DEVIEZEN- SMOKKELAARS LochlDeschermingsiliGnsl. HET BESTE Van de Willige Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., J. ter Horst f. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. De Filmafilrn - Dé, M A B U S E Zaterdag 8 September 1934, ZATERDAG 8 SEPTEMBER 1934 PARKBIOSCOOP RIJSSEN Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Ad verten tien tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel mier 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Begunstigd door prachtig weer, vierden de kinderen der R.K. scho len Zaterdagmiddag Koninginne- leest. Onder gezang van Vader- landsche liederen trokken ze met blijde gezichten naar het feestter rein aan het Rijssensche Veer. Dank zij de zorgen van het Comité en personeel der scholen, was daar een draaimolen, een bijzondere attractie voor de kinderen. Velen hadden nog nooit een draaimolen gezien. Dat de kinderen dezen middag echt genoten hebben, ligt voor de hand. Daarbij kwamen nog ter afwisseling spelletjes en tractaties. Klokslag zes uur ging het zingende in optocht naar de stad terug. o De traditie getrouw heeft de Parkcommissie ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin in het Park een feest avond gegeven. De Muziekvereen. „Apollo" uit Goor, dir. de heer A. E. P. Sommer concerteerde op een verdienstelijke wijze een bij uitstek nationaal programma. Na afloop Openlucht Bioscoop, terwijl er ook nog een gezellig bal was. Een prachtavond voor het talrijke publiek. o In samenhang met de verkeers- verbetering, welke door den bouw van een nieuwe brug over de Regge is tot stand gekomen, worden thans langs den Wierdenscheweg, vanaf de Korteboslaan tot aan de Reggebrug ter weerszijden rijwiel paden achter de boomen aangelegd. Ook deze paden zullen ongetwij feld straks medewerken tot ver hooging van de veiligheid op dezen zeer drukken verkeèrsweg. o— De Muziekvereeniging „Wilhel- mina" behaalde op het Zaterdag te Laren (G.) gehouden concours in de afdeeling Uitmuntendheid een 2en prijs met 96 punten. o— Zooals wij verleden week reeds meldden, zou zoo spoedig mogelijk getracht worden, werk te vinden voor de pl.m. 140 arbeiders, die thans in de steunregeling zijn opgenomen. De beslissing van den Minister over de ingediende nieuwe werk- verschafïingsplannen is nog niet afgekomen, maar intusschen heeft het waterschap „de Regge" de beschikking verzocht over een 50-tal nieuwe arbeiders, die in de buurtschap Eisen te werk gesteld zullen worden bij de verbetering der Holdijksbeek. 's avonds 8 uur uit de Bruno Duday producte der Ufa Geen toegang beneden 18 jaar Deze film is rijk aan spanning en laat U van inzet tot einde niet los Prijzen der plaatsen75, 50 en 40 cent Tovaleden reductie Verwacht: Reeds heden Vrijdagmorgen zal aldaar met het werk worden aangevangen. o Donderdagavond is tusschen de leden van de Zwem- en Poloclub ,,De Mors" een wedstrijd gehouden om wisselbekers voor dames en heeren, aangeboden door een on bekende. Van de dames is Tine de jong bekerhoudster geworden, van de heeren won M. Jansen den prijs. Er moest door ieder 100 M. school-, 100 M. rug- en 100 M. vrije slag gezwommen worden. o— Woendagmiddag zijn aan de zweminrichting de diploma's uit gereikt aan hen, die aan de daarvoor gestelde eischen konden voldoen. Deze waren100 M. schoolslag, 50 M. rugslag, 50 M. gekleed zwemmen, sprong van de plank en watertrappen. Het diploma behaalden: N. de Wit, D. Bakker, H. Leusman, J. v. d. Noort, D. Nieuwenhuis, A. Poortman, L. Spanjer, C. Scheuter, G. Blom, G. Berg, L. Berg, D. Beunk, D. v. Heek, E. Schutte, J. Render, L. Moors, G. J. Nieuwen huis, F. Beunk, G. J. Rutterkamp, T. Pas, J. Smeijers, H. Weiterink, W. Koss, H. Bischofs, J. Bischofs, M. Pagrach, H. Michel, A. Averink, H. te Lintelo en M. Parlevliet. Van deze 30 gediplomeerden zijn de eerste 13 meisjes. —o We vestigen de aandacht op een advertentie, waarin een collecte wordt aangekondigd voor de Nederlandsche Centrale voor Prac- tische werkverruiming en hulp verleening te Arnhem. o PREDIKBEURTEN op Zondag 9 September 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm. half 10 en Nam. half 3 ds. J. Bos, Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 9V2 uur ds. J. van Wier. Nm. 27s uur ds. J. van Wier. Nm. 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. half 10, Nam. half drie en 's Av. 6 uur de heer Wijting. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. half 10, Nam. 21/2 uur en 6 uur Leesdienst. o— De Wel.Eerw. pater J. Goseling, die naar de missie van Brazilië gaat hield Zondag onder beide Heilige Diensten een indrukwek kende alscheidspredikatie. De daar na gehouden collecte is, niettegen staande de ongunstige tijd, bijzon der meegevallen. De pater dankte daarvoor namens de missie in gloedvolle woorden. Wij wenschen ZijnEerw. een ruimen, vruchtdragenden arbeid. Dat God zijn missiewerk moge zegenen o— De gemeente-politie arresteerde een zekeren E., inwoner dezer gemeente, verdacht van het plegen van onzedelijke handelingen met minderjarige jongens. Na verhoor, waarbij een gedeeltelijke bekentenis volgde, is de man naar Almelo overgebracht en in het Huis van Bewaring aldaar ingesloten. In verband met de oefening in de luchtbescherming op 12 Sept. wordt onder de aandacht van het publiek gebracht, dat bij de nadering van de vliegtuigen de fluit der fabriek van de firma Ter Horst Co. gedurende pl.m. 5 min. zal blazen en dat bij het eindigen van het luchtgevaar de klokken der kerken zullen luiden. Deze signalen hebben dus alleen betrekking op de oefeningen en beduiden geen brand in de fabriek of iets dergelijks. Het Hoofd van de Luchtbeschermingsdienst. is altijd het goedkoopste. Bij het inkoopen van Uw benoodigde manu facturen, bedden,veeren dekens, kapok, kousen, sokken enz. speelt de prijs een voorname rol. Maar het is tóch de kwa liteit die den doorslag geeft. Goede kwaliteiten Lage prijzen Groote keuze zijn de drie eigenschap pen die bij ons samen gaan. Vandaar dat ook U gaat zeggen: Ik koop bij T abaksgaarden. Gevonden Vijf postduiven, een ceintuur (bruin), een vulpen, een rozenkrans in étui en zakmes. Verloren: Een paardedeken, een zilveren broche, drie postduiven, een bruin leerdoeken regenjas, een grijze jas, een kinder-parapluie, een belastingplaatje, een groot zilveren broche. Inlichtingen op het politie-bureau. —o— WEEKBLAD VOOR RUSSEN I 1

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1