to Waft* i -ra/' n imsi 8 Zaterdag, 20 Juni, 'san 8 uur DE LAATSTE WALS iB w mm sm PARKGEBOUW - RIJSSEN g§ Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn., Rijssen Telef. no. 41 Zaterdag 26 Juni 1937 Postrekening no. 13337 INSTALLATIE BURGEMEESTER W. ZEEUW. Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Mm Advertentiën 1 -5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Hedenmiddag had de installatie van onzen nieuwen burgemeester plaats. Om ongeveer kwart over één arriveerde Z.Ed, met Mevrouw Zeeuw per auto uit de richting Wierden. Aan de Veerbrug werden ze verwelkomt door de loco burgemeester de heer Ter Horst, weth. Otten en de secretaris de heer Bosma. Door Annie Schutte werden Mevr. Zeeuw bloemen aangeboden. Na plaats te hebben genomen in open rijtuigen, ging het met de Muziekvereen. „Wilhelmina" voor op naar het Schild. De Reggeruiters vormden hierbij een eere-escorte. Op het Schild stonden van alle lagere scholen 3 klassen opgesteld die onder leiding van den heer Iwema en met begeleiding van „Wilhelmina" een welkomstlied zongen, gevolgd door 2 coupletten van het Wilhelmua. Aan Mevr. Zeeuw werden wederom bloemen aangeboden, thans door Nettie Bosma. Nadat Burgemeester en Mevrouw Zeeuw hun dank hadden betuigd aan de heeren Iwema, van der Borch en Sommer, werd een spontaan hoera aangeheven. Om precies 2 uur begon de openbare vergadering in de raad zaal. Vele belangstellenden waren hierbij tegenwoordig, o.a. de oud burgemeester de heer Knottenbelt, de burgemeester Van den Berg van Wierden, Witchey van Hel- lendoorn, Baron van den Borch Holten, Mr. Korthals Altes Markelo. Na opening der vergadering door de locoburgemeester en voor lezing van het Kon. Besluit behel zende de benoeming van den heer Zeeuw tot burgemeester van Rijssen, werd deze door de heeren weth. Otten en de secretaris Bosma binnengeleid. De loco-burgemees ter hield daarna de volgende instal latie-rede Hooggeachte Burgemeester, Na mijn korte begroeting bij het binnenkomen onzer gemeente, is het mij een behoefte U van deze plaats nogmaals hartelijk geluk te wenschen met Uwe benoeming tot burgemeester van Rijssen. Nu U op het punt staat Uw ambt te aanvaarden, heet ik U en Mevr. Zeeuw, mede namens Wethouder Otten, den Raad en alle ingezete nen hartelijk welkom in dit Gemeentehuis, waar onze raad en vele genoodigden zijn samengeko men om getuige te zijn van Uwe installatie tot burgemeester van de plaats, die ons lief is, die plaats die vóór andere steden in Twenthe, reeds in 1243 stedelijke rechten verkreeg. Toen ik een paar maand geleden hier het woord voerde om afscheid te nemen van burgemeester Knot- msm een boeiende film uit het levert der verkeersvliegers, pittig gespeeld, vol actie en tempo. William Gargan, Katherine Demille, Kent Taylor. Als tweede hoofdnummer: met Ca mille Horn, A dele Sandrock, Timor v. Hal may, Hans Junkeraiann, e.a. Een NAOV-fïlm Toegang 18 jaar. Eniée en reductie als gewoon. tenbelt, die 24 jaar lang onze burgemeester was, kon ik wijzen op verschillende zaken, die onder zijn bestuur tot stand kwamen. U geachte burgemeéstèr Zeeuw,' kennen wij slechts uit een paar korte oogenblikken van kennis making. Ik hoop, dat U mij niet van vleierij zult verdenken wanneer ik U zeg, dat wij; wethouders en secretaris, in die paar keeren dat wij met U in aanraking kwamen een prettige indruk medenamen, en wij meenen in U iemand ge troffen te hebben die onze gemeente zal besturen rechtvaardig en met krachtige hand, iemand die niet kleinzielig is, doch in tegendeel de zaken met een ruime blik beziet. Bijzonder goed deed het ons van U te vernemen, dat een der voor naamste redenen, waarom U Uw laatste standplaats verliet deze was, dat U er Uw werkkracht niet ten volle kondt ontplooien. Welnu burgemeester, in deze gemeente met haar ruim 10.000 zielen om vattende een uitgebreide boeren bevolking, vele textielarbeiders, middenstanders en helaas ook nog veel werkeloozen is gelegenheid en plaats te over om Üw werklust den vrijen teugel te laten, want hoewel er onder Uw voorganger veel tot stand kwam, zijn en komen er steeds wederom vele belangrijke dingen, die op afdoening wachten. Daarom burgemeester, nu U dit ambt over neemt, zult U spoedig ervaren, welk een veel omvattende taak het burgemeestersambt in Rijssen is. Evenwel wanneer er samenwerking bestaat tusschen den burgemeester, de wethouders, en den raad, kan er veel goeds tot stand gebracht worden. Wij allen zijn met den wensch bezield het onze daartoe bij te dragen in het belang onzer gemeente. Met vertrouwen treden wii U tegemoet en wanneer dan God's zegen op ons gemeenschappelijk werk zoude mogen rusten, dan kan het niet anders, of het moet tot heil onzer gemeente strekken. U zijt tot ons gekomen uit een streek die vruchtbaarder is dan de onze. Rijssen biedt U hiervoor een omgeving, die wat natuurschoon betreft kan wedijveren met de mooiste piekjes van ons vaderland, 'aarom hopen, ja vertrouwen wij, 'lat IJ met Uw echtgenoote en Uw jjoontje, onze essehen, bosch en ïlciüe liet zu't: knjga, dal da met lang zal duren, dat U hier ingeburgerd zult zijn en zich één zult voelen met onze Rijssenaren. Heoggeachte burgemeester, ik hoop, dat de verwachting, die ik met betrekking tot U heb uitge sproken in vervulling moge gaan en in het volste vertrouwen dat Hare Majesteit, onze Geëerbiedigde Koningin hier de juiste man op de juiste plaats benoemd heeft, draag ik hiermede met gerustheid de macht aan U over, door U deze ambtsketting om te hangen. Ik heb gezegd. De burgemeester beantwoordde de loco-burgemeester als volgt: Heeren Leden van den Raad der gemeente Rijssen. Zoo is dan nu voor mij het be langrijke oogenblik aangebroken, dat ik als Burgemeester der ge meente Rijssen en als Voorzitter van Uw College voor de eerste maal het woord tot U zal richten. Het past mij en het is mij een behoefte dat eerste woord te doen zijn, naast ootmoedigen dank aan God, een woord van eerbiedigen dank aan Hare Majesteit de Koningin, Wie het heeft behaagd mij tot dit eervolle en schoone, doch tevens verantwoordelijke ambt te dezer plaatse te roepen; aan Hare Minister van Binnenlandsche Zaken en Hare Commissaris in dit gewest voor de hooge onderschei ding, de eer en het vertrouwen, welke mij in deze benoeming zijn geschonken. U mijnheer de Wethouder en Loco-burgemeester oprechten dank namens de gemeente voor de uit nemende wijze waarop U het burgemeestersambt tijdens de va cature hebt vervuld. Mijn persoonlijke dank voor de hartelijke woorden waarmede U mij hebt willen installeeren. Uit Uwe handen mocht ik zoo juist de ambtsketen ontvangen. I Voorzeker is die keten het symbool j van de waardigheid van het ambt, j die ik in een der oudste der I fwentsche steden ga bekleeden, doch is zij ook niet bovendien het symbool der groote verantwoorde lijkheid welke het ambt oplegt en van de bijzondere eischen, welke zullen worden gesteld. Een verantwoordelijkheid noch- thans, welke ik volgaarne aanvaard, eischen die mij niet weerhouden hen rustig tegemoet te treden, omdat ik een beroep kan doen en bij deze doe op de volle medewer king en bijstand van allen, die met mij, in welken vorm ook, zullen samenwerken, doch inzonderheid van U Heeren leden van den Raad en van al diegenen met wie ik mij, door onzen ambtseed of belofte tot één vereenigd voel. Eén in het behartigen van de belangen dezer schoone stad, die aan onze zorgen is toevertrouwd, het welk zich, in het bijzonder bij diepgaande meeningsverschillen, ü'itómstcaicchT in hei bevorderen,- bestendigen en bevestigen van een goede onderlinge verstandhouding. Nog is het mij een behoefte te verklaren, dat ik mij ook de taak gesteld heb te trachten voor deze nijvere gemeente en hare ingezete nen te zijn een rechtvaardig bur gemeester en een rechtgeaard burgervader. Een rechtvaardig burgemeester, daarbij vertrouwende allereerst te zullen vinden een gemeente die krachtens haar overtuiging leeft onder het gezag dat boven haar gesteld is. En hoopt men in mij te ontmoeten een rechtgeaard burgervader, zoo vertrouw ik allereerst te zullen ontmoeten rechtgeaarde kinderen. Bij dit eerste woord, dat ik thans tot U spreek meen ik te mogen volstaan met het noemen van deze, slechts enkele, eenvoudige grond gedachten, aangaande diverse onderlinge verhoudingen. Gedachten evenwel, die m.i. de onmisbare basis vormen van een Vruchtbaar, hecht en voldoening schenkend samenwerken en van een rustig, voegzaam en opgewekt samenleven. Maar dan besluit ik immer met de bede, dat de God des Hemels en der Aarde zijn onmisbaren Zegen rijkelijk doe rusten op Uw werk, ons werk, mijn werk. Ik verklaar het ambt, waarmede ik mocht worden bekleed, te hebben aanvaard. Het oudste lid de heer Ligtenberg sprak daarop het volgende: Geachte Burgemeester, Als oudste lid in jaren van den Raad wensch ik U namens mijn medeleden- SPES^ W* VOOR 1 rJ jb ,'-.2 WM'srf. <Èk llipil JeMd

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1937 | | pagina 1