na aiiooe: opeilucht bioscbbp üif. middensianus-credieilianli Verwacht: DE REBEL HEEREN-SOK Druk en Uitgave van G* ten Gate Hzn.t k ter HorstHzrustraat, I elet 41, Rijssen* Gebr. Kamphuis Zaterdag 4 Augustus J934* RUSSEN KOUSENenSOKKEN PARKBIOSCOOP RIJSSEN Maandag 6 Augustus J934r 's avonds 8 uur Jessie Vihrog - Kurt Vespermann e.a* Ook voor een betere naar Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. IHet wegens het slechte weer UITGESTELDE CONCERT pry van de Muziekvereniging „WILHELMINA" wordt thans jÉ| gehouden op HEDEN Door de regen kon de meeting van de S.D.A.P. en Besturenbond Zaterdag op „de Oosterhoff" niet doorgaan. De heer VanHattum van Hengelo sprak bij stroomenden regen nog een kort woord, waarin hii mede deelde, dat ze het volgend jaar in Rijssen zullen terugkomer. o Het Zaterdag weyem de ngn u uitgestelde ioneervac; ."<k- vercCii. ,/v\ i(lit 'o hede; avond plaats hebben. Na afloop concert: Openlucht- Bioscoop. —o Te Zwolle zijn Dinsdag voor het diploma Costumiëre, aan de mode vakschool E. N. S. A. 1. D. geslaagd de dames J. Ligtenberg en D. L. Nijland. o—- Te Groningen slaagde voor het examen nuttige handwerken mej. G, J. ter Horst. o— Te Zwolle is voor het examen hoofdacte geslaagd de heer Blom, onderwijzer aan de R.K. jongens school alhier. Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 111 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 79 uur. Mej. H. Logman, onderwijzeres aan de O. L. School alhier, is benoemd te Winterswijk. VOOR NAAR V. D. WILLIGE Tabaksgaarden en LAMMES-OAND op de Höfte PREDIKBEURTEN op Zondag 4 Augustus 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm hal1 0 cauöïdaat Broek Roelof® var 'Vk'ovrggygv, v ftrr. üaK v cg;u'üd.s.&t Broek: Roe- i lots. Zeifst, Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 97s uur, Nm. 278 uur en Nam. 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. half 10, Nam. half drie en 's Av. 6 uur Preeklezen. Donderdag Nm. 77, uur ds. Vreugdenhil. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. half 10, Nam. 278 uur en 6 uur Leesdienst. o Bij de Ned. Herv. Kerk is in de vacature ds. van Voorthuizen be roepen ds. F. Pop van Monster. —o De heer H. Ligtenberg, cand. bij de Geref. Gemeenten te Rotterdam heeft het beroep naar Lisse aan genomen. Op de heer Ligtenberg waren 23 beroepen uitgebracht. o— Gevonden Een parapluie, een zaklantaarn, een zilveren ring met steentje, een portemonnaie met f 0,38, een grijze muts, een portemonnaie met f 0,15, drie smalle zaagjes, een blauwe riem, een manchester jas. Verloren: Een koperen gewicht, een bruine muts, een portemonnaie mett 11,00, een portemonnaie met f 0,75, een portefeuille met rijbewijs, een por temonnaie met pl.m. f 5,00, een postduif. Inlichtingen op het politie-bureau. o— Ufa-geluidsspeelfilm uit de wereld der internationale auto-races Medespelenden o.a. Geen toegang beneden 14 jaar Prijzen der plaatsen: 75, 50 en 40 cent Tova-leden reductie Kinderrang 25 cent Door den architect Joh. H. Hatten i te Almelo is gisteravond aanbesteed i voor den heer J. P. Koedijk te Rijssen: het afbreken van het voorgedeelte van zijn woon- en winkelhuis en het weder opbouwen van een café met woning en bovenhuis. Hoogste en laagste inschrijvers waren voor: Perceel I Metsel-, Timmer- en stucadoorswerken Nijland en Stam f 7056; Kettelarij en Van Heek f 5806. Perceel II Smidswerken: Tijhuis f 429,75; Bokhove en Eef- fink 230. Perceel III Lood-, Zink-, Mastiek- werken en Sanitair: J. Aalderink f 500: H. B. A. Griepink f 437. Perceel IV Glas-, Schilder- en Be- hangwerken Ten Bolscher f 1070Brinks f 1056. Alle inschrijvers wonen te Rijssen. RUITERST ABAK van I. SPANJER vanaf 30 cent per half pond Alom verkrijgbaar. Weekmarkt. Oude Kippen f 0,50f 0,75 longe Kippen f 1,10—f 1,40 Oude Hanen f 0,40f 0,70 jonge Hanen f 0,15f 0,40 Tamme Konijnen f 0,20—f 1,25 Tamme Eenden f 0,25f 0,40 Kippeneieren f 2,25—f 2,60 per 100. o - BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 25 Juli tot 31 Juli. Overleden Johanna Huizink 82 j Lena Moes 4 j. o Marktbericht van Maandag Aangevoerd 911 stuks vee: 295 Koeien 22 Stieren 115 Pinken en Kalveren Nuchtere Kalveren Schapen Lammeren 13 Varkens 466 Biggen Vette koeien f 0,30—f 0,50 per Kg. Neurende f125—f200 p. stuk. Guste 1 60f 130 Stieren f 40—1 125 Ossen f -f Pinken f 55—f 100 Kalveren f 30—f 60 Nucht. kalveren f 00—f 00 Schapen f -f Lammeren f -f Varkens f 40—f 55 Biggen f 1,25f 1,75 per week De handel iets vlugger, —o— WEEKBLAD VOOR RUSSEN lm Hl IMMfljuilllMMMIIUBBWI] Zaterdag 4 Augustus RIVALEN ik v G:v

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1