VOOR UW KIND OoerliedeniuerR. prima Haverstroo schönieid Helers w oonhuis mi mssm m meisje el vrouw mar Buikgordels en pulM ie uerhooDon Hert uan malen en fiewicmen. uoor Paardenmesl Fépïê n itttpFsiiitti Kisses1 mu Mem es Omsnen Alleen mi h oüfitfiff - Haarstraat OPRUIMING JAN JANSEN vraagniel hoe hel kas. maarprolileereruan 16. o. unlenherg, Melis, ïelel. 62 firooie voorraad alle soorten HOUT, Beschaafd en Beploegd. BhïïlHBHOUT, enz. Hendel ie [rieten, Krol- en TMens Heulen Ssheuriies, Bareges, weekend Huisjes, enz. vnagt irijs. w aanders en Lammers PER AUTOBUS GARAGE LANGENHOF DAT ZEGT GENOEG HODES VAN BOXEL Haverstroo. G. N IJ H O F F Aanbesteding f f f f Kinderwagen Hanen en Kippen 7P& Ruime woning te huur op Woensdag 14 Aug, of ook 16 Aug. drinkt coffeine vrije Koffie slechts 50 cent per 2 ons pak PARKSTRAAT 15 SCHOENEN BUITEN DE OPRUIMING 10 °l0 KORTING Groote Kasten vanaf Eiken Dressoirs vanaf 4 Stoelen 2 Fautt. Moquette Schuiftafels vanaf 23,00 10,90 19,50 7,50 Houtbouw en Houthandel voor Rijssen en Omstreken. Het Gemeentebestuur van Rijssen, wenscbt op DINSDAG 13 AUGUS TUS e.k., 's voormiddags ELF UUR, aan de direc tiekeet in „d e O v e r- t o o m aan te besteden Het aan de dorsch- molen en aan de mijt rijden van ruim \9 Hectare HAVER, staande in 't Veerenland, bij de Pelmolen en in de Overtoom. Aanwijzing op den bestedingsdag vanaf 's morgens 9 uur, waarbii tevens de voorwaarden worden medegedeeld. Inlichtingen worden verstrekt door werkbaas Meussen en LIGTEN BERG, Gem. Opz. Het Gemeentebestuur van Rijssen, stelt, zoolang de voorraad strekt, be schikbaar in Veerenland a f 11,00 per 1000 K.G., in „de Overtoom" a 1 10,00 per 1000 K.G. Bestellingen kunnen worden gedaan aan de direktiekeet in „de Overtoom" eiken werkdag van 7—5VS uur tot en met Donderdag 15 Augustus e.k. Biedingen op de GE- HEELE PARTIJ worden ingewacht tot 16 AUGUSTUS e.k. voor 12 uur des middags. Nadere inlichtingen worden verstrekt door werkbaas Meussen en LIGTENBERG, Gem. Opz. notaris te Rijssen, be richt den inzet van met ERF EN TUIN en Va onverdeeld in Tim mermanswerkplaats, ge legen te Nijverdal, aan den Holterweg, gem. Hellendoorn sectie C no 7130, groot 8,50 are, op f 2600. Aanvaarding en beta ling 1 Dec. 1935. Toeslag DINSDAG 13 AUGUSTUS, 's avonds 7 uur, in „CAFÉ HEGE MAN" te N ij v e r d a 1, vraagt voor eenige weken (ook Zondags) een voor alle werkzaamheden naar DROGISTERIJ De Driesprong Eschstraat 4 TE KOOP zoo goed als nieuwe (stroomlijn) Te bevr. bij de uitgever, hedenmiddag van 4-5 uur. Eens geprobeerd, altijd begeerd de prima GEMESTE van de Monne tegen lage prijzen. Tevens prima Bedveeren voor 20 cent per pond. Aanbevelend, DE MONNE tegenover den Pol Deurw. H. LOOIEN is voornemens op MAAN DAG 12 AUGUSTUS,des nam. 1 uur in de Zaal vanhetCaféJAN KUPER Spoorstraat te Rijssen als: Hang- en Legkasten, Keuken- en Uittrektafels, Fauteuilstellen, Stoelen, Canapé, Spiegels, Kapstokken, 1 en 2 pers. Eiken- en Gesch. Ledi kanten, Nachtkastjes, Waschtafels, 1 en 2 pers. Bedstellen, Eiken- en Mahonie Buflet, Pendule, Regulateur, Na aimachine, Theemeubel, W a s c fa- ma c h i n e met wringer, Schrijfbureau, Piano. Kinderstoel met ledikant, Touwen met katrol, 2 PK Electromotor, partij Dameshoeden, Schilder ij en, Glas- en Aardewerk en wat verder zal worden voorgebracht. De goederen zijn des morgens voor den ver koop te bezichtigen. notaris te Rijssen, zal WOENSDAG 14 AUGUSTUS,'savonds 7 uur, in café „GIJSBERS" te Rijssen, voor de STAD RIJSSEN, publiek ver- koopen 50 perceelen, wassende in de Plaggenmors en bij den M o 1 e n d ij k, met 2 naweide's (van 2 en 1 h.a.) Burgemeester en Wethouders van Rijssen maken bij deze bekend, dat dit jaar voor den herijk der maten en gewichten zitting zal worden gehouden in de SCHILDSCHOOL alhier, ingang aan d e Bouwstraat op 14 AUGUSTUS a.s. van 97,-12 uur en van U/2—47s uur voor hen wier geslachtsnaam (namen van firma's als geslachtsnamen te beschouwen) begint met een der letters A t/m G 15 AUGUSTUS a.s. van 9—12 uur en van l72-47„ uur voordeletters H t/m K; 16 AUGUSTUS a.s. van 9-12 uur 1—37s uur voor L t/m S; 19 AUGUSTUS a.s. van 9-12 uur U/a—4 uur voor T t/m Z. Zie voor bizonderheden de bekendmaking be vestigd aan het bord van het Gemeentehuis. RIJSSEN, 8 Augustus 1935. De Secretaris, De Burgemeester, R. BOSMA, J. KNOTTENBELT. en van de letters en van de letters m See eu-xe Kooper gevraagd op DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1935 a.s. in het Café GIJSBERS Enterstraat, nam. 7 uur. Het bouwen van een WOONHUIS a.d, Witmoesdljk (achter Oosterhofbosch) voor rekening van H. Leusman te Rijssen, in perceelen. Perc. 1 Grond- en Met selwerken. Perc. 2 Timmerwerken. Perc. 3 Smidswerken. Perc. 4 Loodgieterswer- ken. Perc. 5 Electr. werken. Perc. 6 Schilderwerken. Bestek en teekening ligt vanaf 10 Augustus ter inzage in bovengenoemd Café. Inlichtingen Boomkamp 9 De Architect. A. J. JORISSEN ameó- en te n^csSf-e oenen cetc-rtet-ci- te bevragen bij J. TUSVELD, Rozengaarde De prijzen van onze prima Melkproducten zijn i| deze week Gepasteuriseerde volle melk 8 cent per Liter Gepasteuriseerde flesschenmelk 11 cent per flesch ROOM KARNEMELK 5 cent per Liter ROOM KARNEMELK 8 cent per flesch KOFFIEROOM (met 25 vet) 16 cent per 1/é Liter SLAGROOM (met 45 vet) 32 cent per7*4. Liter GORTPAP 10 centper flesch GORTPAP 8 cent per Liter YOGHURT 9 cent per 74 flesch ROOMBOTER met Rijkscontrölemerk p. pond f 0,85 KAAS Edammer 40 pl. f 0,45 per stuk. KAAS Edammer 20 pl. f 0,37 per stuk. Prima belegen LEIDSCHE KAAS 10 cent p. pond Alles wordt door onze venters aan huis bezorgd. Aanbevelend, D. EERDMANS Jzn. mm** Bij voldoende deelname, naar Prijs f 2,25 per persoon Aanmelden hiervoor tot DINSDAGAV, 7 uur Voor gezelschapsritten zijn wij het aangewezen adres. GOEDE BUSSEN Rijdt met ons en het rijden zal U een echt genoegen zijn. SPAART HART EN ZENUWEN S G W B ij zonder fijne kwaliteit Monsterpakjes gratis BIJ Zoolang de voorraad strekt, prima nieuwe KLEIAARDAPPELEN Grote per kistje van 25 kg. met kistje f 1,25, per kg. 6 cent. Drielingen f 0,75 per 25 kg. met kistje per kg. 4 cent. Alle bestellingen kunnen afgegeven worden Haarstraat 43. Voor venters speciale prijzen. Aanbevelend, alleen b ij in alle lengten. Lage prijzen Tevens het adres voor Haarstraat Sanderman's Beschuit tt tt GRAS 'ore tx> O S'ea a/ [fH ;Tisw-y.'S.-.c

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1935 | | pagina 3