De Autotocht met ouden »an dagen le lissen. CA. 5 UUR IN HET VOLKSPARK MUZIEK VAN WILHELMINA LOSLATEN VAN DUIVEN 'savonds 8 uur CONCERT van Wilhelmina GROOT SPRINGCONCOURS Na de opstijging zullen Parachutes worden uitgeworpen. IN DE GROOTE ZAAL: BAL I Na afloop van I de Muziek Zaterdag 8 Aug» 1936 Uitgave van Drukkerij G. ten Cate Hzn., Rijssen Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 Gedurende de vulling van den ballon, van ca. 3,30 uur af JL-£V Toegangsprijzen: 's middags 20 cent, 's avonds 20 cent Dagkaarten 30 cent Bal J0 cent extra Kinderen halve prijzen LANDGOED,, DE OOSTERHOFF" „D I A V O L O" uit BRUSSEL optreden Abonnementsprijs per 8 Ifraand 30 cent .v. per week 3 cent Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentièn op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. Omstreeks kwart voor 1 kon men op de Haar een voor Riissen ongewone drukte waarnemen. Van alle kanten reden auto's af en aan. Auto's, nog onderweg om hun passagiers op te halen. Ook auto's die al oudjes in de wagen hadden en op de voor hun bestemde plaatsen werden gezet om te wach ten op het sein van vertrek. Dat de drukte niet alleen door deze wagens werd veroorzaakt spreekt wel haast van zelf. Vele honderden kijkers waren op de Haar verzameld om getuige te zijn van de afrit van de eerste tocht met ouden van dagen in Rijssen georganiseerd. Toen het uur van vertrek, dat om 1 uur was bepaald, dan ook aanbrak, was heel Rijssen op de been. Omstreeks kwart over ée'n zette de stoet, welke bestond uit 33 luxe auto's, 1 autobus en 1 bestelwagen, welke dq, moedige proviand met zich veerde, zich inbeweging, toe- ggjuTC'Jr xfcrcr een ctutr«-ècf fropprg-t- menigte welke zich niet alleen op de Haar, maar langs de geheele weg door de gemeente had opge steld. Het weer, dat zich 's morgens nogal goed liet aanzien, draaide tegen den middag om, en zoo werd het vertrek met een zacht buitje ingezegend, welk buitje vi ij spuedig in een slagregen overging. Deze regen kon echter de goede stemming welke onder de deel nemers heerschte, niet verbreken en zoo werd de reis met een vroolijk hart voortgezet. Na over de Autoweg om Rijssen te zijn gereden, werd de richting Holten, Deventer, Apeldoorn inge slagen. Vervolgens werd langzaam langs het Koninklijk Paleis gereden en ten laatste het theehuis Berg en Bosch even buiten Apeldoorn om 3 uur bereikt. Alle oude menschen, welke aan dezen tocht deelnamen waren vroolijk en frisch. Zelfs onze oudste deelneemster, een 88 jarige, had van dit eerste gedeelte van den tocht heerlijk genoten. Na een verblijf van ongeveer een uur in Berg en Bosch, in welkeif tijd de inwendige mensch wat versterkt was geworden, werd de rit om pl.m. 4 uur voortgezet. En ziet thans scheen het of Moeder Natuur dacht, dat er genoeg regen was gevallen en klaarde het weer langzamerhand wat op. Langs prachtige wegen en lanen werd verder gereden in de richting van Loenen, waar even voor deze plaats het typische watervalletje werd bezichtigd. Verder ging het echter weer, want de tijd draaide, en heel lang vertoeven was dus uitgesloten. Directeur de Heer L. H. G. W. Sommer DC7ni:i<T ucncMMinnArï iz i— fc- w i« i\ i i i in i l/ L/nvji s/ op het Georganiseerd door de L. R. „DE REGGERUITERS" Ruim 50 deelnemers uit diverse plaatsen. Geldig voor Springcon cours en het optreden van het gezelschap „DIAVOLO" Entree 1ste rang Volwassenen 50 cent Kinderen 35 cent 2de rang Volwassenen 30 cent Kinderen 20 cent Gedurende de pauze's in het Springconcours en na afloop om 8,30 uur zal het wereldberoemde gezelschap De K oordacrobaten bij uitnemendheid, gepaard met SCHITTEREND VUURWERK. Bij hun optreden o.a. te Coevorden trok dit gezelschap ruim 7000 bezoekers. Zegt U dit iets!!! TEVENS GELEGENHEID TOT DANSEN Na acht uur entrée voor volwassenen 20 cent Kinderen 10 cent Door Loenen en Brummen reed de stoet op de oude stad Zutphen aan, welke uit de - verte zoo'n prachtig uitzicht geeft met zijn hooge torens. De politie van Zutphen, vooraf van onze komst op de hoogte gesteld, had den weg over de schipbrug en door de stad prachtig voor ons open gehouden,zoodat de stoet zonder een enkele gaping op het plein voor de groote kerk aankwam en daar geparkeerd kon worden. Na de auto's verlaten te hebben werd het schitterende interieur van deze oude prachtige kerk bezichtigd en werd genoten van de heerlijke tonen van het meer dan 3 eeuwen oude orgel. Ook werd genoten van de prachtige, rijke bibliotheek met zijn zeldzame exemplaren geschreven en ge- teekende boeken en de mooie werken gedrukt ten tijde van de eerste boekdrukkunst. In het Volkshuis, waarheen de tochtgenooten zich na het bezichti gen van de kerk begaven, heerschte een gezellige drukte, toen het geheel en al was bezet door pl.m. 120 personen, sterke deelname met bestuurders van de wagens en de commissie-leden. Gezellig om dat daar zooveel vroolijke gezichten te zien en zooveel aardige ge sprekken en opmerkingen te horen waren. Nadat hier weer het een en ander gebruikt was en verschil lende personen nog even door de stad hadden geloopen, werden om ongeveer 8 uur de wagens voor de laatste maal opgezocht. Het weer hield zich nu prachtig en het was een genot met een een matig gangetje verder te rij den aver Lochem en Markelo naar de plaats van vertrek, Rijssen. Inmiddels werd het langzamer hand duister en werden de kop en achterlichten aan de wagens ontstoken, wat een prachtig ge zicht gaf op de lengte van de stoet. Heerlijk kwam de maan op en gaf de achtergrond van het land schap een teere zachte belichting. Om ongeveer kwart voor 10 kwam Rijssen in 't zicht en werd het publiek langs den weg hoe langer hoe talrijker, zoodat het een ware zegetocht was, toen de stoet VOOR RUSSEN T.Vft ff? t/raift,r1 Verzuimt f it hedenmiddag de Bailon-opstijging te gaan zien! II Openluchtbioscoop UUi

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1936 | | pagina 1