P A R K G EB O UW - RIJSSEN ROMAN SCANDALS Gewone iö8iiiBSBPiiz®B Melis ibm togm nils leeftijden J. ournée Gebr. Miedema, Deventer In de hoofdrollen Gustav Fröhlich en de beroemde Fransche filmster A n n a b e 1 1 a. met Eddie Cantor, bekend uit „The Kid from Spain" m m Zaterdag 10 Aug. 1935. Uitgave van Drukkerij G* ten Gate Hzn., .Rijssen Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 een film die U in het hart grijpt en die U het lot van vele menschen in dezen tijd, die worstelen om het bestaan, beter zal doen begrijpen. Een film die moed geeft Als tweede hoofdnummer de comische film Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentiën 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertenriën op de le bladz. dubbel lar.et. Voor de handei speciale oriizen Inzending tot uiterlgk njdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz, tot Donderdagsmiddags 2 uur. Aan onze Stadgenooten De feestelijke herdenking op den len Augustus ligt reeds weer ruim een week achter ons. Maar al zouden er ook nog vele jaren mogen verloopen, de herinnering aan deze dag zal bij ons nooit vervagen. Allen, die dezen feestdag onvergetelijk voor ons hebben gemaakt, in welk opzicht en op welke wijze dan ook, danken wij daarvoor hartelijk. Vit alle kringen der bevolking ontvingen wij de treffendste blijken van belangstelling en sympathie. Wij werden met hartelijke ge/ukwenschen overladen, en onder bloemen als bedolven. Woorden ontbreken ons, om de gevoelens van dankbaarheid, die ons hart vervullen, naar waarheid te vertolken. De bewijzen van hartelijk medeleven waren zóó talrijk, dat wij met den besten wil met in de mogelijkheid zijn, dien dank aan ieder persoonlijk te betuigen. Mogen wij daarom volstaan met deze al genie ene dankbetuiging, en wil ieder die dan beschouwen als tot zich persoonlijk gericht? Bij ons dankwoord voor de zoo hartelijke blijken van liefde en vriendschap der Rijssensche burgerij, willen wij tevens onze oprechte bede voegen, dat onze geliefde gemeente, waartoe wij nu reeds meer dan 22 jaren het voorrecht hebben te behooren, zich in voortdurende welvaart moge verheugen. God zegene ons geliefd Rijssen J. KNOTTENBELT H. A. S. KNOTTENBELT- LNIE U WENHUIZEN. j In verband met het 40-jarig huwelijksfeest van Burgemeester en mevrouw Knottenbelt, hebben de gemeente-ambtenaren Zaterdag middag op het gemeentehuis aan het jubileerende echtpaar een portret in olieverf van den Burge meester aangeboden, vervaardigd door den heer G. Hammink te Almelo. Het ligt in de bedoeling der schenkers, dat dit schilderstuk een plaats in de raadzaal zal verkrijgen, als de Burgemeester zijn ambt zal hebben neergelegd. Deze aanbieding geschiedde bij monde van den gemeente secretaris, den heer R. Bosma, die daarbij nogmaals de beste wenschen voor het hoofd der gemeente en zijn echtgenoote uitsprak. In zijn dankwoord noemde de burgemeester het een aangename gedachte om te weten, dat zijn portret eenmaal in de Raadszaal zal hangen, als hij ambteloos burger zal zijn geworden. o— De schilder t. B. alhier bracht Zaterdag j.l. een ijzeren vat bij den smid S. met verzoek dit vat even voor hem te willen doorsnijden, zoo als hij dit wel eens eerder voor hem gedaan had. Daar dit werk met een steekvlam zou geschieden, bracht S. het betreffende apparaat in wer king, doch nauwelijks was men met het werk bezig, of hec vat sprong met een geweldige knal naar alle kanten uiteen. De bodem werd door den luchtdruk over eenige huizen geslingerd en kwam in een andere straat terecht precies voor een voor een wagen gespannen paard. Het is zeker een gelukkig toeval, dat nie mand, zelt S., die het werk ver richtte, eenig letsel bekwam. Waar schijnlijk zijn in het vat resten achtergebleven die bij het branden gas vormden, welk gas geen uitweg kon vinden en daarop explodeerde. o— %T.^00r c®en bouwkundige joh. Nijhuis is voor rekening van den j heer F. Wolters aanbesteed: het i verbouwen van een woon- en Hm keihuis aan de Haarstraat. Hoogste inschrijver voor metsel werk: H. Hammers voor f 1316, laagste Gebr. Aaftink voor f 1029. hoogste voor Timmerwerk G. J. Eshuis voor f 840, laagste J. Fuit voor t 739. Het loodgieterswerk is onder hands opgedragen aan G. van Dam en het smidswerk aan W. Paalman. PREDIKBEURTEN op Zondag 11 Augustus 1935. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Voorm. 9Va- en n.m.3uur ds. Boes van 's Graveland. Zelfst. Geref. Gem. o'.h. Kruis. Zuiderkerk. Voorm. 9V2, nam. 21/, en nam. 6 uur ds. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. 9y2, nam. 21/, en's avonds 0 uur de heer Wijting. Donderdagnam. 3 uur en 7y2 uur ds. H. Eigtenberg van Lisse. Dordtsch Geref. Gem. Vm. 9%, nam. 2]/2 en avonddienst ds. H. Ligtenberg van Lisse. Ds. R. Kok te Veenendaal, heeft bedankt voor het beroep van de Geref. Gemeente (Walstr.), alhier. o— Burgerlijke Stand Gemeente Rijssen van 31 Juli tot 7 Augustus Geboren Gerhardus Antonius zv G. A. Nijhof en R. Muihof Hendrik dv J. Ligtenberg en N. Deijk Mannes zv J. Brinks en G. Dreiier Dirk Hendrik zv J. W. Dijkink en G. van de Willige. Gehuwd G. H. Jansen 25 j. en T. Kreijkes 22 j. Overleden W. Zwoferink 17 d dv J. Zwoferink en H. J. Minkjan H. Baan 72 j mv G. Pieffers. o Te Zwolle slaagde voor het hoofd - acte examen de heer j. Vreugdenhil, van hier. -—o De serie tuinconcerten in het Volkspark is Zaterdagavond j.l. voortgezet met een uitvoering van de muziekvereeniging „Wilhelmi- na". Voor dit concert bestond vrij veel belangstelling. Na afloop was er openluchtbioscoop. SEN „ZONNESTRAAL"

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1935 | | pagina 1