ZtïiDlü 3 AUSUSTUS 1935. 'SgVOndS 8 UUP iOpenluch t-B ioscoop Herdenkingsfeest 40-jarig huwelijk van Burgemeester en Mevr. Knottenbelt VOLKSPARK - RIJSSEN Muziekvereeniging „W i 1 h e 1 m t n a" Zaterdag 3 Aug. 1935. Uitgave van Drukkerij G. ten Gate Hzo.^Rijssen Telef. no. 41 Postrekening no. 13337 Na afloop Entrée 1 5 cent Abonnementsprijs per 3 maand 30 cent per week 3 cent Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Advertermën op de le bladz. dubbel tarief. Voor de handel speciale prijzen. Inzending tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 9 uur. Ingezonden Stukken enz. tot Donderdagsmiddags 2 uur. De geheele bevolking heeft Donderdag een spontane en grootsche hulde gebracht aan Burgemeester en Mevrouw Knot tenbelt, bij gelegenheid van hun 40-jarig huwelijksfeest. De oprijlaan naar „de Nijenhol" was door de gemeente-arbeiders feestelijk versierd met een groote eereboog en slingers van groen en bloemen. Van de openbare ge bouwen en verschillende particu liere woningen wapperden de vlaggen. 's Morgens werd het jubileerende echtpaar per auto afgehaald en in het gemeentehuis gecomplimen teerd door de leden van den Gemeenteraad en het gemeenteper- soneel. De gemeente secretaris, de heer R. Bosma, voerde daarbij namens allen het woord, waarbii hij wees op de goede verstand houding, die steeds tusschen Burgemeester en personeel heeft bestaan. Het deed spr. genoegen, dat de Burgemeester, tezamen met zijn echtgenoote, die pas herstellende is van een ernstige ziekte, dit feest beleven mocht, en dat zij daarbij zooveel sympathie en hartelijk medeleven van de zijde der geheele bevolking mochten ondervinden. Spr. memoreerde, dat het Burgemeeestersambt dikwijls bloot staat aan critiek, en welk een goede steun de Burgemeester, aan zijn echtgenoote heeft gehad, juist ook in moeilijke dagen. Daarom doet het zoo goed, aldus spr., op een dag als deze van alle zijden blijken van belangstelling te mogen ontvangen. Diep geroerd dankte de Burge meester en verklaarde niet te hebben geweten, dat hij in Rijssen zooveel vrienden bezat. „We hadden gedacht, aldus spr.", dat deze dag vrijwel onopgemerkt voorbij zou gaan, maar de bloemen en felicitaties, die wij in zoo overweldigende mate hebben ont vangen, overtuigen ons van het geen er onder de bevolking leeft. We zijn daar zeer dankbaar en erkentelijk voor, omdat er uit blijkt, dat er waardeering voor ons werk bestaat. Sp. dankte verder de leden van den Gemeen teraad voor de achting, die er ondanks alle verschillen, steeds bestaan heelt. Nadat in de middaguren een druk bezochte receptie was gehouden, was er 's avonds een muziek- en zanghulde, gevolgd door een défilé van verschillende vereeni- gingen. Aan het hoofd van den stoet ging de muziekvereeniging „Wilhelmina", waarna achtereen volgens voorbij trokken de Voet balvereeniging „Rijssen Vooruit", de Schietver. „Tubantia", „Rijssens Mannenkoor", het R K Zangkoor, de Gymnastiekver. „D.O.S.", de R.K. Jeugdvereeniging, de gemeen tearbeiders en die van het lichtbe- drijf, de Chr. Gem. Zangvereeniging „Hosanna" en de Zwem- en Poloclub „de Mors". Zoowel „Wilhemina" als de zang verenigingen lieten zich elk van hun beste zijde hooren, terwijl alle vereenigingen bij monde van een der bestuursleden gelukwenschen overbrachten Burgemeester Knottenbelt dankte, zeer ontroerd, telkens voor de gebrachte hulde en de gezonden bewijzen van sympathie. „Ik kan geen woorden vinden", zei spr. o.a. om uiting te geven aan hetgeen in mijn hart leeft, nu ik zie, hoeveel hulde aan mijn vrouw en mij gebracht wordt. Deze dag is de schoonste in mijn loopbaan ais Burgemeester. Na het défilé verzamelden alle deelnemers zich in het Parkgebouw, waar hun een tractatie werd aan geboden. Een overweldigende schat van bloemen was inmiddels in den loop van den dag op „de Nijenhofi' bezorgd en hadden de groote kamers overvuld met de uitge- zochtste bloemsoorten. Behalve zeer veel particulieren, hadden de vol gende vereenigingen en corporaties bloemen gezondenDe leden van den Gemeenteraad, het Brandweer corps, R.K. Zangkoor, Yroetbalver. „Sparta", jeugdige Werkloozen, Werkloozen in den Overtoom, R.K. Werklieden vei eeniging, Chr. Gem Zangver. „Hosanna", Voetbalver. „De Eendracht", Chr. jongel. Ver. „Immanuëi", Meisjesver. „Martha", Algemeen Ziekenfonds Rijssen, Gemeentepersoneel (Ambtenaren), idem (Werklieden), idem (Lichtbe- drijf), Ver. „T.O.V.A.", Biljartclub „V.I.O.S.", Kinderkoor „De Zang vogeltjes", Ver. voor Marktwezen, R.K. Middenstandsver., Voetbalver. „Rijssen Vooruit", R.K. jeugdver., Herv. Antirev. Kiesvereeniging, Muziekvereeniging „Wilhelmina", de buren aan den Enterweg, Coöp. Winkel ver. Rijssen, Zwem- en Poloclub ,,de Mors", B.V.L. afd. Rijssen, Rijssens Mannenkoor, Chr. Bewaarschool, Damescomité der Chr. Bewaarschool, Schietvereeni- ging „Tubantia" en Gymnastiek- vereeniging „D.O.S." Speciale vermelding moeten we maken voor de manden van de werkloozen, die opvielen door hun bijzondere samenstelling en smaak volle rangschikking. De mand van te geven door de van de firma TER HORST EN Co., Kon. Jutespinnerij- en -wever ij Dir. de Heer L. H. G. W. SOMMER de werkloozen werkzaam in den Overtoom, was opgemaakt met de voortbrengselen zooals die vóór en nil de ontginning ter plaatse groeien. Aan de ééne zijde bevon den zich lischdodden, wolgras en heide, aan den anderen kant rogge- en haverhalmen, klaver en koolplanten. Het opschrift luidde „De Overtoom en zijn werkloozen aan onzen Burgemeester en Mevrouw Knottenbelt". De jeug dige werkloozen hadden een mand gezonden met zelf gekweekte producten uit hun groententuin achter het Station. Deze blijken van sympathie, aangeboden door slachtoffers van de crisis, hebben den Burgemeester en Mevrouw zeer getroffen en ontroeid. Deze hulde, die zoo spontaan en hartelijk door de geheele bevolking is gebracht, heeft een onvergetc lijke indruk bij het jubileerende echtpaar achtergelaten. o Bij het 40-jarig huwelijksfeest van Burgemeester en Mevrouw KNOTTENBELT, zond de heer j. H Mekenkamp de volgende gelukwensch in 'k Heure doar iej zint vandage Veertig joar al biej mekoar 'k Wunsk' oew beid'n dan volle glukke En as 't kan nog mennig joar. 'k Weet aj 'n dag nog van vandage Dej biej oons in Riessen kömm'n En de leu hier, vol vertrouwen. Oew as Borgemeister nönm'n. 'k Weet ook det ditzelfde Riessen Toen zoo mooi nèet was as non Want dee oolderwetsche leu mèen'n Dat dit hier neet aanders kon Mes- en plaggenheupe lèe'n hier Pik biej groad, zoo langs de weg Meer iej maak'n d'r gaauw een en'd an En det deej met oawerleg. Neet in eenmaol 't spil forcèeren Laankzaam an töt 't was 'edoan En weet non ons Riessen wierzut Mut de haand' te hoope sloan. Dèet waleer van Riessen heuren. Dag aan mesvaalt en an koo, En het mos nèet aanders können Of ze gunn'n hier nèet noa too. Meer kiekt non eens, wat een volk toch Koomp hier alle dage an Want oonz' Riessen is zoo mooi non Wee 't 'ezeen hef, hooit er van. Borgemeister 'k weet iej hebt hier Völle veur oonz' volk 'edoan En ik hoppe ook van hatte Dej hier nèet vandan meugt goan. Dej nog lange blieuwt in Riesstn Ook as Borgemeister nog, Riessen kan oaw nèet meer missen Want det bleek vandage toch. Borgemeister en Mevrouw dan Met oew' kindere d'r biej 'n Zégen Gods en dan töt slot nog De beste wènschen ook van miej. j. H. Mekenkamp. Te Zwolle zijn vanwege de mode vakschool Ensaid geslaagd voor costumiére de dames J. ten Berge en S. Dreijer. —o Mej. H. Boddé is aan de Huis houdschool te Zetten geslaagd voor huishoudkundige. o— Het aantal ingeschrevenen bij de gem. arbeidsbemiddeling bedroeg op 1 Augusrus 351 mannen boven 18 jaar, 78 daar beneden en 2 vrouwen, 228 zijn geplaatst in de werkverschaffing. o In verband met het behaalde concourssucces te Raalte gat Rijssens Mannenkoor Zaterdag avond een eere-concert in den tuin van het Volkspark. Een vrij talrijk publiek luisterde met aandacht TUIHCOKCERT l —O

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1935 | | pagina 1