1 1 [I Spilt vblJË MUS 1010B1 ,111, 'iifüs 8 uur mei üruer Baxter, Mm Man en John Boles, PANIEK IN DEN DIERENTUIN mil fiene iniii, Lorei nouno en Bfally mi Oiiddeiianiis-Gniiiieuianii Wollen Dekens Druk en Uit gave van G ten Gate Hzn.,}Aer Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. sassmm l Gebr* Kampbuis Zaterdag 10 November 1934 ss lis 1 m - RUSSEN PARKBIOSCOO 2 GROOTE F'OX-FILPvIS: Geen toegang beneden 14 jaar Prijzen der plaatsen: 75, 50 en 40 cent RUSSEN reductie Uok; voor een beter. naar v. d. Willige uur. Inplaats van den heer Bos, die thans als opzichter bij de werk verschaffing in den Overtoom werkzaam is en wegens vertrek naar Indië ais zoodanig ontslag gevraagd heeft, is benoemd de heer L. Beekman te Maastricht. o Bij de laatste telling waren bij de werkverschaffing en Steunregeling alhier ingeschreven: 34 bouw vakarbeiders, 24 a; beiders uit steen- en andere fabrieken, 19 land- en tuin bouwarbeiders, 3 ta baksbewerkers, 127 textielarbeiders, 5 transportarbeiders en 18 arbeiders uit diverse branches. o Tot directeur van het post- en telegraafkantoor alhier is met in gang van 15 December a.s. benoemd de heer Brommet, thans als commies werkzaam aan het postkantoor te Sas van Gent. o— 3. wee innpfens van rlpn haUli<,- rr. H. waren Woensdagmiddag op het gevaarlijke kruispunt Elsenerstraat Oranjestraat met elkaar aan het stoeien, toen een der jongens onver wachts den rijweg overstak, juist toen een vrachtauto naderde Donr groote tegenwoordigheid van geest wist de chauffeur een aanrijding te voorkomen door met gevaar voor eigen veiligheid het stuur geheel om te gooien en de Oranjestraat in te rijden. De chauffeur was dermate van streek, dat hij niet direct zijn weg kon vervolgen. —o Donderdagmiddag te omstreeks 3 uur maakte het Duitsche sport- vliegtuig D 2750, dat in Bremen was opgestegen en op weg was naar Düsseldorf, in de Mors alhier een noodlanding, waarbij het lan dingsgestel geheel vernield en de machine vrij ernstig beschadigd werd, o.m. door het breken van een propeller. De piloot had inde buurt van Keulen met slecht weer te kampen gehad en was daardoor den koers geheel kwijt geraakt. Boven onze plaats kreeg hij motor- pech, waardoor hij een noodlanding moest maken, doch wegens onbe kendheid met het noodlandings terrein, kwam hi] niet daar, doch op een geheel ander gedeelte van de Mors neer. Hoewel het terrein ook daar voldoende landingsgele genheid bood, schijnt het toestel zeer ongelukkig terecht gekomen te zijn, waardoor met de aanraking van den grond het landingsgestel knapte. De inzittende piloot bekwam geen letsel. Het toestel is nog dienzelfden avond, per vrachtauto weggebracht. EN (Esch) een collecte gehouden, die ruim f 166,heeft opgebracht. De collecte in de Geref. Gem. (Wal) voor dezelfde inrichting heeft f 303,50 opgebracht. Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 11—1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 79 uur. Kiodemnsr 75 V i 7 V T7 In een Vrijdag gehouden be stuursvergadering van Het Groene Kruis is in principe besloten het crisis-comité alhier indien zulks wordt verzocht te steunen, met een gift van f 100,— speciaal bestemd VQQf hulp in natura. Donderdagmiddag door het Gemeentebestuui aanbesteed het maken van een nieuwe dak bedekking op een schuur in de verdeeling. Hoogste inschrijver: Fuit voor f425 Laagste inschrijver: Gebr. ter Harmsel voor f 366,00. o Burgerlijke Stand Gemeente Rijssen van 31 October tot 7 November Geboren Hendrik zv W. Blankvoort en G. WegereefWilhelmina Maria dv H. Hegeman en J. H. Hoppen Willem zv H. J. Rosman en H. Nijland Hendrikus zv A. J. Baan en J. Seppenwoolde Ger- ritdina dv G. Plas en j. Baan. Gehuwd G. Voortman 28 j en J. G, Smit 27 j G. Voortman 21 j en G. Brinks 21 j. Overleden A. Keijzer 74 j wed. v. J. H. Seppen woolde. o De Raad van Arbeid te Deventer heeft over 1933 zeer gunstige resultaten bereikt met de ziekte verzekering voor de met Rijkssubsi die uitgevoerde werkverschaffngen. Aan premie werd ontvangen f 21.470,41, berekend k 8 Daarvan wordt nu f 13.418,91 terugbetaald, zoodat de uiteindelijke premie over het vorig jaar slechts 3 bedraagt. Voornamelijk een aantal nood lijdende Gemeenten in Overijsel profiteeren van deze aanmerkelijke restitutie. Ook voor 1934 zijn de vooruit zichten gunstig. Verwacht wordt, dat over dit jaar, van de reeds tot 5 verlaagde premie eveneens een belangrijk bedrag terugbetaald zal kunnen worden. —o PREDIKBEURTEN op Zondag 11 November 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm. half 10 en Nam. half 3 ds. Bos. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 9V21 Nm. half 3, Nm. 6 uur ds. Vijverberg van Rbenen. Woensdag 14 November Nam. half 8 ds. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. half 10, Nam. half drie en 's Av. 6 uur de heer Wijting. Woensdag 14 November Nam. half 8 de heer Wijting. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. half 10, Nam. 2y3 uur en 6 uur Leesdienst. Woensdag 14 November Nam. half 8 Leesdienst. Ned. Protestantenbond Nam. half 6 ds. N. Zwiep van Enschede. o Voor de Ned. Herv. Diaconessen- inrichting is in de Geref. Gem. Gevonden Een vrouwenzijzak, met inhoud, een portemonnaie met f 0,65 en twee R.K. beeldjes, een rijwielsnel binder, een koperen gewicht, een reflector van rijwiellamp, een nieuwe rijwielbuitenband, een geld stuk, een alpino-muts, een gebreide handschoen, een heerensjaal. Verloren: Een postduif, een damesporte- monnaie met f 0,30, twee belasting plaatjes, een zwart zijden doekje, een portemonnaie met t 0,10. Inlichtingen op het politie-bureau. Ook voor naar Prima en niet duur. Weekmarkt. Oude Kippen f 0,35—10,70 longe Kippen f 0,90f 1,30 Oude Hanen f 0,35—f 0,60 jonge Hanen f 0,20f 0,50 Tamme Konijnen f 0,30—f 1,00 Tamme Eenden f0,00—f 0,00 Kippeneieren f 4,20—f 4,80 per 100. /'y* 4^ -w. Tmëté&m LEVEN OV;

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1