in HlüzieHieriessiiüi JILIELBIIBI" II afloop: OPEILIGHT-IIQS000P Sproken, muziek, lm, UI Ark. sporiM In kei mmmm o.a. polygoon journaal Druk en Uitgave van Ge ten Gate Han*, J* ter Horst J* Hzn.straat, Telek 41, Rijssen. in het VOLKSPARK te Rif ssen OPENLUCHTMEETING R IV ALEN (een Ufa-film) mm J. H. WEVERS Zaterdag 28 Juli 1934. der fa. ter Horst Co-, Rijsssn op ZATERDAG 28 JULI, des avonds 8 uur PROGRAMMA: Entrée: 25 cent llll! op een WEIDE in den „OOSTERHOFF" HEDENMIDDAG HALF VIER PARKBIOSCOOP RIJSSEN Maandag 30 Juli 1934, 's avonds 8 uur Verwacht: Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Dir. de Heer L. H. G. W. SOMMER 1. Per Aspera ad Astra, MarschE. Urbach 2. Chants de la Valée Noire, Rapsodie M. Bernay 3. Suite Ballet, in 5 deelenFr. Popy 4. Zampa, OuvertureF. Herold PAUZE 5. SymphonieL. van Beethoven 6. Un doux reveR. Eilenberg 7. Im Zigeunerlager, Marsch M. Oscheit Door de aanhoudende droogte was de waterstand in den grooten visch vijver van het Volkspark alhier op een dergelijk laag peil gekomen, dat de talrijke karpers gevaar liepen om te komen. Nadat een groot aantal visschen met netten gevangen en tijdelijk naar beter vischwater was overgebracht, is men begonnen met den vijver een groote schoonmaakbeurt te geven en uit te diepen, welk werk ver richt wordt door een aantal werk- loozen. Hiertoe is de vijver in drie gedeelten afgedamd en het water uit het middelste gedeelte naar de zijkanten weggepompt. Het droog gelegde gedeelte wordt nu op grootere diepte gegraven, hetgeen echter bemoeilijkt wordt door het steeds opkomende welwater, zoodat dag en nacht gepompt moet worden. Vanzelfsprekend trekt het ongewo ne werk veel bekijks. o— Ged. Staten hebben thans het door de wet geëischte „bericht van ontvangst" gezonden ten aan zien van de wijziging der Politie verordening waartoe in de laatste vergadering van den Gemeenteraad werd besloten. De wijziging is Dinsdag afge kondigd en daarmede tevens in werking getreden. De nieuwe toestand houdt in, dat gedurende de zomertijd de café's des avonds tot 11 uur geopend EEN METRO GOLDWYN MAYER FILM MET IN DE HOOFDROL LIONEL BARRYMORE Deze film geeft een beeld van de moeilijkheden bij den strijd tegen de corruptie in Noord Amerika Geen toegang beneden 18 jaar Prijzen der plaatsen: 75, 50 en 40 cent Tova-leden reductie mogen zijn, en verder, dat maatre gelen genomen kunnen worden tegen hinderlijk lawaai van radio- muziek. o BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 18 Juli tot 25 Juli. Geboren Jansje dv J. Seppenwoolde en B. Zwoferink Hendrik Jan zv H. ten Hove ën J. Timpers Dirk zv B. J. Wessels en A. Seppenwoolde Gehuwd G.Nijhuis25jenH. W. ter Avest24j. o P REDIKBEU RTEN op Zondag 29 Juli 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm. halt 10 ds. J. Jansen v. Wierden, bediening H. Avondmaal. Nm. half 3 ds. J. Jansen, bediening H. Avondmaal en Nabetrachting. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 9V2 uur, Nm. 272 uur en Nam. 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. half 10, Nam. half drie en 's Av. 6 uur de heer L. Wijting. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. half 10, Nam. 2y2 uur en 6 uur Leesdienst. o— Zaterdag bracht minister De Wilde een officieus bezoek aan het zwembad „De Mors". Zijne'Excel- lentie roemde de prachtige inrich ting, terwijl zijn kleinzoon met ande re kampeerders een verfrisschend bad nam. —o De chauffeur H. W. kreegjibij het aanslaan van zijn auto den terugslaanden slinger met zooveel kracht tegen een arm, dat dit lichaamsdeel ernstig beschadigd werd en geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. ACCOUNTANTSKANTOOR ROZENSTRAAT 6 ALMELO Telefoon 780 Inrichten, controle, bijhouden van BOEKHOUDINGEN, RAPPORTEN en BALANZEN. Adviesbureau voor alle belastingzaken Heden Zaterdagmiddag zal de voor 3 weken uitgestelde Openlucht meeting van de S.D.A.P. in „de Oosterhoff" worden gehouden. Na afloop groote optocht door Rijssen. Na we vernemen zullen zeer velen uit de omliggende plaatsen naar Rijssen komen. WEEKBLAD VOOR RIJSSEN TUiN-CONCERT I I HOOG SPEL

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1