De me HHlilm ooil smakt. op ZATERDAG 7 JULI a.s. op ZATERDAG 7 JULI VAN HATTEM, H. DE WIT, na afloop optocht door een deel uao Bissen. Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn„ J. ter Horst J. Hzn.straat» Telef. 41, Rijssen. Verwacht: Seizoen in Cairo „DOOR OEFENING STERK" des avonds 8 uur in het VOLKSPARK NA AFLOOP BAL ONDER LEIDING op een Weide in „den OosterhofF' Zaterdag 30 Juni 1934» PARKBIOSCOOP RUSSEN Zaterdag 30 Juni 1934? fs avonds 8 uur GYMNASTIEK VEREENIGING ig D. O. S. RIJSSEN Muziek van het Almelosche Strijkje Entrée 25 ct. Kinderen 10 ct. Bal 10 et, fs middags 4 uur DE TOEGANG IS VRIJ J. H. WEVERS ':ïvrV| ,f - Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. (DUITSCH SPREKEND) Een superfilm van de Metro-Goldwyn-Mayer film Mij. met WALLAGE BEERY en CLARK GABLE. Verder Conrad Nagel, Dorothy Jordan, Marjorie Rambeau en Marie Prevost. Toegang 14 jaar. Prijzen der plaatsen: 75, 50 en 40 cent. Kinderrang 25 cent. Directeur: De Heer J. HOEVENBERG van ALMELO Bij beschikking van Ged. Staten is bepaald, dat met ingang van 1 Jan. j.l. het presentiegeld voor de leden van den Raad zal bedragen f 2,50 per lid en per bijgewoonde vergadering voor de bekende commissieën eveneens per 1 Jauuari j.l. wordt vastgesteld op f 2,00 per lid en per bijgewoonde vergadering. Voorts is door Ged. Staten een missive ingekomen, meldende, dat door de Regeering de eisch is gesteld, dat in gemeenten, die een deel der crisiswerkloosheidslasten buiten de begrooting hebben ge- stooten, 200 opcenten op de hoofd- SPREKERS; voorzitter Federatie van Bestuurders bonden in Overijssel, van Hengelo. directeur Volksblad v. Twente, te Enschede. Medewerking wordt verleend door de Muziekvereeniging A.B.K. TE ALMELO. Zangvereenigingen uit ALMELO, GOOR en NIJVERDAL. A.J.C. EN DE ARBEIDERS-SPORTBOND. som der personeele belasting moeten worden geheven. Daarom wordt verzocht ten spoedigste een nieuwe verordening tot heffing van 200 opcenten vast te stellen. B. en W. stellen den Raad voor te voldoen aan dit verzoek, temeer nu de pogingen van B. en W. om hieraan alsnog te ontkomen, zijn gefaald. o— Mej. E. J. Gijsbers, slaagde te Deventer voor het onderwijzers examen. o Aan de R.K. Kweekschool voor meisjes te Schijndel, zijn voor het onderwijzers examen geslaagd" de dames Ada Schutte en C. Koedijk. o— De heer T. Iwema alhier is te Groningen geslaagd voor het pro- peadeutisch examen geneeskunde. o ACCOUNTANTSKANTOOR ROZENSTRAAT 6 ALMELO Telefoon 780 Inrichten, contröle, bijhouden van BOEKHOUDINGEN, RAPPORTEN en BALANZEN. Adviesbureau voor alle belastingzaken De heer A. Koskamp, gediplo meerd m eikcontroleur aan de Fabriek van Melkproducten te Rijssen, behaalde dezer dagen, het diploma botermaker, uitgegeven door de F.N.Z, te Den Haag. -o— 1 VOOR KT i TITANEN DER LUCHT I Tuinuitvoering I 1 Openluchtmeeting1

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1