HEERËN-SOK n.ü. lirsidüensianiis-credietiianii alle DroDislerii-arlihelen DE VLIEGENDE RUITER BOMMEN OP SHANGHAI vermeil: „VICTOR en VICTORIA" Druk en Uitgave van G* ten Gate Hzn.f ter HorstHzn*straat, Telek 41, Rijssen* Gebr. Kamphuis Zaterdag 22 September 1934. Ook voor een betere naar RUSSEN •Hl JAN WOLTERS Het vakadres voor Uw fotowerk PARKBIQSCQQP RiJSSEN Zaterdag 22 September 1934, 's avonds 8 uur Kapokbedden Kapokmatrassen Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Vorige week schreven we, dat nog steeds gewacht werd op een ministerieele beslissing omtrent de werkverschaffings objecten in deze gemeente. Thans kan gemeld worden, dat van hooger hand is goedgevonden het in orde maken van enkele zandwegen en het uitdiepen van een paar vijvertjes in 't „Groene Kruis" te beginnen. Dit werk kan evenwel niet onder toezicht der gemeente tot stand komen, zooals in de Overtoom, doch de leiding berust bij de Heide Maatschappij. o Op de gisteren te Utrecht ge houden tentoonstelling, werd de heer A. Sanderman zijn inzending beschuit en koek bekroond. o— Voor rekening van de familie B. J. Koedijk is door het architec ten-bureau Heuvelink, bijkantoor Jorissen Rijssen, aanbesteed: het verbouwen van het winkelpand Groote Sraat. Hoogste en laagste inschrijvers voor- Metselwerk Joh. Róssing f 699,— G. J. Schuitemaker f 531, Timmerwerk G. J. van den Berg f 749,— H. van de Riet f 704,- Smidswerk A. H. Tusveld f 75,95 H. Tijhuis f 62,50 Loodgieterswerk Fa. Klensman f 48, Dijkink f 29,25 Electrische installatie Dijkink t 19,50 Wed. Struik f 9,85 Schilderwerk H. J. van den Noort f 567, M. Bökkerink f 433,— o Burgerlijke Stand Gemeente Rijssen van 12 tot 19 September Geboren Maria dv A. ten Hove en H. Averesch Jan zv D. J. Voortman en H. Baan Gerard zv G. Zwo- ferink en G. H. Paalman Herma- nus Franciscus zv D. J. Hanstede en A. Maatman Hermina Johanna dv H. A. Koedijk en M. Post Gerritdina dv H. Zwoferink en J. W. Seppenwoolde. Gehuwd R. van der Meulen 27 j en C. D. Floor 23 j. uilm»in Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 11—1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 79 uur. Door de architect Joh. H. Hatten is voor rekening van Mevr. Wed. A. Bökkerink aanbesteed het ver bouwen van het Winkelhuis in de Groote Straat. Hoogste en laagste inschrijvers voor metsel- en timmerwerk Van de Belt, Lammers en Mensink f 600, Ten Brinke en Kamphuis f 465, Electrische installatie. Fa. Aalderink f 25, Fa. Struik f 15,85 Gevonden Een leeren riem, een jonge hond, een kleine hond, een paar lage schoenen, een zweep, een konijn, een pakje met inhoud, een zwarte herdershond, drie belastingplaatjes. Verloren Vier marktloten, een portemonnaie met f 0,33, een zilveren broche, een portemonnaie met f 0,04, een portemonnaie met f 2,55, een por temonnaie met f 0,45, een para- pluie, een portefeuille, acht belas- tirigplaatjes, een postduif. Inlichtingen op het politie-bureau. STEEDS VOORRADIG bij Drogisterij „DE VIJZEL" TABAKSGAARDE SPORT."* Het eerste treffen in de compe titie 1934/35 is geweest, doch wij kunnen over het vertoonde spel in dezen eersten wedstrijd niet erg enthousiast zijn. Integendeel. Het spel van beide ploegen stond op laag peil en vooral onze plaatsge- nooten stelden danig teleur. Er zat geen verband in de ploeg, en ook in vlugheid schoten de R.V.'ers als regel tekort. Bovendien begingen enkele spelers, toen het niet lukken wilde, de fout te veel op den man te spelen, waarop de tegenpartij niet al te veel reageerde en die juist daardoor toen een grooten voorsprong op onze plaatsgenooten kreeg. Had R.V. haar gewone spel ontplooit, rustig en quick, wij zijn overtuigd, dat de bezoe kende club dan in dezen wedstrijd heel spoedig het loodje had moeten leggen. Nu liep het anders, ondanks het zwoegen, dat de spelers deden om tenminste nog een gelijk spel te bevechten. Dat het anders is geloopen, is ook de schuld van een deel van het publiek. Dat men zijn favorieten aanmoedigt in den strijd is goed, zeer goed zelfs. Doch men doe dat niet op een onbeschaafde wijze als waaraan sommigen zich Zondag schuldig maakten. Men dient sportief te blijven en ook de tegenpartij te kunnen waardeeren. Gaat men met het voor opgezette doel naar het veld om slechts een partij te zien spelen, en die partij ten koste van alles te zien winnen, dan bewijst men die partij een dienst liever thuis te blijven. R.V. heeft gelukkig tal van supporters, met In de hoofdrol LANE CHANDLER Als tweede hoofdnummer met ELSE ELSTER, THEODOOR LOOS, GERDA MAURUS en PETER VOSS Geen toegang beneden 18 jaar Toegangsprijzen: 75, 50 en 40 ct. Tovaleden reductie De heer M. Bakker, ambtenaar ter secretarie alhier, is benoemd tot eerste ambtenaar ter secretarie in de gemeente Markelo. PREDIKBEURTEN op Zondag 23 September 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm. half 10 en Nam. half 3 ds. J. Bos, Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 9Vg, Nm. 2l/3 en Nm. 6 uur de heer Wijne van Oldebroek. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. half 10, Nam. half drie en 's Av. 6 uur de heer Wijting. Dinsdag nm. 27» en 7 uur ds. Fraanje van Barneveld. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. halt 10, Nam. 27» uur en 6 uur Leesdienst. Donderdag nam. half 3 en half 8 ds. Heijkoop van Utrecht. o Ds. van Lokhorst van Hilversum heeft voor het beroep naar de Ned. Herv. Gem. bedankt. Koopt men het voordeeligst bij V. D, WILLIGE T abaksgaarden en LAMMES-OAND op de Höfte WEEK LAD VOOR RUSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1