KAPOKfflATRiSSEII niaa HflPOKBEDDEB V. D. Willige) Als steeds voordeeiig. 2 W E MIN RICHTING. Zaterdag 1,30 uur geopend 14,00 «oer de eerste mm uit een gezin 3,00 veer de tweede nncmne uit heizeirne gezin 12,00 «eer meerdere lejse uit dalzelfde gezin 12,00 «oor lieren seisden 1/ jaar Ulddensws-Gredieibanii I BANKET I IDE GOEIJEnI HEEREN-SOK Uflrage, MarQuiseiie sn liiet's F. wieringa Druk en Uitgave van G, ten Gate Hzn„ J, ter Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rifssen. r i -ur G- VOORTMAN kjebt\ Kamphuis bij j postkantoor Nummer 998 Zaterdag 5 Mei 1934. nm J. H. WEVERS burgerlijke stand der VOOR NAAR De Zweminrichting wordt HEDEN iM RUSSEN Wilt U werkelijk| Ook voor een betere naar steeds de grootste keuze in de nieuwste modellen Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagstridda«s 1? imr ah r Advertentie 1-5 regels 55 cent. elKC regelteer inTn, vL. .WÖ^orgens 10 uur. Door de Gemeenteraad is vorige week besloten tot instelling van een Crisis-Comité, hetwelk als volgt is samengesteld: J. W. Otten, wethouder, voorzitter; B. D. v. d. Noort, ambtenaar ter secretarie, secretaris; Joh Jansen, namens de moderne vakorganisatie; B. J. F. Klein Rouweler, namens de R.K. Middenstandsvereen.T. Spanjer, namens de diaconie der Ned. Herv. Kerk; M. Woonink, namens de diaconie der Ger. Kerk G.'J. v. d. Stouw, namens de dia conie der Ger. Gemeente; F. ten Berge, namens de diaóonie der Ger. Gem. onder het KruisS. M. Keizer, namens de Israëlietische Gemeente J. Eshuis Bzn., namens de Chr.' Middenstandsvereen.L. Tijhuis, namens de R.K. Armbestuur; H. G. Jansen, namens de firma Ter Horst Co.G, ten Cate Hzn namens het Alg. Ziekenfonds; H. J. H. Siegerink, namens de R.K Werkliedenvereen.M. Meijerink, namens de werknemers; J. Goosen a mmmsmtvr- -r.<- ACCOUNTANTSKANTOOR ROZENSTRAAT 6 ALMELO Telefoon 780 belast zich met het invullen van BELASTINGAANGIFTEN RIJKSINKOMSTEN, en VERMOGENSBELASTING BALANSEN.RAPPORTEN-CONTROLE Adviesbureau voor alle belastingzaken GEMEENTE RIJSSEN van 25 April tot 2 Mei. Geboren Maria dv C. J. Sanderman en M. ten Hove Tohanna Wilhelmina dv A. M. Altink en A. Sorlei - Everdina dv J. W. ten Hove en J. ter Keurst. Gehuwd D. Smeijers 24 j en H. van Wier 23 j. Overleden E. Pennings 66 j., ongeh. G. H. Lensink 71 j., wednr van J. Rohaan. MEN WORDT ER NOG EENS AAN HERIN NERD, DAT DE ABONNEMENTS-PRIJZEN ONHERROEPELIJK NA 15 MEI MET f 1,00 VERHOOGD WORDEN. DE PRIJZEN ZJJN NU: HET BESTUUR. Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 11—1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 79 uur. Weekmarkt. Oude Kippen 0,60—1 0,90 Tonge Kippen f 1,00f 1,10 Oude Hanen 10,65—10,90 jonge Hanen f 0,70—10,95 Tamme Konijnen f 0,25—f 1,40 Tamme Eenden f 0,00—f0,00 Kippeneieren f2,00—f2,20 per 100. PREDIKBEURTEN op Zondag 6 Mei 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm. half 10, Nm. 2% uur ds. J. C. Hagen van Sprang, voorbe reiding H. A. Nm. 2V, uur ds. J. C. Hagen. Donderdag 10 Mei Vm. half 10 Leesdienst. Zeltst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 9Vg uur, Nm. 2% uur en Nam. 6 uur de heer Vijverberg van Rhenen. Donderdag 10 Mei Vm. half 10 en nam. half 3 ds. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Voorm. hall 10, de heer Wijting. Fj.am. half drie de hee\r Wijting, 's Av. 6 uur de heer Wijting. Donderdag 10 Mei Vm. half 10 en nam. half3 de heer Wijting. Noorderkerk. Geen dienst. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. halt 10, Nam. 2% en 6 uur Preeklezen. Donderdag 10 Mei Vm. half 10 en nam. halfSPreeklezen Gevonden Een duimstok, een spaarfondsboek je, een gehaakte grijze muts, een autoband en spanningsmeter, een geruit schortje, een damestaschje met inhoud, een gekl. parapluie, een gladde gouden ring, een kin- derportemonnaie met f 0,30, een gouden speld, een grijze kiel, een huissleutel. Een taschje van Brookszadel, een sierduif. paar pouwstaartjes, een bruin kinderportemonnaie m. 10,25, een br. portemonnaie met f 0,55.' Inlichtingen op het politie bureau. iets fijns op 't gebied van - I WIERDENSCHESTR. 57 f Winkeliers die zaken hebben gedaan met zekerenBraun, wonende te Breda, worden verzocht dit even te melden op het politie-bureau. IN brengen wij steeds het nieuwste voor de laagste prijzen. Het Jubileum van „RIJSSEN VOORUIT". Als er reden is tot feestviering, reden tot juichen, zou het niet goed zijn deze feestvreugde niet tot uiting te laten komen, ook, al zijn hiervoor de omstandigheden niet bijzonder gunstig. Immers, wanneer wij ons blind zouden sta ren op alle droefgeestigheid van dezen tijd, wanneer wij ons niet meer zouden verzetten en ons zouden laten meevoeren, zouden wij ook onze veerkracht en den moed om te strijden verliezen. Strijd is er steeds geweest en zal er steeds blijven, moeilijkheden zijn er om overwonnen te worden. Zich daartegen aan te gorden in een

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1