwoordigers van bijna alle vereenigingen, totaal meer dan 130 personen. Ter gelegenheid van den ver jaardag van Prins Bernhard vierden ca. 1400 kinderen van diverse scholen Dinsdag een schoolfeest, dat hun reeds bij het huwelijk van het Kroonprinselijk paar in uitzicht was gesteld. De schoolbesturen van de Haar- en Banisschooi hadden bezwaren de kinderen van die scholen te laten deelnemen, zoodat het tenslotte geen „algemeen

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1937 | | pagina 1