HET SCHOT I N DEN MORGEN COKGORILLB 81 KUS MIJ GOEDE ItfiCHT KONINGINNEFEEST Druk en Uitgave van G. ten Cate Hzn., I. ter Horst J. Hzn.straat» Telef. 41, Rijssen. Zaterdag 25 Augustus 1934, PP !fe 1 PARKBIOSCOOP RIJSSEN Zaterdag 25 Augustus 1934, 's avonds 8 uur spannende Ufa-film niet toegankelijk voor kinderen onder 14 jaar Prijzen der plaatsen: 75, 50 en 40ct. Tova-leden reductie Kinderrang 25 et. Verwacht de Foxfilms: ZATERDAG 25 AUGUSTUS Schitterende gecostumeerde Optocht ENTREE VRIJ!!! I PI Jm7 i Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. VOOR DE KINDEREN O. L. SCHOOL met welwillende medewerking van de MUZIEKVEREENIG1NG „WILHELMINA" Opstelling ongeveer 27* uur op 't Schild. Route: Schild, Spoorstraat, Huttenwal, J. H. ter Horst straat, Haarstraat, Schild. PAUZE. Elsenerstraat, Oranje straat, Emmastraat, Julianastraat, Grootestraat, Wierden- scheweg, FEESTTERREIN. Op vragen van het Tweede Kamerlid Kersten, betreffende de classifinceering van Rijssen, met betrekking tot de steunverleening en het tewerkstellen van werk- loozen uit Rijssen in die gemeente, heelt de minister van sociale zaken geantwoord Voor de gemeente Rijssen is nader, zooals door Rijssen zelf is gevraagd, van toepassing verklaard het tarief van steunverleening, dat ook geldt voor de gemeenten Borne, Hellendoorn en Wierden. De ondergeteekende vindt geen aanleiding, de gemeente Rijssen ten aanzien van de steunverleening in dezelfde klasse te plaatsen als de gemeente Goor. Hij merkt hierbij op, dat de onderstelling, als zoude de eene gemeente bij de andere worden „achtergesteld", niet juist is. Wanneer alle werkloozen te Rijssen, die voor plaatsing bij de werkverschaffing in aanmerking komen, bij de gemeentelijke ont ginning aldaar werden te werk gesteld, zou dit opject spoediger gereed zijn dan wenschelijk is. Doordat thans regelmatig werk loozen uit Rijssen bij de Regge- werken arbeiden, wordt bij de plaatselijke werkverschaffing ar beid voor den winter gereserveerd, als wanneer de eerstgenoemde opjecten tijdelijk moeten worden stopgezet. o— Toen een dochtertje van den heer G. per rijwiel de Eschstraat in wilde rijden, naderde van de andere zijde een vrachtauto. Het kind geraakte hierdoor zoo van streek, dat het zich pardoes van de fiets liet vallen. Om het meisje te sparen, moet de chaffeur toen echter over het rijwiel rijden, dat dan ook grootendeels werd vernield. Het kind kreeg geen letsel. o— Dinsdagmiddag wilde een chauf feur van den expediteur A. H. in de Beekstraat met zijn wagen keeren. Mogelijk, dat de aandacht van den chauffeur door het ver keer te veel werd afgeleid, of dat de wagen misschien niet vlug genoeg afgeremd kon worden, een feit is, dat het voertuig plotseling met een klap terecht kwam tegen den muur van het fabriekskantoor der firma Ter Horst Co. Hier tegen bleek de wagen niet bestand en met gekraakte wielen, scheef gezakte veeren, ontzet chassis enz. moest 't voertuig worden wegge sleept. o— De Muziekvereeniging „Wilhel- mina" der Kon. Jutefabrieken fa. Ter Horst Co., dir.de heer L. H. G. W. Sommer, behaalde Zaterdag op het concours te Goor in de afd. Uitmuntendheid een 2e pr. met 97 punten. 's Avonds werd te Goor door „Wilhelmina" een groot eere concert gegeven hetwelk door een talrijk publiek werd bijgewoond. o Door de architect de heer Joh. H. Hatten te Almelo is Zaterdag voor rekening van de heer L. Tijhuis aanbesteed het bouwen van een Limonadefabriekje. Hoogste en ^laagste inschrijvers voor timmer en metslwerk H. Bakker f 2369, Gebrs. Fuit f 1724. Smidswerk M. Smit f 371, H. Tijhuis f 252. Glas- en Verf werk H. Bökkerink f 168. H. v. Noort 156. —o De heer M. J. van Arnhem, Opzichter der Ned. Spoorwegen alhier, wordt met ingang van 1 Oct. a.s. overgeplaatst naar Utrecht. Voor de zwem- en Poloclub „De Mors", tot welker oprichting de heer van Arnhem mede den stoot gaf en waarvan hij steeds voorzitter is geweest, beteekent dit vertrek ongetwijfeld een verlies. o De heer A. Sanderman behaalde op de Nationale Bakkerswedstrijd te Kampen, met zijn inzending Beschuit een 3e prijs. o— Burgerlijke Stand Gemeente Rijssen van 15 tot 22 Augustus Geboren Marinus zv A. Heuten en H. Schöp- pers Joanna Antonia Bernarda dv A. Lucassen en H. B. Koridon Johannes Hermanus zv H. Kolner en A. M. L. Schulkes. Gehuwd G. J. Schintz 29 j en E. j. Goseling 28 j. o Voor rekening van den heer Js. Voortman werd Woensdag aanbe steed het bouwen vaneen Woonhuis a. d. Dannenberg. Het werk is aan de laagste inschrijvers opgedragen, n.l. Timmerwerk J. H. Ottenf911. Metselwerk Ten Berge en Nijkamp f 1269 (op één na de laagste inschrij ver), Schilderwerk Gebr. Kienhuis f 150. Smidswerk M. Smit f 36. Loodgieterswerk Plas en Siemerink f 172. —o PREDIKBEURTEN op Zondag 26 Augustus 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm. half 10 ds. Jongbloed van Marken, Bevestiging van ds. Bos. Nam. half 3 ds. Bos, Intrede. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 9V2 uur, Voorbereiding H. A. Nm. 21/2 en 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. half 10, Nam. half drie en 's Av. 6 uur de heer Wijting. Dondergavond 77» uur de heer Wijting, Huwelijksbevesting. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. halt 10, Nam. 272 uur en 6 uur Leesdienst. o Ds. A. F. Pop van Monster heeft voor het beroep naar de Ned. Herv. Gem. alhier bedankt. o— Weekmarkt. Oude Kippen f 0,50f 0,60 longe Kippen f0,75f 1,30 Oude Hanen f 0,45—f 0,60 jonge Hanen f 0,20f 0,40 Tamme Konijnen f 0,30—f 1,50 Tamme Eenden f0,30—f 0,35 Kippeneieren f 2,55—f 3,00 per 100. wsPjwvBa raaBwjj't, j i

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1