ZftïEBOfiB 13 lliiiEi 1131, 's auonds t uup Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., J. ter Horst J. Hzn.straat, Telef. Rijssen Zaterdag 13 October 1934. im m mï F- I ASTA NIELSEN Verwacht: J. R WEVERS PARKBIOSCOOP RIJSSEN LEEKE BET" RIJSSEN lp'1 ËMM 'bFë^'ë m egss m ai* m Ingezonden Stukken erz. worden ingewacht tot uiterïijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. 16 Het was Maandag op de grote najaarsmarkt buitengewoon druk. De hoofdstraten waren meer dan vol met kooplieden en bezoekers en de veemarkt was overvoerd met beesten. Veetransportwagens ston den overal en heel Rijssen leek wel een parkeerterrein. Het verkeer werd door dit alles wel bemoeilijkt Toch heeft, voor zove bekend, maar een enkele aanrijding plaats gehad. In het drukke gedoe hebben zakkenrollers, althans zo veronderstelt men, hun slag gesla gen. Een boer uit Enterbroek, Ten B., die pas f 110 had ontvangen voor een beestje, was het geld na korte tijd weer kwijt. Het kan ook verloren zijn, maar in ieder geval, de man mist het. 's Avonds draaide voor een volle zaal „de Jantjes" in 't Parkgebouw en niettegenstaande de miezerige regen was 't op straat ook toen druk. o— Toen de heer G. R. Dinsdag middag in het jachtveld door een regenbui overvallen werd, zocht hij beschutting onder de bosschen. Hierbij ging plotseling het geweer, dat hij met den kolf onder den arm vasthield af, waardoor hij de volle lading in de voet kreeg. Na voorloopig door Dr. Paulen ver bonden te zijn, werd R. ter verdere behandeling naar het Diaconessen- ziekenhuis te Almelo vervoerd. o— Dinsdag hield de Coöperatieve Winkelver. „Rijssen" onder leiding van haren voorzitter de heer J. Bruins, haar halfjaarlijksche verga dering in de groote zaal van het Parkgebouw. De opkomst der leden was zeer matig, wat een geregeld verschijnsel is op deze vergadering. Na de opening en voorlezing der notulen bracht de penningmeester A. ten Berge verslag uit over den stand der geldmiddelen, waarna de commissie van toezicht haar verslag uitbracht. Hierna had de verkiezing plaats van 3 bestuursleden, wegens perio dieke aftreding van de heeren J. Bruins, C. Brink en E. Goossen. Genoemde heeren werden alle herkozen. Vervolgens had benoeming plaats van 4 leden der commissie tot nazien v. d. balans. Na bespreking van nog enkele huishoudelijke aangelegenheden werd deze vergadering onder dankzegging voor de opkomst door den voorzitter gesloten. -o Het raadsbesluit tot verlaging der personeele belasting voor hotels, restaurants enz. is door de Kroon goedgekeurd. IIfefsi Het kantoor der in toegang e e n j a a r N. R. Crt het dustrie te het doet terugkeer van ASTA. NIELSEN op witte doek is een WARE TRIOMF Oordeel der Pers: „haar onvergelijkelijke grootheid, waarvan formaat nog verder de grenzen van de huidige filmin- buiten gaat, dan bijv. dat van Mariene Dietrich Maasbode: „Haar spel is koninklijk" De Telegraaf: „Zij is de grootste van allen gebleven. „In On mogelijke Liefde" is zij omgeven door "een voortreffelijk ensemble, waarin vooral Ellen Schwannecke, Ery Bos en Julius Frankenstein uitblinken." Pr ij zen der plaatsen en reductie als gewoon Eveneens is goedgekeurd het besluit om de belasting naar den grondslag Motorrijtuigen terug te brengen tot het wettelijke tarief. Tot dusver bestond er voor deze gemeente een afwijkend hooger tarief voor motorrijtuigen, hetgeen tot gevolg had, dat speciaal de vervoermiddelen met geringe waarde zeer zwaar belast werden. o— Eenige steenbakkeijen alhier zijn er toe overgegaan het uurloon der arbeiders met 2 cent te verlagen, terwijl het vaste weekloon van andere arbeiders met f 3 per week verminderd is. Bij een der steen fabrieken heeft men geen verlaging toegepast, doch wegens minder werk enkele arbeiders ontslagen. m AC COUNTANTSKANTOOR ROZENSTRAAT 6 ALMELO Telefoon 780 Inrichten, controle, bijhouden van BOEKHOUDINGEN, RAPPORTEN en BALANSEN Adviesbureau voor alle Belastingzaken HSWEmaaBaga Het gebeurde bij een winkelier hier ter plaatse. Door de langdurige droogte gaf de pomp geen water meer en werd besloten deze uit te diepen. Dat was echter geen ge makkelijk karwei, daar de put achter het huis gelegen was onder de bestrating. Een metselaar werd echter met het werk belast en na het trottoir opengebroken te hebben kon de put opengemaakt en het noodige werk verricht. Alles ging naar wensch, de put werd „uitge slagen" netjes weer afgedekt en met passen en meten het trottoir weer gelegd. Den volgenden dag moest de dienstbode de ladder gebruiken. Deze was, hoe men ook zocht, nergens te vinden, totdat men zich herinnerde, dat deze den vorigen dag in den put was gebruikt. Twijfel kon niet bestaan, de werk zaamheden om de put vingen opnieuw aan en weikelijk vond men de ladder, welke de metselaar daar had achtergelaten. o— Burgerlijke Stand Gemeente Rijssen van 3 tot 10 October Geboren Gradus zv J. H. Nijzink en W. Rouwendal Frederika dv J. Langenhof en G. Kwinten berg Gerrit Jan zv F. J. Lankamp en G. Rozendom Herman zv J. Tempelman en W. Baan Albert zv W. H. J. Pas en J. van de Maat. Gehuwd D. Seppenwoolde 26 j. en J. Gerritsen 27 j H. J. Agteresch 26 j en J. G. Baan 27 j. Overleden M. Wilbers63j vr. v. H. Bargboer G. Finke 7 m. dv M. Finke J. Eshuis 72 j wed. v. J. van den Berg. «TUI UI is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 11—1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van ~79 uur. Voor de vacante betrekking als eerste klerk ter secretarie alhier hebben zich 80 sollicitanten aan gemeld. o PREDIKBEURTEN op Zondag 14 October 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm. half 10 en Nam. half 3 ds. J. Bos, Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 9V2, Nm. 2y3 uur Bed. H. Doop Nm. 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. hall 10, Nam, half drie en 's Av. 6 uur de heer Wijting. Dordtsch Gerei. Gem. Voorm. halt 10, Nam. 21/uur en 6 uur Leesdienst. Donderdag nam. hall 3 en half 8 ds. Fraanje van Barneveld. o— Zooals bekend is, heeft de Zelfst. Geref. Gemeente aan de Walstraat verleden jaar besloten, zich aan te sluiten bij de Gerei. Gemeenten in Nederland. Deze aansluiting is in middels tot stand gekomen, met het gevolg, dat nu ook de kerk ordening van deze kerkengroep voor haar is gaan gelden. Reeds den tijd van haar zelf standig bestaan en ook thans nog, heeft de heer L. Wijting alhier, deze gemeente als voorganger gediend, zonder evenwel predikant te zijn. Dit beteekende, dat hij de sacramenten niet mocht bedienen. Hiervoor kwam telkens een predi kant van elders. De kerkordening, waaraan men thans gebonden is, kent echter het stelsel van voorgangers of gods dienstonderwijzers niet, waarom een oplossing in deze kwestie gezocht moest worden. Onder leiding van den consulent der gemeente, ds. Kok uit Veenen- daal, is thans een ledenvergadering gehouden, waarin deze zaak uit voerig besproken werd. Naar aanleiding daarvan werd besloten, de noodige stappen te doen, om

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1