Ifnachl: De MeMin yniniiiFiiitnnninr Prak en Uitga ve van 0 ren Cate Ha, J. ter Horst I. Hzn.straat, Tdef. 41, Rifssen. Zaterdag 29 September 1934* PARKBIOSCOOP - RIJSSEN ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1934 Reoate Muller, Hermann Thimig, Adolf Wohlbrück, Hilde Hiïdebrand, Fritz Odemar, e.a* HET VERRICHTEN VAN AR BEID DOOR VREEMDELINGEN. De wet van 16 Mei 1934, welke het verrichten van arbeid door vreemdelingen regelt, verleent aan de Kroon de bevoegdheid te bepalen, dat werkgevers bij Koninklijk besluit aan te wijzen arbeid niet door vreemdelingen mogen doen verrichten zonder toestemming van of vanwege de Minister van Sociale Zaken. Thans is bepaald, dat werkgevevers zonder schrifte lijke vergunning van den directeur van den Rijksdienst der Werkloos heidsverzekering en Arbeidsbe middeling, geen arbeid mogen doen verrichten door vreemdelin gen in een groot aantal bedrijven en ondernemingen. Deze zijn 1. a. in fotografische ateliers; b. als fotograaf buiten ateliers; 2. a. in filmfabrieken b. als regisseur, productieleider, camera-man, architect en technicus voor het opnemen en vervaardigen van geluid en andere films; 3. in bedrijven, die zich uitslui tend of in hoofdzaak bezig houden met het leggen van vloeren, als parket-, mozaïk-, graniet-, terrazzo- en rubber- vloeren 4. in synthetische ammoniak- fabrieken met haar neven- bedrijven en in cokesfa- brieken 5. in parfumerie- en tandmid- delenfabrieken 6. in kleermakerijen enyonfec- tiefabrieken (bovenkleeding); 7. in fabrieken tot het ver vaardigen van onderkleeding en huishoudgoederen 8. in tricotagefabrieken, breie- rijen en fabrieken tot het vervaardigen van kousen en sokken 9. in bontwerkerijen 10. in electro-technische instal latie-inrichtingen 11. in fabrieken, inrichtingen of werkplaatsen voor het ver vaardigen en herstellen van uurwerken 12. a. in ijsfabrieken, waaronder begrepen fabrieken of in richtingen tot vervaardiging van consumptie-ijs; b. als ijsventer; 13. in tabaksfabrieken, tabaks- kerverijen, sigarenfabrieken, sigarenmakerijen en sigaret- tenfabrieken 14. als handelsreiziger en han delsagent; 15. in warenhuizen, bazars, toko's, winkels en kiosken; 's avonds 8 uur Een meesterstuk van den regisseur Reinhold Schünzel wiens fijnzinnige hand een OPE RETTE schiep, flonkerend, wervelend, overschuimend ran geest en pikanterie Toegang eiken leeftijd Medespeh nden Prijzen der plaatsen75, 50 en 40 cent Tovaleden reductie Kinderrang 25 cent 16. als chaffeur; 17. als vlieger, met uitzondering, van vlieger bij de militaire luchtvaart; 18. bij bank- en credietinstel- lingen, waaronder begrepen kantoren van kassiers en commissionnairs in effecten, geldwisselkantoren, hypo theekbanken, spaarbanken en banken van leening; 19. in hotels, retaurants, cafe"s, tapperijen, slijterijen, thee- schenkerijen, lunchrooms, melk- en iissalons en hotel pensions; 20. a. in schouwburgen, concert en feestgebouwen, bioscopen en dansgelegenheden b. bij tooneel-, opera- en caba retgezelschappen, orkesten en bij den radio-omroep; c. bij circussen en kermisin- richtingen 21. als musicus of artist in alle onder de punten 19 en 20 niet genoemde bedrijven en inrichtingen. Dit Koninklijk besluit geldt voor ALLE vreemde arbeidskrachten van welke nationaliteit zij ook zijn. Voor werkgevers, die op 17 Sept. 1934 vreemdelingen in dienst hadden, geldt, dat zij uiterlijk op 1 Januari 1935 in het bezit moeten zijn van een door den directeur der Werkloosheidsverzekering en Arb. bem. afgegeven schriftelijke vergunning; met betrekking tot vreemdelingen, die op 17 Sept. 1934 nog niet in dienstbetrekking waren bij een werkgever hier te lande, treedt het besluit in werking op den 21stën dag na plaatsing van het besluit in de Ned. Staatscourant, zoodat werkgevers ten aanzien van deze categorie van vreemdelingen uiterlijk op 8 Oct. 1934 in het bezit moeten zijn van een vergunning. Aanvragen voor vergunningen bovengenoemd moeten rechtstreeks door den aanvrager aan den Directeur van den Rijksdienst der Werkloozenverzekeriug en Arb. bemiddeling te 's Gravenhage worden gezonden. Formulieren hiervoor zijn voor R ij s s e n verkrijgbaar bij H. DE JONG, Stationsdwarsweg 53 Agent der arb. bemiddeling. Art. 254 Wetboek van Strafrecht. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van ten hoogste drie honderd gulden wordt gestraft 1°. hij die, zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van dat doel toelaatbaar is, opzettelijk aan een dier pijn of letsel veroorzaakt of de gezondheid van een dier benadeelt; Op grond van dit artikel heeft Woensdag j.l. de politie op verzoek van een onzer bestuursleden proces verbaal opgemaakt tegen iemand, die om een paar stieren op te drijven deze dieren telkens met een mes, dat hij daarvoor opzettelijk in de hand hield in het achterdeel stak, zoodanig, dat talrijke nabloedende wonden ontstonden. We hopen en de weldenkende lezer zal het zeker met ons eens zijn, dat de verantwoordelijke per soon gevoelig gestraft zal worden, waarop veel kans bestaat. Bovendien vertrouwen we, dat sommige veeeigenaren en vee drijvers zich aan dit ,'geval zullen spiegelen. Want al maakt bijna nooit iemand het zo erg als de verbaliseerde, overtredingen ge schieden nog te veel en ons bestuur heeft gemeend, dat de tijd van waarschuwen voorbij is. Ook zij, die de beesten met gevulde uiers ter markt brengen moeten zich dit voor gezegd houden evenals zij, die met lossen en inladen te ruw op treden. len slotte nog een woord aan opgeschoten jongens, kinderen en ouders. Ruim een jaar geleden wezen we er op, dat het drijven van vee door kinderen, die dat als een soort liefhebberij beschouwen en er flink op slaan strafbaar is. De kinderen worden wel niet ge straft, ai worden de namen op gegeven, maar de verantwoordlijke persoon loopt heel veel kans op een aanzienlijke boete. Kinderen hebben niets bij los- en laadplaatsen te maken. Wat ze er zien is slechts in staat hen ruw te maken en ongevoelig. Ouders, verbiedt het Uw kinderen alleen reeds hierom, maar ook om dat ook daarvoor de tijd van waar schuwen voorbij is. Afd. Rijssen „Dierenbescherming. o Woensdagavond hebben de leden van de Zwem- en Poloclub „de Mors" afscheid genomen van hun voorzitter de heer M. G. van Arnhem, die Rijssen heeft verlaten. Daarvoor hadden zich om onge veer 8 uur een 30 tal leden op de zweminrichting vereenigd. Voor zooveel menschen bood het controle gebouwtje geen plaats, maar dank zij de buitengewoon mooie herfst avond, kon het samenzijn nog buiten plaats hebben. Nadat een kopje thee en ver snaperingen waren aangeboden kreeg de heer K. de Jong, als vice-voorz. het woord en zei o.m. dat de leden hier met gemengde gevoelen samenkwamen. Blijdschap vervulde hen, omdat hun voorzitter een voor hem begeerenswaardige positie had verworven, doch met leedwezen zagen ze hem als hun leider gaan. Geroemd werd de ijver en toe wijding, waarmee de heer Van Arnhem vanaf de oprichting voor de zwemclub had gewerkt en zijn persoon en zijn werk zou bij de leden steeds in dankbare herin nering blijven. Als stoffelijk blijk van waardeering bood hij, namens 'I VOOR SEN liter en licforia I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1