TESTAMENT Dr. M A B U S E HET VAN verweent: johfi op SHAtifiHfli Al"J ■risS ll.u. nfliddensiands-ereifiethaiih HEEREN-SOK Druk en Uitgave van G. ten Cate Hzn., J. ter Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. vmmm Gcbr. Kamphuis Zaterdag 15 September 1934, PARKBIOSCOOP RIJSSEN ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1934, m RUSSEN Ook voor een betere naar Ingezonden Stukken enz worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsiniddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 Advertentien 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Terwijl de arbeider N. in de Wal- straat bezig was in huis werkzaam heden te verrichten op een ladder, gleed deze uit, waardoor N. zoo danig kwam te vallen, dat hij een dijbeen brak. Na voorloopig door den huisarts verbonden te zijn, werd N. ter verdere behandeling naar het ziekenhuis te Almelo vervoerd. o— Een knecht van K. aan den Nij- verdalschenstraatweg reed met een voor een wagen bespannen paard in de richting van Nijverdal. Ter hoogte van het woonwagen kamp wilde hij naar rechts een zijweg inslaan, waartoe hij een behoorlijk teeken gaf door een arm uit te steken. Achter hem naderde een automobilist uit Wierden, die mogelijk het teeken van den voerman niet opgemerkt heeft, doch daarbij de groote fout maakte rechts te willen passeeren. Hierdoor was een aanrijding onvermijdelijk. De wagen werd nogal ernstig be schadigd, u p&*r<a. ii te vallen en verwondingen opliep. De automobilist reed door zonder te stoppen, doch de voerman had zooveel tegenwoordigheid van geest onmiddellijk het autonummer op te nemen en van het geval aan gifte te doen bij de politie, die deze zaak in verder onderzoek heeft genomen. o— Maandagavond kwam een 5-jarig kind van den landbouwer M. aan den Ligtenberg alhier in aanraking met een brandend fornuis waardoor de kleertjes vlam vatten. Voordat men deze wist te dooven was de arme kleine geheel met brandwonden overdekt. Dr. Paulen die direct werd ge waarschuwd en spoedig aanwezig was, liet het kind onmiddellijk naar het ziekenhuis te Almelo vervoeren, waar het Dinsdagmor gen is overleden. o— Het aantal leerlingen, dat zich dit jaar heeft opgegeven voor de eerste klasse der Avondteeken- school, bedraagt 40. Vrijdagavond was officieel de termijn van aanmel ding gesloten, doch er volgen steeds nog wel een paar nakomers, zoodat de cursus in October waarschijn lijk zal aanvangen met ruim 40 leer lingen voor de eerste klas. Dit aantal is hooger dan ooit te voren, wat we een verheugend verschijnsel mogen noemen, niet alleen voor de inrichting zelf, doch ook omdat er uit blijkt, dat men meer en meer begint in te zien, dat zij, die behoorlijk onderlegd zijn, hoogstwaarschijnlijk het eerst in aanmerking komen om later uur. 's avonds S uur phenomenaal filmwerk van een ongekende spanning en sensatie. Een cinematographiscn meesterwerk van FRITZ LANG. Een Filma-Nero film Geen toegang onder 18 jaar Prijzen der plaatsent 75, 50 en 40 cent Tovaleden 'eductie 'W^ËPIS§S1S T i werk te krijgen. En dan zal er bij vele ouders de gedachte al voor zitten, dat naar school gaan bij avond beter is, dan op dien tijd langs de straat slenteren. —o WATERSCHAP DE REGGE. Reeds bij de behandeling van het tegenwoordige reglement in de hoofdbestuursvergaderingen d.d. 27 Maart en 2 Mei 1929 is in principe uitgesproken t.z.t. over te gaan tot het verdeelen van het waterschap in enkele districten, waarbij in elk district een technisch opzichter standplaats zou ver krijgen. De ontwateringswerken zijn nu nu zoover gevorderd, dat het Dagel. Bestuur wenschelijk is voor gekomen thans tot het vormen van districten over te gaan. In principe is een indeeling in drie districten ontworpen. Voor loopig is het de bedoeling met ingang van 1 Januari 1935 één district in te stellen en wel het Noordelijk district (I) met als standplaats Vroomshoop. Aan den opzichter J. H. Wind is deze standplaats toegewezen. Dit district ligt globaal ten Noorden der lijn Vasse, Geesteren, Beneden-Markgraven, Hollander graven, Almelo, Wierden, Nijverdal. De practijk zal moeten worden afgewacht om met zekerheid te kunnen beoordeelen of een indeeling van het waterschap in drie districten voldoende is. Hieronder volgt globaal de totaallengte in K.M. respectievelijk aan leidingen in onderhoud en aan leidingen in oezicht bij het waterschap volgens de ontworpen districtsindeeling. District I Vroomshoop, leidingen n onderhoud (lengte in K.M.) 117; 1 idingen toezicht (lengte in K.M.) 413. District II Goor resp. 116 en U. District III Almelo resp. 122 505. Totaal resp. 355 IC M f29 K.M. en ds. In o— PREDIKBEU RTEN op Zondag 16 September 1934, Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk fcen opgave ontvangen. Westerkerk. ïen opgave ontvangen. Geref. Kerk. n. half 10 en Nam. half 3 JBos, -elfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. 9% uur ds. J. van Wier. ft. 2y2 uur Bediening des H. Doops ft. 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. orm. half 10, Nam. half drie en v.óuur Preeklezen. Iisdag nam. 27„ en 7% uur ds. van Veenendaal. Dordtsch Geref. Gem. )rm. half 10, Nam. 2% uur en (jur Leesdienst. ensdag nam. half 3 en half Barth van Borsselen. o— nder voorzitterschap van ds. Voorthuizen, tot voor kort jlikant te Rijssen, thans te :ep, werd Dinsdagavond een ledenvergadering gehouden van de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van een Hervormd Dienstgebouw, welke vergadering druk bezocht was, De besprekingen, die gevoerd werden, waren van huishoudelijken aard, hoofdzakelijk in verband met de inrichting, de financien en de opening die met eenige weken zal plaats vinden. Wegens bedanken van Dr. Oosthoek en J. G. Eshuis als leden van het bestuur werden tot leden van het bestuur verkozen de heeren Ds. A. van Willigen en A. W. Smit. o Gelieve in de locale telefoongids bij te schrijvenNo. 20. Joh. Dijkink Electr.-Techn.-Bureau Banisw. 24. o— Burgerlijke Stand Gemeente Rijssen van 5 September tot 12 September Geboren Christina Maria dv L. Tijhuis en L. M. H. J. ter Hofstede Janna Geer- li.üi'1 cku 'y iNicuwcmiuis fen H. J. Timpers - Hendrika dv H, ter Haar en M. J. van Dijke - Hendrikus zv J- Boerman en M. Nieuwenhuis Gerrit Jan zv J. R. Eshuis en D. van den Noort Hendrika dv F. J. Wol- terink en G. van Losser Hendrik Jan zv G. J. Lankamp en F. Nieuwenhuis. Gehuwd J. ter Steege 20 j en M. M. Reterink 20 j A. Schreurs 24 j en J. P, Kwintenberg 25 j J. Danneberg 23 j en G. E. Lankamp 21 j. Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 11-1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 7—9 uur. 8 Gevonden Een streng roode kinder-koralen, drie belastingplaatjes, een tabaks pijp, een zilveren speldje, een dopsleutel, een karbies, een zakje kippenvoer, een rozenkrans, een zwart hondje, een portemonnaie. Verloren Een portefeuille, drie belasting plaatjes, een portemonnaie, twee postduiven, 1 huissleutel, een vulpen. Inlichtingen op het politie-bureau. LAD VOOR r L"« ei

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1