De Melde Mud (mei Maurice Chevalier) Meers-regelen. PARKGEBOUW - RIJSSEN ZfiTERDi, 13 RUUM 1937. '8 MRUS 8 RUT Zaterdag J3 Maart 1937 Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn., Rijssen Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 Verwacht: Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentien 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz dubbel tarief Voor de h ~T~ Vrijdagsmorgens 9 „U, Inbonden Stutten enz. tot Donderdajsmiddags' 2uur Onze hooggeachte burgemeester, de Edelachtbare Heer J. Knottenbelt, heeft eervol ontslag gevraagd met ingang van 24 April a.s. L>e burgemeester die in Utrecht is geboren stamt uit een oude Twentsche familie, oorspronkelijk uit Tubbergen afkomstig. Na in Utrecht gestudeerd te hebben ging hi] in den handel. Door familie omstandigheden gedwongen moest hij tijdelijk in Zandvoort wonen, waarna hij zich uit den handel terugtrok en naar Gorsel verhuisde. Hier werd hij volontair ter Secretarie. In 1909 werd hij tot burgemeester van Hengelo (G.) benoemd, en na zesjarig verblijf al daar volgde zijn benoeming tot burge meester van Rijssen als opvolger van burgemeester T. Lodder. Wat er in de 24 jarige ambtsperiode hier in Rijssen door zijn iniatief en doorzettingsvermogen is tot stand ge bracht is enorm. Het is een zeer lange lijst. Straten, pleinen, rioleering, gas fabriek, electriciteit, waterleiding, uit breidingsplan enz., maar bovenal zijn werk voor de bosschen en plantsoenen. En bij al die verbetering en ver nieuwing is het financieel beleid van den burgemeester zeer zuinig geweest. Angstvallig heeft hij er voor gewaakt dat de lasten te groot werden. In 193$ heeft de burgemeester erva ren dat de bevolking zijn werk weet te waardeeren. 24 April zal hem dit ongetwijfeld opnieuw blijken. FOK VEEDAG - RUSSEN. Dezer dagen vergaderde het bestuur voor de Fokveedag, welke hier in Augustus gehouden zal worden. Eerst werden de functies verdeeld, met als ge\olg, dat de heren J. Otten, F. Koster, E. J. Hegeman en H. de Jong respec tievelijk voorzpenningmeester, tweede en eerste secretaris werden. Dan is besloten, het bestuur nog met een paar leden uit te breiden. De heren G. J. Hietland en J. H. Lohuis te Zuna, hebben zich bereid verklaard, in het bestuur zitting te nemen. Met het bestuur der Rijvereniging ,,de Reggeruiters" zal de mogelijkheid van het combineren van de Fokveedag met een ruiter feest besproken worden. Daar een Fokveedag ook al niet gehouden kan worden zonder geldmiddelen, kwam ook de vraag naar voren, hoe die te verkrijgen. Besloten is, zich daarvoor tot verschillende verenigingen en par ticulieren te wenden. Wanneer te eniger tijd een verzoek om steun komt, wordt ieder verzocht, het bestuur ter wille te zijn. Bovendien zal het Gemeentebestuur niet overgeslagen worden. Hierbij zij medegedeeld, dat een paar inge zetenen op dit gebied reeds een lofwaardig voorbeeld hebben ge geven. Verder zullen enkele per sonen ter plaatse uitgenodigd worden, in een te vormen. Ere- Comité zitting te willen nemen. een volksoperette in de ontzaggelijkste natuur der wereld. Niet minder dan 1000 Indianen dansen hun totemdans in een der bekoorlijkste plekjes van Canada. Jeanette Mac Donald en Nelson Eddy zetten in deze film hun roem rijke loopbaan voort. Prijzen en reductie als gewoon. Toegang eiken leeftijd. Een Fokveedag kan, als die goed slaagt, van veel betekenis zijn in Rijssen. Ten eerste staat de veehou derij hjer on een laag peil. F«- - aan afstam,daarmee verhoudende melk gift niet vol doende aandacht besteed. Misschien ziet men het nut daarvan niet in, misschien is men ook niet voldoen de bij machte, goed in die richting te werken. Op de lezing, welke de heer Anema, Veeteeltconsulent, hier onlangs hield, is men goed ingelicht, hoe het eigenlijk zou moeten. En op de Fokveedag kan men zien, hoe het kan. Dan moet men niet vergeten, dat de veehou derij voor Rijssen ongetwijfeld belangrijker zal worden, dan ze dat de laatste tijd geweest is. Nu er minder mannen in de fabrieken werken, zullen die zich zeker weer meer op de veehouderij toeleggen. En hoe doelmatiger deze dan is, des te beter is het voor hen, die er hun bestaan in willen zoeken. Vandaar, dat een Fokveedag belangrijk kan zijn. o— BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN van 3 tot 10 Maart Geboren jan Hendrik zv J. Lichtenberg en G. Getkate Johanna Jozephina dv A. Lucassen en H. B. Koridon Gradus zv H. ten Berge en J. Jansen Catharina Hendrieka dv J. van Brussel en M. Nieuwenhuis. Gehuwd G. van den Bos 27 j en B. H. Rugenbrink 24 j. Overleden H. Voortman 49 j vr. v G. Baan H. Bruggink 5 m zv J. Bruggink en H. Vincent G. W. Oostervelt 8 m zv H. Oostervelt en G. M. Wesseldijk. PREDIKBEURTEN op Zondag 14 Maart, Woensdag 17 en Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Zondagvoorm. 91/2, Nam. 27s uur ds. J. Bos. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Zondagvoorm. 97g, Nm, 2l/i en 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Zondagvoorm. 978 Bed. H.A., Nm. 27j uur en 6 uur ds. Kok. Donderdagnam. 3 uur en 77s uur ds. Stuivenberg. Dordtsch Geref. Gem. Zondagvoorm. half 10, nam. 21/2 en 6 uur Preeklezen. Woendagnam. 3 en 77a ds. Ligten- berg van Lisse. o— Het door Rijssens Mannenkoor uit geschreven concours op Pinkstermaan dag kan, naar we vernemen, wegens geringe deelname, niet doorgaan. We herinneren er aan dat de trek king der verloting te houden ten bate der L. V. De Reggeruiters zal plaats plaats hebben op Maandagavond a.s. om 8 uur in café Gijsbers. Naar wij vernemen zijn er nog 200 loten be schikbaar, die bij diverse winkeliers verkrijgbaar zijn ad 25 cent. Met Pinkstermaandag zullen „De Reggeruiters" weer groote demonstra ties geven, Naar wij U uit goede bron vernemen, zal in de maand April door de Fabriek van Melkproducten alhier, een toeslag van de geleverde melk over jaar 1936 betaalt worden, die overeen komt met 14 a 16 cent per 100 kg., al naar het vetgehalte der geleverde melk. o We vestigen nog even Uw aandacht op de zeer leerzame en interessante Zendingsfilm „Papoealand", die D.V. vertoond zal worden a.s. Maandag avond in „Jeruël." Ten vervolge op hetgeen wij de vorige week omtrent eenige van de voornaamste bij het verkeer in acht te nemen voorschriften mededeelden, thans het volgende Een veel voorkomende fout is, dat bij het inhalen van verkeer, dit verkeer rechts gepasseerd wordt in plaats van links. Denk er dan om, dat wanneer men, hetzij per fiets, hetzij per wagen of auto, een en ander fiets, wagen of auto achterop komt en men deze voorbij wil gaan, dat men dan steeds links OOKp'wörar orjna- geen aamrócut gehouden aan het voorschrift (dat bij het omgaan van een hoek steeds rechts in de bocht moet worden gere den.) Veelal houdt men links, waardoor meermalen ongelukken ontstaan. Wanneer men b.v. per fiets een scherpe bocht om moet slaan moet men steeds de rechterkant van de bocht houden en niet trachten de bocht af te snijden. Doet men dat niet, dan kan het vaak voorkomen, dat men juist in de bocht iemand tegenkomt. Wanneer deze tegenkomer rechts houdt is een botsing onvermijdelijk. Bovendien is het linkshouden in de bocht strafbaar en zal hierop ook worden toegezien. Verder komt het nog veel voor, dat niet gelet wordt op de z.g.n, verkeers heuvels. Wanneer men een verkeers- of vluchtheuvel moet passeeren, moet men deze in het algemeen rechts voorbij rijden. In onze gemeente zijn tot nu toe slechts een tweetal van deze verkeers heuvels geplaatst en wel een op het Schild en een op het plein aan de Enterstraat (bij Pluimers). Wanneer iemand van de Wierden- schestraat naar de Elzenerstraat wil rijden, mag hij niet vlak voor het Kerkplein langs rijden, maar daarentegen vlak voor het Gemeentehuis. Veel komt het voor, dat iemand, die van de Elzerstraat naar de Haarstraat wil rijden, dan maar vlak voor het Gemeentehuis langs rijdt. Dit is natuurlijk verkeerd en bovendien strafbaar. In zoo'n geval moet men weer om den verkeersheuvel heen rijden, o Op de Bakkersvakwedstrijd te Rhenen behaalde onze plaatsge noot de heer A. Sanderman met een inzending beschuit een le prijs. WEEKBLAD VOOR JSSEN O' ROSE MARIE FA -~v 1 O 4.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1937 | | pagina 1