n.u. miditenstaniis-credieibanii RUSSEN door de straten naar het Schild optrok. Na nog eenige oogenblikken op het Schild vertoelt te hebben, werd de stoet ontbonden en de passa giers door hunne bestuurders alle weer thuisgebracht. Hiermede was de dag ten einde en kan de Commissie, welke dezen tocht organiseerde, met een gerust hart zeggen, dat hun doel om de ouden van dagen van Rijssen een prettigen dag te bezorgen ten volle geslaagd is. Doch niet alleen deze Commissie kan op dezen dag met trots terug zien. Allen die hiertoe hebben mee- gewerdt door hun auto's beschik baar te stellen en allen die hebben bijgedragen door zoowel groote als kleine giften, en speciaal zij, die uit een bekrompen beurs het hunne •hebben bijgedragen, kunnen met de Commissie trots zijn op het hehaalde resultaat. Het is ook mede hun werk; en de Com missie betuigt bij dezen dan ook haar hartelijken dank aan allen, in de volle overtuiging, dat zij het volgend jaar bij een poging om weer een autotocht te organiseeren op de volle medewerking van de geheele Rijssensche bevolking kan rekenen. Oude vrienden, wij hebben naarons beste kunnen getracht U een ple- zierigen dag te bezorgen. Wij ho pen dat wij daarin geslaagd zijn. DE COMMISSIE. o Onze stadgenoot J. A. Villezen, slaagde te Zwolle voor het aldaar gehouden hoofdacte-excamen. o— Te Utrecht slaagde voor het examen Fransch l.o. onze stadge- noote S. Huitema. o erin geslaagd als bizondere attrac tie aan het springconcours op heden Zaterdag toe te voegen het optreden van het wereldberoemd gezelschap „Diavolo", Strasdorf en Mis Paula uit Brussel. Het geen dit gezelschap te zien geeft is buitengewoon. Aan het optreden is een vuur werk verbonden. De Reggeruiters zullen trachten iets bizonders te geven. Uit de advertentie blijkt dat de entrée-prijzen zeer laag zijn gehouden, zoodat het voor niemand bezwaarlijk zal zijn een kijkje te nemen. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN van 29 Juli tot 5 Augustus Geboren Willem zv H. ter Harmsel en G. Dommerholt Willem zv j. ;->aan en A. Pijffers Aleida Johanna dv J. H. Pfeiffer en A. M. Zandink Teunis zv F. van Dam en P. Petersen Gehuwd J. Nijkamp 20 j en J. Brinks 25 j. G. Baan 23 j en G. ter Harmsel 22 j. Overleden J. Getkate 50 j vr. v. J. B. ten Hove. o— De Twentsche Folkloredag te Almelo, die gehouden wordt op 22 Augustus 1936 nadert met rasse schreden en het beloofd een buiten gewone dag te worden, waar Twen- thenaar en vreemdeling zijn hart kan ophalen aan de Folklore. De opgave voor deelname aan de optocht stijgt nog dagelijks. Het totaal aantal groepen nadert de jachtig, waaronder groepen met Lien wagens. Het totaal aantal deelnemers dat aan <3e optocht deelneemt is de 500 personen reeds gepasserd. De optocht zal eenige K.M. lang worden. Van alle kanten in Twenthe komen verzoeken voor deelname en de enkele dorpen en buurtschappen die nog niets hebben opgegeven zullen het be treuren dat ze de eer van hun dorp of buurtschap niet hebben hoog gehouden. Deelname is nog steeds mogelijk maar besluit dan spoedig. Vrijdag middag 21 Augustus zal de Fol kloredag aanvangen met opening van de tentoonstelling van oude handwerken en gebruiksvoorwer pen, die ingericht zal worden -in een groote houten tent, opgebouwd. Zaterdagmorgen zullen op b,e:t terrein ouderwetsche kinderspel; c worden gespeeld, daarna optocrk en demonstraties. De Commissie Twentsche Fol kloredag 1936 rekent op aller mede werking en het Algemeen Secre tariaat gevestigt in het Verkeers- huis Twenthe te Almelo is steeds bereid alle inlichtingen te ver strekken en voorwerpen die men voor de tentoonstelling wil afstaan in ontvangst te nemen. o PREDIKBEURTEN op Zondag 9 Augustus Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Gerei. Kerk. Voorm. 9Vj en Nam. 3 uur ds. J. Bos Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. - Vm. 9V2, Nm. 21/i en Nm. 6 uur preeklezen.t f Geref. Gemeente. Walkerk. Vm. 97s, Nm. 2!/a uur en 6 uur de heer Wijting. Woensdagnam. 3 en 7l/2 uur ds. van Oordt van Zeist. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. halt 10, nam. 27» uur en 6 uur preeklezen. o De heer H. Vosman, voorz. van R. V., secretaris van het Oostelijk district van den Kon. Ned. Voetbal Bond is door den Tw. V. B. benoemd tot eerelid. Gevonden Een dameshandschoen, een porte monnaie met inhoud, een blauwe ceintuur, een zilveren armband, een zilveren halsketting, een cein tuur, een kindertaschje, een bagage dragerriem, twee geldstukjes, een postduif 4772, een melksleutel, een portemonnaie met inhoud, een, snelbinder, een wagenketting, een portemonnaie met f 0,20, een post duif 205439. Verloren Een mantel-ceintuur, een kip, een blauw jasje. Inlichtingen op het politie-bureau. o De Riissensche Zwem- en Polo club „de Mors" houdt op Zaterdag 22 Augustus a.s. haar jaarlijksche zwemwedstrijden in het zwembad alhier. Aan het programma zal mede werken de Enschedesche Reddings brigade die o.a. een demonstratie zal geven in het zwemmend redden van drenkelingen. Figuurzwemmen enz., waarmee deze vereeniging reeds groote bekendheid verkreeg. Ook zal op dezen middag de persoonlijke wisselbeker van „De Mors" verzwommen worden en worden er verder wedstrijden ge houden voor ingezetene van Rijssen, die geen lid van de zwemclub zijn. Liefhebbers en liefhebsters hier voor kunnen zich opgeven bij de badmeester, die tevens hierover alle inlichtingen verstrekt. o— Architect A. J. Jorissen, voor re kening van den heer H. Baan is aanbesteed a. bouwen van een garage, b. bouwen van een garage met bovenwoning aan de Haar, hoek Walstraat. Hoogste en laagste inschrijvers Metselwerk: a. Voortman en Pas b. J. Mensink a. Hammers en Otten b. Dezelfde Timmerwerk a. W. Kamphuis b. A. Wessels a. G. J. Eshuis b. B. J. Fuit Smidswerk: a. Gebr. Struik b. G- Klein Rouweler a. H. Tijhuis f b. Dezelfde t Loodgieterswerk a. J. Aalderink f 462 b. Dezelfde - 525 a. Plas Siemerink - 432 b. G. van Dam - 495 Electr. Installatie: a. G. van Dam - 45 b. Dezelfde - 75 a. Joh. W. Dijkink - 24 b. Dezelfde - 43 Schilderwerk a. H. J. v. d. Noort - 274 b. G. Wessels - 378 f 1414 - 1998 - 995 - 1645 - 875 - 1632 - 835 - 1537 - 750 - 778 606,50 628,55 b. L. van Putten Het werk is aan inschrijvers gegund. de - 297 laagste o De Postduivenver. „De Zwaluw" hield Zondag 2 Aug. een wedvlucht vanuit Vilvoorde (Belgie), afstand 211 K.M. De duiven werden 9 uur 5 min. v.m. in vrijheid gesteld met Z. W. wind, helder. In concours 162 duiven. J. Velnaar 1-2-4-6-9-11 P. den Ouden 3-14-17 J. A. Kienhuis 5 J. Kamphuis 7 A. Langenhol 8 G. A. Bakker 10-15 H. Struik 13 J. Smeijers 16-18-19 F. Ziekman 12-20 Aankomst le duif 11—34—48. Aankomst 20ste duif 12—3—43. o— Weekmarkt. Oude Kippen f 0,30—f 0,80 longe Kippen f 0,90f 1,20 Oude Hanen f 0,50f 0,75 Jonge Hanen f 0,25f 0,80 Tamme Konijnen f 0,20—f 1,50 Tamme Eenden f 0,15f 0,20 Kippeneieren f3,00—f3,25 per 100, o Het dertienjarige dochtertje van den heer Bakker, Hangerad, geraak te met een hand tussen de mangel bekneld. Zij is naar het Diaconessen- huis te Almelo gebracht, doch kon, na behandeld te zijn, naar haar huis terugkeren, daar het kwetsuur van niet te ernstige aard was. SPORT. Behoudens enkele uitzonderingen heb ben wij Zondagmiddag een tweede elf tal van R. V- tegen Hector aan het werk gezien, dat geheel was samen gesteld uit jonge spelers. Het publiek zal de verrichtingen van dit elftal met gemengde gevoelen -gevolgd hebben. Zij, die de jongeren gaarne hun kans willen geven, zullen wat door de vin gers zien en niet verlangen, dat deze jongere krachten direct over voldoende balcontrole beschikken en over vol doende dash, om het de tegenpartij tot in de laatste minuut lastig te maken. Zij, die echter meer verlangen, zullen eenigszins teleurgesteld zijn, daar in derdaad beide factoren niet in vol doende mate aanwezig waren. Vooral in balbehandeling blijken verschillende spelers, die wel aanleg voor het spel hebben, nog tekort te schieten en indien zij er werkelijk prijs op stellen een plaats in de hoogere elftallen te ver overen met uiteindelijk een plaats in het eerste elftal, zullen zij doelbewust te werk moeten gaan en zullen zij zich door serieuze oefeningen een plaats waardig moeten maken. Ook in uit houdingsvermogen bleken de meeste spelers nog tekort te schieten. Toch heeft dit elftal soms aardig spel te zien gegeven, vooral in de tweede helft, toen het meespelen van Tijhof in de voorhoede daar wat meer leven bracht. Indien in die periode verschil lende voorhoede spelers wat meer be- heerscht spel vertoond hadden, zou een gelijk spel zeer goed in de lijn der mogelijkheden gelegen hebben. Enkele prachtkansen gingen in deze periode door gemis aan taktiek verloren. Het eindresultaat was een 24 nederlaag tegen de Goorsche vierde klasser K. N.V.B., een resultaat, dat op zichzelf niet slecht te noemen is. Ter gelegenheid van Nijverdalsch Eeuwfeest, speelde R.V. I Donderdag avond een wedstrijd tegen een com binatie van spelers uit diverse Nijver- Hoewel de spelers der tegenpartij individueel soms zéér goed spel vertoonden, was het toch wel te zien, dat de ploeg in alle onderdeelen geen ingespeeld geheel toonde. Ofschoon de tegenpartij zich sterk verzette wist R.V. tenslotte door beter spel verdiend met 3 0 te winnen. Na afloop van de wedstrijd werd R.V, uitgenoodigd aan de feestvreugde deel te nemen, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENSDAG es VRIJDAG 's morgens van 9 tot HALF EEN en DINSDAG en DONDER DAG, 's avonds van 7 9 uur. Zondagmiddag krijgen wij een voor proefje van de op handen zijnde com petitie. Voor den T.V.B.-beker ont vangt R. V. 1 bezoek van de vereeni ging Almelo. Het is met deze bevriende Almelosche vereeniging altijd kwaad kerseneten geweest en onze plaatsge- nooten zullen moeten oppassen deze eerste ronde te overleven. In tegen stelling van de mededeeling op de raam biljetten vestigen wij er de aandacht op, dat deze wedstrijd om half drie aanvangt. Vooraf krijgen we een vriend schappelijke ontmoeting tusschen R. V. 2 en Almelo 2, welke wedstrijd om 1 uur Aanvangt. De D. „De YCegg^niiters" zijn I luimocl -n v U. AluuC ctr* ƒ«,<-*»*- v<».^.-or,j7rVll;.-ft. -

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1936 | | pagina 2