i:Ui/ sra HEDENMIDDAG rOLQ-raSTRIJO '1 BSIIl- iaiiÊ 7-10! prijsuitreiking 'savonds 1% uur in de groote zin ii m na alloop bul Enirse 25 ceni f f R Druk en Uitgave van G. ten Cate Hzn., J. ter Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. Rijssensche Zwem- en Poloclub „DE MORS" Zaterdag li Augustus 1934. lüüüüfl van de Kring Twenthe der K. N. Z, EL AANVANG 3 UUR Entrée 30 cent Kinderen Ï0 cent Donateurs vrije toegang. Zitplaatsen 10 cent extra, If PARKBIOSCOOP RIJSSEN Maandag 13 Augustus 1934, 's avonds 8 uur Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. een Filma Super Film; een film-epos, opgedragen aan het Zwitsersche volk, een episode behandelende uit de Vrijheids-Oorlog in het jaar 1809 Geen toegang beneden 18 jaar Prijzen der plaatsen: 75, 50 en 40 cent Tova-leden reductie Het Tweede Kamerlid Kersten heeft den minister van sociale zaken de volgende vragen gesteld Kan de minister mededeelen, of het juist is, dat de nieuwe classi ficeering met betrekking tot de steunregeling wat betrelt Rijssen en omliggende plaatsen als volgt is vastgesteld: Tarief uitgetrokkenen voor Al melo, Goor, Borne, Hellendoorn, Wier den, Rijssen resp. t 11, f 11, f 10, f 10, f 10, f 9. Toeslag per gezinslid boven 2 resp. f 1,20; f 1,20; f 1,00; f 1,00; f 1,00; f 0,75. Tarief dubbel uitgetrokkenen resp. f 10,00; f 10,00; t 9,00 f9,00; f9,00; f8,00. Toeslag per gezinslid boven 2 resp. f 1,05; f 1,05; f 1,00; f 1,00; f 1,00; f 0,75. Basis uurloon werkverschaffing resp. f 0,33; f 0,32; f 0,28; f 0,28; f 0,28; f 0,28. Indien deze cijfers juist zijn, kan de minister dan mededeelen op welke gronden zij zijn vastgesteld en waarom Rijssen is achtergesteld bij omliggende plaatsen? Is de minister bereid Rijssen in dezelfde steunklasse te brengen als b.v. Goor? Heeft de minister vernomen van de ongunstige werking van de huidige regeling, waarvan zelfs scherpe verwijtingen in den raad uiting gaven, vooral ook omdat werkloozen uit Rijssen door de rijksinspectie werden aangewezen voor de werkverschaffing in Goor, en deze aldaar, niettegenstaande den verren afstand, die dagelijks moet worden afgelegd, voor het zelfde werk met arbeiders uit laatstgenoemde gemeente, een lager loon ontvangen dan deze, omdat het basis-uurloon voor Goor f 0,32 en voor Rijssen f 0,28 bedraagt? Is de minister bereid te bevor deren dat werkloozen uit Rijssen aldaar worden te werk gesteld, wijl dit zeer wel mogelijk geacht wordt? o Aangezien de verlichting van den eersten bewaakten overweg in den Rijksweg Rijssen—Holten, gelegen in de gemeente Rijssen, onvoldoende is, zoodat herhaalde lijk de afsluitboomen worden aan gereden, hebben de besturen van den A.N.W.B. en K.N.A.C. aan de Ned. Spoorwegen verzocht een goede verlichting aldaar te willen bevorderen. Hierop is geantwoord, dat de overweg electrisch verlicht zal worden. o Een transportauto met aanhang wagen, komende uit de richting Deventer, ontmoette in de Groote straat een gezin per fiets, dat van Almelo kwam. Hoewel er volgens verklaring van ooggetuigen vol doenderuimte was om te passeeren, kwam de dame van het gezelschap te vallen. Ze kwam op het trottoir terecht en bekwam daardoor geen letsel, doch de fiets raakte onder de auto en het voorwiel werd vernield. De zaak is verder in der minne geschikt. o— Burgerlijke Stand Gemeente Rijssen van 1 Augustus t.m. 8 Augustus Geboren Maria Theresia dv J. H. Pfeiffer en A. M. Zandink Jenneken dv J. W. ten Hove en W. Harbers Gerrit Hendrik zv G. Lankamp en M. Schulenburg. Gehuwd A. ten Hove 24 j en H. E. Kamp 24 j. o— Te Utrecht is voor de akte Engelsch L.O. geslaagd de heer Jac. Jonker, hoofd a. d. Chr. U.L.O. School, J. ter Horststraat. o Te Zwolle slaagde voor de hoofd akte de heer G. van 't Spijker, onderwijzer aan de Geref. School Banisweg. PREDIKBEURTEN op Zondag 12 Augustus 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm, half 10 en Nm. half3 Leesdienst Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 97s uur, Nm. 2y2 uur ds. van Wier, Bed. H. Doop. Nam. 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. half 10, Nam. half drie en 's Av. 6 uur de heer Wijting. Dinsdag nam. 21/2 en 772 uur ds. Kok. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. half 10, Nam. 21/i uur en 6 uur Leesdienst. Woensdag nam. half 3 en half 8 ds. Fraanje van Barneveld. o— Weekmarkt. Oude Kippen f 0,50f 0,65 Tonge Kippen f 1,00—f 1,25 Oude Hanen f 0,40f 0,65 jonge Hanen f 0,20f 0,45 Tamme Konijnen f 0,25—f 1,30 Tamme Eenden f 0,200,35 Kippeneieren f 2,50—3,00 per 100. Groote Kampioens wedstrijden DE REBEL

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1