ICH BEI TACH UND DU BEI NACHT Venuachi: De HET SCHOT Dl DEH MORGEH. fl-UJiddensiaflUs-Gredieilnnk alle Dromsierii-ariikelen HEEREN-SOK Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., f. ter Horst J. Hzmstraat, Telef. 41, Rijssen. Gebr. Kampbuis Zaterdag 18 Augustus 1934* PARKBIOSCOOP RIJSSEN Zaterdag 18 Augustus 1934, 's avonds 8 uur Kathe von Nagy en Willy Fritsch RUSSEN JAN WOLTERS tabaksgaarde Ook voor een betere naar KOUSENenSOKKEN v. d. Willige Ingezonden Stukken enz worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vriidagsmoreens 10 uur Advertent,ën 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal t£ieVfn)dagsmor«ens 10 "ur' een vroolijke Ufa-film met Prijzen der plaatsen: 75, 50 en 40 cent Tovaleden reductie Kinderrang 25 cent Toegang eiken leeftijd In verband met een ingekomen yerzoek van het bestuur van het Alg. Ziekenfonds Rijssen, gedaan naar aanleiding van een rond schrijven van den Minister van Sociale Zaken betreffenden zieken fondsen, om de ziekenfondscontri butie van de tewerkgestelde en steuntrekkende werkloozen voor rekening der gemeente te nemen, stellen B. en W. voor, een fonds te vormen, waaruit die contributies ten deele betaald kunnen worden. Het college wil die regeling echter niet beperken tot de genoemde werkloozen, maar uitstrekken tot alle ingezetenen, die door de tijds omstandigheden hun fondscontri butie niet meer betalen kunnen, prpdat ook niet-werkloozen bij moeilijke fmandeeie omstandig heden evengoed voor geneeskun dige hulp vanwege de gemeente in aanmerking komen als werk loozen, De doktoren en specialisten, welke aan hetZiekenfonds te Rijssen verbonden zijn, willen medewerken aan de tot standkoming van het fonds, en met hen is het volgende overeengekomen 1. De aan het ziekenfonds ver bonden artsen geven een deel van hun inkomen uit het Alg. Zieken fonds prijs en storten dit in een fonds. Gerekend wordt dat dit zal zijn ongeveer f 1400 per jaar. 2. De gemeente Rijssen stort een gelijke bijdrage in dit fonds. 3. Uit het fonds, hetwelk door de gemeente zal worden beheerd, wordt gedeeltelijk de contributie van het ziekenfonds betaald voor die leden, die zelve hiertoe niet in staat zijn. 4. De beoordeeling, wie hiervoor in aanmerking komt en tot welk bedrag dit zal zijn, geschiedt door het Burgelijk Armbestuur. 5. Bij eventueele opheffing van deze regeling, wordt het bezit onder de inleggers verdeeld, naar verhouding van ieders inleg. B. en W- stellen voor, deze re geling aan te gaan, en daartoe een begrootingswijziging ter goedkeu ring aan de Ged. Staten in te zenden. In de heden gehouden raads vergadering, is het voorstel van B. en W. met 9 tegen 2 stemmen aangenomen. Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 11—1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 7—9 uur. In de zweminrichting alhier hadden Zaterdag j.l. kringkampi- oen-wedstrijden voor Twente plaats. Deelnemende vereenigingen waren O.Z.- en P.C. (Oldenzaal), E.Z.- en P.C. (Enschede), H.Z.C. en 't Weusthag (Hengelo), W.W.V. (Winterswijk)de A, (Almelo) „de Whee" (Goor) en „de Mors" Rijssen. De jury bestond uit de heeren J. C. Hageraads, W. Zwiebel, P Wezel, F. A. Bloem, D. Nordbeck, Ch. Sterckel, J. J. H. Weegink en A. Karssens. Het weer was niet bepaald zomersch, doch het programma is met animo afgewerkt en de belang stelling was vrij goed. De prijzen bestonden uit medailles. De uitslagen: 100 Meter schoolslag heeren (seniores): le pr. H. Schutte, 't Weusthag, 1 m. 27,4 sec. Juniores: le pr. A. Wieberdink, de Whee 1 min. 33,4 sec.; 2e pr. R. W. Fikkert, E. Z.- en P. C., 1 min. 33,8 sec.3e pr. B. Zonevylie, 't Weusthag, 1 min. 34 sec. 100 Meter schoolslag dames (juniores); le pr. F. v. d. Bout, W.W.V., 1 min. 41,4 sec.2e pr. R. Wittkamp, O. Z.- en P. C. 1 min. 42,6 sec.3e pr. M. Sprakel, 't Weusthag,, 1 min. 46,4 sec.; 4e pr. A. E. Wieberdink, de Whee, 1 min. 47,8 sec. 100 Meter vrije slag heeren (juniores),: le pr. B. Jongman, 't Mi eusthag, 1 min. 13,6 sec.2e pr, C. H. Kammeijer O. 7 en P. C, 1 min. 16 sec., 3e pr. G. Breuking, de Aa, 1 min. 18,2 sec.; 4e pr. G. J. ter Horst, U Z.C. 1 min. 18,8 sec. 100 Meter vrije slag dames (ju niores): le pr. F. A. Zonnevylle, 't Weusthag, 1 min. 37,8 sec. 100 Meter rugslag heeren (juni ores): le pr. J. Teutelink,'t Weust hag, 1 min. 36,8 sec.2e pr. J. F. Prenger, E. Z.- en P. C., 1 min. 37,4 sec.; 3e pr. H. Gunneman, 't Weusthag, 1 min. 44,6 sec. 100 Meter rugslag dames (juniores) le pr. R. Wittkamp, O. Z.- en P. C., 1 min. 46,8 sec.2e pr. A. Nanninga, de Whee, 1 min. 49 sec. 3 x 50 Meter pers. wisselslag heeren (juniores); le prijs: J. F. Prenger, E. Z.- en P. C., 2 min. 27,8 sec.; 2e pr. E. Meijerink, 't Weusthag, 2 min. 29,4 sec.; 3e pr. C. H. Kammeijer, O. Z.- en P. C., 2 min. 30,6, sec.4e pr. J. Teutelink, Weusthag, 2 min. 32,6 sec. 3 x 50 Meter pers. wisselslag dames (juniores)le pr. F. v. d. Bout, W.W.V., 2 min. 45,4 sec.; 2e pr. R. Broekhuis, 't Weusthag, 2 min. 53 sec. 5 x 50 Meter estafette vrije slag heerenle pr. 't Weusthag in 2 min. 5 sec. ;2epr. H.Z.C., in 2 min.55,7sec. Schoonspringenle pr. J. F. Prenger, E. Z.- en P. C., 52,13 pnt. 2e pr. F. L. Ludin, O. Z.- en P. C., 51,29 pnt.; 3e pr. H. Veldkamp, W.W.V., 44,72 pnt; 4e pr. G. Huck- riede E.Z.- en P.C., 44,23 pnt.5e Pr- P- Th. Zwollo, H.Z.C., 43,79 pnt. o— Burgerlijke Stand Gemeente Rijssen van 8 Augustus t.m. 15 Augustus Geboren Albert zv G. J. Willems en G. van de Willige. Gehuwd J. W. Dijkink 28 j. en G. van de Willige 32 j. J. Getkate 27 j. en H. Brinkhof 28 j. STEEDS VOORRADIG bij Drogisterij „DE VIJZEL" PREDIKBEURTEN op Zondag 19 Augustus 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm. half 10 en Nm. half3 Leesdienst Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 972 uur, Nm. 2x/2 en 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. half 10, Nam. half drie en 's Av. 6 uur de heer Wijting. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. half 10, Nam. 2l/g uur en 6 uur Leesdienst. VOOR NAAR Tabaksgaarden en LAMMES-OAND op de Höfte De muziekvereeniging „Wilhelmina", directeur de heer L. H. G. W. Sommer, neemt heden deel aan het Federatief concours uitgeschreven door de muziek vereeniging „Apollo" te Goor. „Wilhel mina", die in de afd. uitmuntendheid uit komt, waarin zij het vorige jaar een eer sten prijs behaalde, zal event., mocht we derom een eersten prijs behaald worden, naar de eereafdeeling overgaan. Hedenavond na het concours zal de vereen. „Wilhelmina" in Goor een eere concert geven. WEEKBLAD VOOR RIJSSEN I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1