ZATERDAG 15 FEODÜÉil 1138, 'sevoflds 8 Mil: DE BOKTE SLUIER (mei Grela Gariio) in JOOD OEFERIRG STERK" Openbare Uitvoering oi looieris 20 Feöruapi, 's avonds 8 uur P M PARKGEBOUW -RUSSEN t a, é§i Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn., Rijssen 153 iifik 1 Zaterdag 15 Febr.. 1936. Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 m (met Dames-afdeeling) - Rijssen in de groote zaal van het Parkgebouw Na afloop BAL onder leiding Muziek van het Goorsche Strijkje III-SBHtriBBIlIWi Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent A mF i gill Advertentiën 1-5 regels 55 cent, else regel meer 10 cent. Adverteren op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot u,terh,k Vn,dagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. met in de hoofdrol CONRAD VEIDTEen oortreffeiijk filmwerk van groote allure, breede opzec en machtige accenten. Een monumentale film van de Gaumont British, vervaardigd onder regie van Lothar Mendes, naar het in alle talen der wereld verschenen boek van Leon Feuchtwanger. Prijzen der plaatsen en reductie als gewoon. Toegang 18 jaar. Daarna: De Kleine Kolonel, Het Jolige Weeuwtje, De Blinde Vliegenier, Suikerfreule en Episode (met Paula Wessely) HiG23!ÉSl*ZllSkSJ W1 Dir. de Heer J. HOEVENBERG Entree: ZAAL 50 cent BALCON 25 cent Kaarten verkrijgbaar aan het Parkgebouw Naar we vernemen is Mr. Hattiok uit Almelo door B. en W. aange steld om alsnog een minnelijke schikking met de eigenaren van gronden in den Overtoom te treffen, alvorens tot onteigening zal worden overgegaan. o In het café Gijsbers zal Don derdagavond om 7 uur een ver gadering worden gehouden onder leiding van den heer R. vTos uit Almelo. De bedoeling is om hier een vereeniging voor vogellief hebbers op te richten. Men leze de advertentie in dit nummer. o— Donderdagavond 20 Februari geeft de gymnastiekvereenigeng „D.O.S." een openbare uituoering in het Parkgebouw. Bijzonder heden vindt men in de advertentie vermeld. o~ Het bouwen van een woonhuis aan de Nijverdalscheweg voor rekening van de heer M. Baan, is onderhands opgedragen aan Ten Berge en Nijkamp, metselwerk en M. Harbers, timmerwerk. o Donderdag 13 Febr. slaagde onze plaatsgenoot de heer K. de Jong voor het doctoraal examen sociale geografie (aardrijkskunde en ge schiedenis), aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. o Onze vroegere plaatsgenoot Ds. M. Hofman, pred. te Krabbendijke heeft het beroep naar Moercapelle aangenomen. De, garagehouder T ,apgenhof,a.»:\ de Boomkamp heelt met het oog op het vervoeren van reisgezel schappen of clubs er een mooie V 8 bus bij aangeschaft. De bus biedt, behalve aan de be stuurder die in een gesloten cabine zit, plaats aan 25 personen. o Op de Donderdag te Arnhem gehouden Bakkers-Vakwedstrijd werd een inzending beschuit van den heer A. Sanderman met een derde prijs bekroond. o— Voor rekening van den heer J. H. Wolterink werd aanbesteed het bouwen van een woonhuis aan de Lentfertsweg. Hoogste en laagste inschrijvers voor metselwerk: J. Mensink f 1074 J. H. Ligtenberg f 823smidswerk Paalman f 65, Gebr. Struik f 41 loodgieterswerkPlas Siemerink f 160, G. van Dam f 149,50; schil derwerk: J. Dannenberg 1 128, B. ter Harmsel f93; electr. install: Aalderink f 30, F. Wolters f 23,50. Het timmerwerk is opgedragen aan Otten en Wolterink. o Burgerlijke Stand Gemeente Rijssen van 5 tot 12 Februari Geboren Maria dv W. van Dam en W.Sijbrant Johanna Margaretha dv P. Hin deriks en G. Finke Gerritdina dv G. Plas en J. Baan. Gehuwd G. Bolk en G. Janssen H. Pluimers 26 j en J. Nieuw enhuis 25 j D. Hofman 24 j en L. Hosmar 21 j. iÉL-Overled en 'G. J. Smeijers 72 j wedr. van L. Paalberents J. Giesbers 65 j wed. van H. van Putten. o - PREDIKBEURTEN op Zondag 16 Februari 1936. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Voorm. 9V2 uur en Nam. 21/2 uur ds. J. Bos. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 97», nm. 2x/2 en Nm. 6 uur Ds. J. van Wier. Woensdagav. 71/, Ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. 97» uur, Nam. 21/2 en 's av. 6 uur de Heer Wijting. Woensdagav. 77, uur dehr. Wijting Dordtsch Geref. Gem. Voorm. halt 10, nam. 2 uur en 51/2 uur Preeklezen. Woensdagav. 77, Preeklezen. Ned. Prot. Bond Nam. 5 uur Dr. H. W. ter Haar van Deventer. Door de heer B. J. Nijhuis is aanbesteed, het schilder- en lood gieterswerk en electr. instalkWe- van een te bouwen dubbel woon huis aan de Molendijk. Hoogste en laagste inschrijvers Schilderwerk G. W. Bakker f 345,00 L. van Putten f 274,00 Loodgieterswerk G. van Dam f 119,00 Fa. G. H' Klensman f 99,00 Electrische Installatie G. van Dam F. Wolters f 47,00 f 34,50 o- Gevonden Drie kleine sleutels, een zak voer- meel, een handdoek, een ceintuur, een bruine ceintuur, een paarde- zweep, een bankbiljet, een ledige portemonnaie, een belastingplaatje, een nummerplaat E 13789, een damestaschje m. inhoud, een heeren polshorloge, een pinchertje, een paar kinderhandschoenen, een paar schaatsen, een gedeelte van een vulpen, een handbeschermer, een gespikkelde vulpen, een portemon naie met f 0,35, een nummerplaat E 10086. V erloren Een postduit 17675, een paar kin derhandschoenen, een belasting plaatje, een padvinders-portemon- naie met inhoud, een handbe schermer, een jongensjekker, een koopmansbeurs met inhoud, een bruine leeren jongensmuts, een portemonnaie met f 0,60, een dop van kinderwagenwiel. Inlichtingen op het politie-bureau. i 7, 0" f? i j. x T^è J 1 HEIPT, slaagt de COLLECTE voor Kindervoeding

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1936 | | pagina 1