I& in hei bimmma u: POLveooR-JGHiiiiL Verwacht: SERGEANT X Druk en Uitgave van G, ten Cate Hzn., J. ter Horst f. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. wmmm m PARKBIOSCOOP 1 (RED DUST) Zaterdag 14 Juli 1934, RIJSSEN Zaterdag 14 Juli 1934-t fs avonds 8 uur CLARK GABLE en JEAN HARLOW J. H. WEVERS Ingezonden Stukken enz worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur Advertentiën 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. mmm Ify In de METRO GOLDWYN MAYER-FILM Geen toegang beneden 18 jaar Prijzen der plaatsen: 75, 50 en 40 ct. Tovaleden reductie De Gymnastiekvereen. „D.O.S." gat Zaterdagavond de jaarlijksche Zomeruitvoering in den tuin van het Volkspark, waarvoor tamelijk veel belangstelling bestond. Onder leiding van den directeur, den heer J. Hoevenberg uit Almelo, had prompt 8 uur de algemeene opmarsch plaats, waarna het publiek den vaandelgroet gebracht werd. Onmiddellijk daarop werd be gonnen met de atwerking van het programma, beurtelings jongens- en meisjesadspiranten, de dames- en heerenafdeeling en de hoofdaf- deeling. Over het algemeen mag gezegd worden, dat de diverse prestaties aan de verschillende toestellen zeer goed waren en getuigden van een ernstige training, doch vele prestaties zouden in het oog van den toeschouwer aantrekke lijker zijn, wanneer deze met meer spirit waren uitgevoerd. Een gun stige uitzondering hierop maakte de hoofdafdeeling, weliswaar een kleine ploeg, doch ook een ploeg, die door haar prestaties en de wijze, waarop deze verricht werden, het publiek wist te boeien. Wij kunnen bewondering hebben voor deze steunpilaren van de vereeni- ging, waarvan enkelen reeds lang meeloopen, doch waaraan talrijke jongeren een lesje kunnen nemen. Als slot kregen we rythmische oefeningen van de dames- en heeren-af deeling, die onberispelijk werden uitgevoerd en waarvoor de executanten 'n daverend applaus in ontvangst hadden te nemen. Een gezellig bal besloot dezen goed geslaagden avond. o— Aan de R.H.B.S. te Almelo zijn voor het eindexamen geslaagd, de heeren IJ. Iwema en W. G. H. Logman. Gelieve in de locale telefoongids bij te schrijven: No. 104. Hotel Pension Parkzicht W. Bosch, Eierhandel, Kruideniers waren. ACCOUNTANTSKANTOOR ROZENSTRAAT 6 Telefoon 780 ALMELO Inrichten, controle, b ij houden van BOEKHOUDINGEN, RAPPORTEN en BALANZEN. Adviesbureau voor alle belastingzaken Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, dat de ontvanger der Dir. Belastingen, Haarstraat 7. extra zitting zal houden voor het aanvragen van kostelooze rijwiel- merken op Dinsdag den 17, 24 en 31 juli 1934, en Woensdag den 18, 25 Juli en 1 Aug. 1934, telkens des avonds van 79 uur, voor een vlot verloop is tijdige aanvrage zeer gewenscht. o BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 3 Juli tot 11 Juli. Geboren Berend Jan zv J. W. Koster en W. ten Zijthof Simon zv S. J.Berg en C. Keizer Mannes zv G. J. Zwoferink en J. B. van Dijk. Gehuwd H. J. Sikkelbein 25 j en J. Evers 26 j. Overleden J. Zwolerink 35 j mv W. Danneberg o— EENIGSTE KENNISGEVING i. andarts Brouwer maakt aan fondsleden en particu liere patiënten bekend: DAT VANAF HEDEN VOOR i' tandheelkundige hulp VERLEEND TUSSCHEN 'S AVONDS 10 UUR EN 'S MORGENS 8 UUR DUBBEL TA R1E F WORDT BEREKEND. PREDIKBEURTEN op Zondag 15 Juli 1934. Ned. Herv. Kerk. I Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm. halt 10 en nam. 21/* uur Leesdienst. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. uur' Nm- 2% uur.en Nam. utri héér C. Kramp van Borne. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. halt 10, Nam. half drie en 's Av. 6 uur de heer L. Wijting. Woensdag 18 Juli Nam. 2V3 en 71/, uur ds. Verhagen van Middelburg. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. halt 10, Nam. 2Va uur en 6 uur Leesdienst. o— Ds. J. Vermaas te Hoogeveen, heeft voor het beroep van de Ned. Herv. Kerk alhier bedankt. o LUCHTBESCHERMINGSDIENST II Zooals ik in het vorig artikel liet uitkomen is de luchtbescher mingsdienst in verschillende onder deden verdeeld, welke ieder een afzonderlijke taak hebben. Ik zal U verschillende van deze afdeelingen beschrijven. In de eerste plaats dan de „Waar- schuwings- en Alarmeeringsdienst. Voor ik hier echter mee begin, moet ik U eerst op de hoogte te stellen, van een dienst, welke een groote steun is voor de luchtbe schermingsdienst in het algemeen. Deze is de Luchtwachtdienst, welke wordt uitgevoerd door het korps Vrijwillige Landstorm afd. Luchtwachtdienst. Dezen dienst heeft tot taak in de eerste plaats de daarvoor in aanmerking komende autoriteiten te waarschuwen als er vijandelijke vliegtuigen boven ons grondgebied komen. In de tweede plaats moet het de luchtbeschermingsdiensten door middel van radioseinen waarschuwen wanneer luchtgevaar dreigt of geweken is, al deze diensten door middel van radio berichten op de hoogte houden van de bewegingen van de vijandelijke luchtstrijd krachten. Om dit te kunnen doen zijn langs de geheele grensstreek en in het achterland een net van luchtwacht- posten aangebracht en wel zoodat het mogelijk is elk naderen van vliegtuigen waar te te nemen en ze in hun beweging te volgen. Al deze posten zijn verbonden met één centraalpost en deze zend de radioberichten uit. De luchtbeschermingsdienst heeft uitkijk- ot waarnemingsposten in of in de nabijheid van de gemeente opgericht. Het personeel van deze posten, welke op hoog gelegen punten zijn geplaatst, is voorzien van een goede kijker, zoodat zij een zeer groote luchtvlakte kunnen overzien. Door de berichten, van de lucht- vijandelijke vliegtuigen naderen en uit welke richting ze komen en kunnen de waarnemingsposten van de plaatselijke luchtbescher mingsdiensten in dien richting hun aandacht vestigen opdat zij tijdig het naderend gevaar aan het hoofd v/d luchtbeschermingsdienst kun nen berichten. Er zijn echter ook gemeenten, zoo ook Rijssen die betrekkelijk dicht bij de grens liggen. Deze plaatsen kunnen niet op zoo'n radio-sein wachten, zoo de lucht vaartuigen tenminste uit oostelijke richting komen. Zij zijn daarom in hoofdzaak op eigen waarnemingen en de waar nemingen van buurgemeenten aan gewezen. Wanneer het hoofd van de lucht beschermingsdienst van de na dering van vijandelijke vliegtuigen in kennis geteld is, zal hij zoo spoedig mogelijk de hoofden der verschillende afdeelingen hiervan verwittigen, welke dan hun perso neel kunnen verzamelen. Komen de vliegtuigen in de richting der gemeente en is het waarschijnlijk dat zij over deze heen zullen vliegen, dan geeft het hoofd van de luchtbeschermings dienst last tot het geven van het signaal „luchtalarm". Dit sein wordt gegeven door lang aangehouden signalen met sirenen of fluiten. Is naar het oordeel van het hoofd van de luchtbeschermingsdienst het gevaar voor de gemeente geweken, dan waarschuwt hij de inwoners door het sein „luchtgevaar geëindigd". WIEK ¥0©K iTROPEISTMREI TTTZlf^n L-.~ w. w m vvCaI V- Ctuo crx Gi

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1