|JSB fci zaïerdm 17 lugustus 1935. 'mé 8 uur VAL GOEDE REIS PARKGEBOUW - RIJSSEN m Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzn.tRijssen Zaterdag 17 Aug. 1935. Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 De Waterleidingkwestie opgelost. Tournee Gebr. Miedema - Deventer Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentiën 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertentiën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. De Raad onzer Gemeente heeft in de Dinsdag gehouden laatste zitting ongetwijfeld zijn belangrijkste besluit in deze 4-jarige periode genomen. Met 7 tegen 5 stemmen werd in deze bijeenkomst het compromisvoorstel inzake de waterleidingskwestie aangeno men. Voor het compromis stemden de heeren J. ter Horst, H. Weenink, G. J. Logman, H. J. H. Siegerink, G. J. Mulder, Jansen en A. W. Smit. Tegen stemden de heeren G. H. Brinks, J. W. Otten, G. ten Hove, B. J. Schep pink en M. Meyerink. Behoudens de aanneming van dit compromis door de Waterleiding-Maatschappij, is hiermede de kwestie, die niet alleen den Raad maar ook de heele bevolking bezig hield, opgelost. In het kort willen wij de water leidinggeschiedenis en de beteekenis van het thans genomen Raadsbesluit onder de aandacht van onze lezers brengen. Sedert eenige jaren kennen wij in onze provincie de Waterleidingmaat schappij „Overijsel", welke zich ten doel stelt de drinkwatervoorziening van onze provincie ter hand te nemen. Bij haar oprichting werd in haar plan ook de drinkwatervoorziening van Rijssen opgenomen, ofschoon onze gemeente nimmer haar medewerking toezegde en ook niet tot de oprichting van deze Maatschappij medewerkte. Teneinde de drinkwatervoorziening met succes te kunnen uitvoeren, werd door Provin ciale Staten het besluit genomen, dat voortaan deze voorziening provinciaal zou geregeld worden. Door deze be slissing werd elke Gemeente, die tot nu toe geen concessie had voor een eigen bedrijf, de pas afgesneden alsnog een eigen waterleidingbedrijf te krijgen. Wat gebeurt er. Rijssen krijgt bij het overlijden van Dr. Stokkers een legaat groot ca. f 200.000,— om dit te bestemmen voor waterleiding. Toen de Gemeente in het bezit kwam van deze erfenis, werd dadelijk coneessie aangevraagd voor de levering van Water in eigen gemeente. Onge veer terzelfder tijd vroeg ook de Waterleiding Mij., die Rijssen in haar plan had opgenomen concessie aan haar water in Rijssen te mogen leveren. Aan de Waterleiding-maatschappij werd de concessie verleend en als gevolg daarvan aan Rijssen geweigerd. Hiermede was de kans van een eigen bedrijf te krijgen voor goed van de baan. De Raad in zijn geheel heeft in de jaren die voorbij gingen al het mogelijke gedaan om de watervoor ziening zelf in handen te krijgen. Men heeft in dien tijd de meening wel eens hooren verkondigen, dat Dr. Stokkers den wensch had uitgesproken, dat het legaat bestemd zou worden voor „eigen waterleiding". Het mag waar zijn, dat dit zijn bedoeling ge weest is, echter is het zoo niet vast gelegd. Trouwens al zou Dr. Stokkers bepaald hebben, dat de erfenis voor een groote film van de United Artists het meesterwerk van den grooten Amerikaanschen LLACE BEERY, in samenspel met JACKIE COOPER, de schoone Fray Wray en den phenomenalen danser acteur George Raft. Een film van ongekende kracht met prachtige creaties van deze vermaarde sterren. Een film, die pakt tot de allerlaatste minuut. Als tweede hoofdnummer, een keurige operette-film uit de City-studios SEN en met in de hoofdrollen MAX H A N MAGDA SCHNEIDER. Toegang J 8 jaar Prijzen en reducties als gewoon „eigen waterleiding" bestemd moest worden, daarmee had Rijssen niet het recht een eigen bedrijf te stichten. Doordat hoogere Colleges bepaald hadden dat. de watervoorziening in onze provincie provinciaal geregeld zou worden kon ook een gemeente, al had zij ook voldoende middelen ter beschik king voor een eigen bedrijf, zooals Rijssen dit had, geen eigen bedrijf meer krijgen. Dat dit voor den Raad onaangenaam was, behoeft niet gezegd. Geen geoorloofd middel is door dit College onbeproefd gelaten om de Waterleidingmij. Overijsel buiten de gemeente te houden, maar zonder het gewenschte resultaat. Alleen kon nog getracht worden met de Waterleiding- maat chappij tot een accoord te komen om zoo de baten van het Stokkers fonds voor haar bestemming te kunnen aanwenden en tevens te trachten te voorkomen, dat de Rijssenaren ge dwongen zouden worden tot aansluiting tegen zeer hooge tarieven. Verschillende pogingen in deze richting faalden, tot tenslotte de ministers van Binnen- landsche zaken en Sociale zaken een laatste poging óm tot een minnelijke schikking te komen hebben beproefd. In deze bijeenkomst, welke werd bij gewoond door genoemde ministers waren tevens tegenwoordig de Raad van Commissarissen der Waterleiding mij. en het College van B. W. van Rijssen. In deze bijeenkomst werd besloten, dat een Commissie van drie gevormd zou worden, die een nieuw compromis zou ontwerpen. Door beide partijen zou hiervoor iemand worden aangewezen, terwijl door den minister als voorzitter van deze commissie werd benoemd de heer Mr. D. te Winkel, lid van Ged. Staten van Overijsel. Door de waterleidingmij. werd aange wezen de heer J. C. Keller, dir. der Maatschappij en door de Gemeente Rijssen de heer A, W. Smit, lid van den Raad. Door deze Heeren is een compromis ontworpen. Zooals uit de stukken, die aan de ministers zijn verzonden, blijkt, maakte de afgevaardigde van Rijssen bezwaar tegen de garantie, die door de Gemeente gesteld moet worden, indien niet binnen een bepaalden tijd een be- 'pab'd zazital aansluitingen z:.srkr egen mocht zijn. Ook de afgevaardigde van de Waterleidingmij. maakte bezwaar tegen deze garantiebepaling, omdat het bedrag hiervan volgens zijn meening te laag was gesteld en minstens ver dubbeld moest worden. De voorzitter der commissie heeft gemeend aan de wenschen van geen der beide partijen te kunnen tegemoet komen, zoodat deze garantiebepaling ongewijzigd gehandhaafd bleef. Dit compromis, waarvan wij het meest belangrijke in ons blad zullen opnemen, is thans door den Raad aangenomen. Wat zijn nu de voordeelen van dit cotipromis voor de inwoners van Rijssen le. De baten uit het Dr. Stokkersfonds kunnen overeenkomstig haar bestem ming voor waterleiding gebruikt worden. 2e. De menschen die slecht drinkwa ter hebben, of die om andere reden wenschen aan te sluiten aan de Water- lijding, krijgen een korting op de thans geldende tarieven van 55 3e. Niemand zal verplicht worden zich aan te sluiten. Wie het wenscht, die kan aangesloten worden, wienietwenscht aangesloten te worden, kan niet gedwon gen worden maar blijft vrij. Hierop geldt een uitzondering en wel voor de bewoners van de gemeen tewoningen. Alle gemeentegebouwen moeten bin nen 5 jaar aangesloten zijn. Wat zou er gebeurt zijn indien dit compromis door den Raad verworpen was geworden Ongetwijfeld was dit de laatste kans, die de Gemeente kreeg. Had zij deze niet benut, dan zouden de gevolgen voor onze Gemeente zeer onaangenaam zijn geweest. Niemand, die eenigermate op de hoogte van den toestand was, geloofde er nog aan, dat er een kans bestond dat Rijssen de W aterleiding niet zou krijgen. Dat heeft ook de Raad in gezien en ofschoon het compromis met 7 tegen 5 stemmen werd aangenomen, toch geloofde niemand van heel den Raad, dat Rijssen van de waterleiding zou bevrijd blijven. Was dit compromis verworpen ge worden, dan zou het onmogelijk zijn geweest de baten van het Dr. Stokkers- fonds voor waterleiding te bestemmen. De dwang, die in andere Gemeenten, zooals wij in de gewestelijke bladen lezen en waarover in de Gemeenteraden wordt gejammerd, zou ook in onze Ge meente worden toegepast. De tarieven zouden voor de menschen schrikbarend hoog worden, terwijl de Maatschappij van haar recht nog gebruik zou kunnen maken deze tarieven voor Rijssen met 20 extra te verhoogen, omdat Rijs sen niet tot de vennootschap toetrad. Wij achten het een wijze daad van onzen Raad, dat men de laatste kans, die Rijssen geboden werd heeft weten te benutten. De laatste slagboom, die de Waterleidingmaatschappij nog tegen hield is door de Kroon weggenomen, met de toepassing van de Belemme- ringenwet. De Raad onzer Gemeente heeft als één man schouder aan schou der,, gestaan en onder leiding van B. en W. alles in het werk gesteld om het ideaal van een eigen bedrijf te ver wezenlijken. De meeningen over de kan sen hiervan zullen zeker sterk uit een zijn geioopen. Thans zijn het er allen over eens, dat dit ideaal vervlogen is. Men heeft de menschen in Rijssen wel eens willen wijsmaken, dat wanneer de Raad zich maar bleef verzetten, de ge schiedenis van het abattoir zich zou herhalen. Wie eenigermate op de hoogte is weet beter. Door vergelijking van twee in wezen zoo verschillende zaken zou men den, al dan niet, gewenschten indruk vesti gen, nat vasthoudendheid en verzet van een Raad tot overwinning leiden. De Raad is nooit verdeeld geweest in twee groepen van voor en tegen standers van de Waterleidingmaat schappij, maar in zijn geheel heeft het College getracht deze Maatschappij buiten onze Gemeente te houden en een gemeentelijk bedrijf te krijgen. De meening als zouden sommige le den van den Raad voor de Water leidingmij. gestemd hebben en anderen tegen is absoluut onwaar. Trouwens deze aangelegenheid is nooit in den Raad geweest. Dat de Waterleiding maatschappij recht heeft haar water in Rijssen te leveren heeft zij enkel te danken aan de Regeering van Rijk en Provincie. De Gemeente stond daar geheel buiten. Of er thans veel bereikt is het oordeel hierover zal uiteenloopen. Hoofdzaak voor de vóórstemmers in den Raad is zeker geweest, dat de in woners onzer Gemeente nimmer ge dwongen zullen worden tot aansluiting en tevens, dat nu de tarieven van dien aard zijn, dat wij kunnen zeggen dat aansluiting voor de Rijssenaren die het wenschen inderdaad geen groote finan- ciëele offers vergt. Juist in dezen tijd nu de financieele moeilijkheden in onze Gemeente zoo

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1935 | | pagina 1