H I DE VLIEGENIER DES DOODS I.U. middensiands-GretfietliaiiK Wollen Dekens Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., ter Horst J.Hzn.straat, Telef. 41, ssen. Zaterdag 3 November 1934» 1 Bill l tiillliS 111 i PARKBIOSCOOP RUSSEN Zaterdag 3 November J934, 's avonds 8 uur RUSSEN v. d. Willige Éllt fifis pi i l WÊÈ lil Ingezonden Stukken enz worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. ;-;,aver[entten 1—o regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Zaterdagmoigen ongeveer half elf waren een zoontje en een dochtertje van het echtpaar Kwin- tenberg op Elta aan het spelen op de Verkeersweg, toen een vracht auto uit de richting Nijverdal naderde. Het jongentje wist na de waarschuwingsseinen nog weg te komen, doch het S jarig meisje treuzelde en liep de verkeerde kant uit, zodat zij door de auto werd aangereden. Met een gebro ken beentje en een ernstige hoofd wonde werd het kind opgenomen, 's Middags om 4 uur leek de toestand bevredigend. Volgens mededeling van de politie heeft de chauffeur geen schuld. —o Het petitionnement van het Nederlands Verbond van Vakvereenigingen (N.V.V.) Misschien is het niet nodig nog over dit petitionnement iets te zeggen en weet ieder, waarvoor het gehouden wordt. Er is al veel over ge.°ch-'f>x,en en een strooibiljetje, ook hier verspreid, heeft zeker het zijne gedaan, om de mensen in te lichten omtrent het werk, op touw gezet door het N. V. V. Toch kunnen er nog zijn, die, wanneer hen straks de lijst ter tekening wordt aan geboden, niet weten wat er te doen is, niettegenstaande de pers, de circulaire bovengenoemd en het woord van den stadsomroeper van donderdagavond. Voor hen dan onderstaande. In Juli van dit jaar zijn door de Re gering veranderingen, meest verslechte ringen ingevoerd ten opzichte van de steunregeling. Door velen is toen het Landsbestuur op die fout gewezen. Niet alleen deed het N. V. V. dit, doch ook gebeurde het van kerkelijke zijde. Men kan dit lezen in de circulaire van het N. V. V. Verder houdt die in, dat het Ver bond de Regering heeft trachten te weerhouden maatregelen te nemen, die de ellende in de gezinnen der werklozen zou opvoeren. Echter zonder resultaat. En nu staat de winter voor de deur, de nood zal groter worden en het N. V. V. acht spreken plicht. Dit gebeurt door middel van het petitionnement, te richten aan de Re gering en waarvan de inhoud is 1. verhoging van de thans algemeen te laag geachte steunnormen; 2. verhoging der percentages, in het bijzonder voor de arbeiders met lage lonen en grote gezinnen; 3. verstrekking van toeslag op de uit keringen in de wintermaanden 4. verstrekking op ruimere schaal van kleding en dekking aan werklozen; 5. ruimere beschikking van goedkope boter en beschikbaarstelling van goed kope aardappelen; met in de hoofdrollen RICHARD BARTHLEMESS en SALLY EILERS. Naar het voorbeeld van een vliegmachine in deze film, die een nachtlanding maakt een op een door autolichten beschenen veld, daalde de „UI V7 E R" in het donker te Albury. Geen toegang beneden 14 jaar UITGEBREID B IJ PROGRAMMA PRIJZEN DER PLAATSEN: 75, 50 en 40 CENT Tovaleden reductie Kinderrang 25 cent 6. hulp aan jeugdige werklozen door arbeid of steun. Alle Landgenoten, boven 21 jaar, ongeacht van welke kleur of richting Burgerlijke Stand Gemeente Rijssen Geboren Frederika dv G. H. Abbink en F. Kolkman Jan zv W. Beltman van welk beginsel, welk geloof, van u cut u hv ft El- Schulenburg Gerhardus welke stand, worden gevraagd, uuu v G S J jozef zvE. Wolters en G.Doeschotte hun handtekening op dit petitionnement te zetten, hun instemming te betuigen met het aan de Regering gevraagde. Honderdduizenden moeten dit ver zoek ondertekenen, om op deze wijze de Nederlandse Regering te laten weten, dat allen één en hetzelfde verlangen hebben, n.l. dit, dat alles zal worden gedaan, om aan de onhoudbare toe stand, waarin de werklozen verkeren, een einde te maken. Maar behalve hetgeen in het peti tionnement staat, is er nog iets, waarop gewezen mag worden en dit is het gevolg van de nood onder de werk lozen en steuntrekkenden, ook voor de middenstand. Geen geld betekent, geen koopkracht en lage of verlaagde lonen en uitkeringen zullen ook voor hen nadelig zijn. Wij verzoeken dan ook allen, die 21 jaar zijn met de meeste aandrang hun naam op de aangeboden lijsten te plaatsen. De Rijssense Bestuurdersbond. -o- Van 1 November af moeten de rijwielplaatjes of op duidelijk zicht bare wijze aan het stuur van de fiets vastgemaakt zijn, öf mag men het plaatje op de borst dragen, doch uitsluitend op de linkerkant. —o Naar ons wordt medegedeeld is de inspectie der invoerrechten en accijnzen (en omzetbelasting) te ALMELO, met ingang van 1 November niet meer ge vestigd Markt 4a., doch in het pand Wierdenschestraat 23 ALMELO. o janna dv Poortman. B. J. Tijhof en M. Gehuwd G. A. Nijhoff 33 j en R. Muihof 28 j J. Frankenhuis 31 j en B. Spanjar 29 j A. de Vries 28 j en S. Spanjar 27 j G. J. ten Hove 25 j en D. Kreijkes 24 j G. J. Willemsen 30 j en D. K. Fransen 23 j Overleden W. Haverkamp 65 j., mv G. M. Neder, won. te Almelo. Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van s morgens 11—1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 7—9 uur. Gevonden Een rozenkrans, een geblokte handdoek, een zilveren armband, een portemonnaie met inhoud, een K.J.V. meisjesstrik, een vul potlood, een damesportemonnaie met f 0,25, twee belastingplaatjes. Verloren Een portemonnaie met f 1,03, een portemonnaie met f 0,25, een man teltje, zes belastingplaatjes. Inlichtingen op het politie-bureau. o— PREDIKBEURTEN op Zondag 4 November 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm. half 10 en Nam. half 3 ds. Bos. Woensdag 7 November Vm. 10 uur ds. J. Bos. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 972, Nm. half 3 Bed. H.Doop, Nm. 6 uur ds. J. van Wier. Woensdag 7 November Vm. 9Vs, nam. half 3 en half 8 ds. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. half 10, Nam. half drie en 's Av. 6 uur de heer Wijting. Woensdag 7 November Vm. 97», de heer Wijting. Nam. half 3 en half 8 ds. Honkoop van 's Gravenhage. x^crdtsch Geref. Gem. Voorm. half 10, Nam. 2% uur en 6 uur Leesdienst. Woensdag 7 November Vm. half 10, nam. half 3 en half 8 ds. Fraanje van Barneveld. —o Weekmarkt. Oude Kippen f 0,35f 0,55 Tonge Kippen f 0,90f 1,25 Oude Hanen f 0,40—f 0,55 Jonge Hanen f 0,30—f 0,45 Tamme Konijnen f 0,25—f 1,20 Tamme Eenden f'0,25—f0,30 Kippeneieren f 4,20—4,75 per 100. Ook voor naar Prima en niet duur. SPORT. In een wedstrijd, die over het geheel meer spannend dan mooi was, hebben R.V. en Nijverdal Zondag de punten eerlijk gedeeld. We mogen niet zeggen, dat onze plaatsgenooten niet al het mogelijke hebben gedaan een gunstiger resultaat te bereiken. Alle elf spelers hebben hieraan naar beste kunnen medegewerkt met enkele zwoegers als uitblinkers, en toch heeft ons hun spel maar matig kunnen bevredigen. Vooral de vleugelspelers schoten tekort en brachten weinig goede ballen voor het doel. Van het binnentrio was de rechtsbinnen de speler, waarom het hoofdzakelijk draaide, doch zijn talrijke schoten, vooral voor rust, toen R.V. steeds iets in de meerderheid was, kwamen van te mm W|

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1