rnrnmt nemer mee een-aciers en drie iieee-eciers f EER HEERLIJK GEBAK? n.u. niiditensianils-Grediellianh HEEREN-SOK PRIMA BEDHEERER V. D. Willige Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn.,J. ter Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rij ssen. ■Hl Maandag 14 Mei 's avonds 8 uur 1de goeijen! Gebr. Kamphuis Nummer 999 Zaterdag- 12 Mei 1934, PARKBIOSCOOP RIJSSEN Romantische film uit de Wild West. J. H. WEVERS Voor de Feestdagen Dan moet 't zijn, van Wierdenschestraat 57 RUSSEN Ook voor een betere naar Ook voor NAAR Ingezonden Stukken enz^ worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur Advertentten l-o regels 5o cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. JQaRSm01genS UUr' Prijzen der plaatsen: 75, 50 en 40 cent Kinderrang 25 ct. Tovaleden 60, 40 en 30 cent TOEGANG 14 JAAR HELDEN - DER - ZEE - FONDS „DO RUS RIJKERS" Reeds van oudsher zijn deZeeuw- sche en Hollandsche kusten bij den zeeman berucht wegens de aan houdend zich verplaatsende zand banken en de verraderlijke stroo mingen, welke langs die banken de zeegaten in- en uittrekken. Doch hoe gevaarlijk de Neder- landsche kust bij navigatie in mist of stormweer ook is, gelukkig wonen er redders langs die kust, alom in de wereld geëerd en ge roemd om hun menschlievendheid en zeemanschap. In de afgeloopen eeuw zijn meer dan 8000 menschenlevens door onze kustbevolking van een wissen dood gered. Wordt het niet hoog tijd dat deze redders, die vijf en twintig tot vijftig jaren lang dit mensch- lievend werk hebben volbracht, die al die jaren hun leven hebben gewaagd om dat van hun mede- mensch van een wissen dood te redden, dat deze helden een on- bezorgden levensavond kunnen ge nieten? Thans verkeeren, volgens ver kregen inlichtingen van de autori teiten, ruim 145 oud-redders en weduwen in behoeftige omstandig heden. De meesten van hen zijn boven de 70 jaar, dus te oud om te werken. Hun borsten zijn ver sierd met blinkende medailles, maar zij moeten rondkomen met hun ouderdomsrente en kunnen dus niet in hun levensonderhoud voorzien. Teneinde de Helden der zee in hun nood tegemoet te komen is 9 April 1923 opgericht de Vereeni- ging Helden-der-Zee-Fonds „D O- RUS RIJKERS" wier statuten zijn goedgekeurd bij Kon. Besluit d.d. 17 Oct. 1923 No. 83. Het doel der vereeniging is een nationaal Fonds in stand te houden tot verleenen van steun aan be hoeftige redders van schipbreuke- I lingen langs de Nederlandsche kust (Zuiderzeekust inbegrepen) en,! voorts aan de weduwen van voor 1918 omgekomen redders, die onver zorgd achterbleven. De steunverleening strekt zich uit over 33 kustplaatsen en eilanden. De uitkeeringen bedragen hoog stens f 6,— per week en geschieden wekelijks, grootendeels door wel willende Burgemeesters. Zoolang bij de jaarlijksche in komsten, naast de rente van het fondskapitaal, de opbrengst van giften niet gemist kan worden, moeten wij voortgaan met het in zamelen van gelden. Helpt de dappere helden der zee, gooit den ouden zeerobben, die zonder uitzicht of aanspraak op eenige belooning, bij storm en ontij klaar stonden, schipbreukelingen te redden uit doodsgevaar, een reddingboei toe, opdat zij gedurende de laatste dagen, die zij nog heb ben te leven, hun hoofd boven water kunnen houden. GEDENKT HET FONDS BIJ ONZE AANSTAANDE COLLECTE. HET BESTUUR. —o Ds. L. W. Wessels te Abcoude heeft bedankt voor het beroep naar de Geref. Kerk alhier. o Alhier is een Chr. Korfbalclub opgericht met aanvankelijk 15 leden. Bestuursleden zijn: de heer D. Wolters, voorz.G. Kappert, secr. en mej. S. Huitema, penningm. o— De heer A. Sanderman behaalde dezer dagen op de Bakkersvak wedstrijd te Deventer een le prijs op zijn inzending beschuit. o— ACCOUNTANTSKANTOOR ROZENSTRAAT 6 ALMELO Telefoon 780 belast zich met hef invullen van BELASTINGAANGIFTEN RIJKSINKOMSTEN- en VERMOGENSBELASTING BALANSEN-RAPPORTEN-CONTROLE Adviesbureau voor alle belastingzaken WATERSCHAP „DE REGGE" TE ALMELO. TEWERKSTELLING WERKLOOZEN. Zooals reeds eerder is medege deeld zullen bij dit waterschap gedurende 1934 ongeveer 1400 werkloozen te werk worden gesteld bij de verbeteringswerken. Momenteel zijn hiervan reeds bijna 900 werkloozen, allen uit Twenthe geplaatst, en bovendien nog ruim 80 z.g. vrije arbeiders.' Het werk wordt nu verricht voor wat de hoofdontwatering betreft voornamelijk aan de Loolee, Nieuwe beek en Fleringer molenbeek, ter wijl verder de verbetering der plaatselijke ontwatering in verschil lende gebieden onderhanden is. ^'lllUIIHmilHmiinillHlllillUiniHIIIIIIlIHHHniinilllllllilUllllninillilniimmiillP' BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 2 Mei tot 9 Mei. Geboren Johanna Hendrika dv D. J. Lohuis en M. Nijland Johanna Willemina dv W. Smalbrugge en D. Brinks Jan zv G. J. Wolters en A. H. v. d. Noort Harmina dv G. Nieuwenhuis en H. H. Deurnink Aleidus zv A. Mensink en G. Voerman Hendrikus zv H. Nieuwenhuis en W. Zonnebelt. Gehuwd A. C. Nieuwenhuis 23 j en A. ten Bolscher 20 j. Overleden G. Baan 63 j wed. v.J. ten Bolscher H. Gerritsen 50 j wedr. van J. Rohaan. PREDIKBEURTEN op Zondag 13 Mei 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen, Geref. Kerk. Vm. half 10 ds. Parlevliet van Enter, belijdenis nieuwe leden, bed. H. Avondmaal. Nm. 272 uur ds. Parlevliet van Enter, voortz. H. A. en Nabetrachting, Bed. H. Doop. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 972 uur, Nm. 2L/2 uur en Nam. 6 uur ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. half 10, de heer Wijting, Nam. half drie de heer Wijting, 's Av. 6 uur de heer Wijting. Dinsdagavond 7 uur ds. Fraanje. Noorderkerk. Geen dienst. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. half 10, Nam. 21/2 en 6 uur Preeklezen. Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 11—1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 79 uur. ZANGCONCOURS. Het „Rijssen's Mannenkoor", diri gent de heer A. E. P. Sommer, behaalde gisteren op het te Zutphen gehouden Nationaal Concours een prachtig succes, door in de eerste afdeeling een eersten prijs te be halen met 34272 punten. li iflk fll VOOR RUSSEN DP HET OORLOGSPAD rE £E

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1