H U lino te huur llinhe Qienstbuie twee pub ioieiis weer hesiohhen a 20 een! veomu nel Dagmeisje <8 SE fc igÉ Brood- en Banket Schouw euer i luaterun c.a. in het malerschap .de hegge". De lied. Ren. Jung, llereen. imnnuel zijn uii al heden nrkrighair Fahrieh m Melkproducten Riissen D. EERDMANS Jzn. Roomboter mei RiiHsmerh 82 I2 cl d. p. ze ziin er uieer de goedkoope Kazen si Zg Herdenkings-Oranje-Avond WAN DELKAARTEN HUIZE DEN OOSTERHOF Zit-Slaapkamer met 2 bedden O Meester NIJHOF O 9 Wij leveren steeds HET BESTE op gebied r an T. J. DE GOEIJEN MAAKT BEKEND, MAANDAG 30 APRIL in de Chr. Bewaarschool Overtuigt U van de heerlijke smaak onzer gepasteuriseerde melk. Proefmonsters tegen de gewone prijs te bekomen bij de venters- wagens en aan de fabriek. P. SCHOUTEN „Itta-Hoeve" notaris te Rijssen, zal krachtens art. 1223 B. W. op DINSDAG 1 MEI 1934 bij inzet, en 14 dagen later bij toeslag, telkens 's avonds 7 uur, in het logement KOENDERINK te Rijssen, van Jan Goossen te Z u n a publiek verkoopen schuur, gras- en bouwland, gelegen te Zuna, sectie G n° 1764, groot 94,90 are. Te bevr. bij den Uitgever, hedenmiddag van 4 5 uur. GEVRAAGD voor dag en nacht Br. onder no. 453 aan het bureau van dit blad. GEVRAAGD EEN met gebruik van Keuken van midden Mei tot einde Juni H. BROKKEN Elis. Wolffstr. 3 AMSTERDAM Gevraagd voor direct voor het venten met IJS. WED. W.G. MEINDERS Het fijnste op het gebied van baby artikelen, zegt Tante Wolwijs, maakt Delana. Prachtig, prachtig en niet duur! Ik begrijp niet, dat een Hollandsche huisvrouw zich nog buitenlandsch fabrikaat laat aanpraten. Neen, hoor, ik neem De lana en anders niet! Jakje f 0,58 Luierbroekje f 0,47 Jurkje f E05 Kruippakje f 0,90 Jongenspakje f 1,50 Alles van glansgaren, met een heel jaar garantie En Coöp. „RIJSSEN" heeft het in voorraad. TE KOOP een wit geëm. Kol enf or nuis merk Küppersbusch Waar zegt de uitgever. O O O oiiiJiliiraiiüliiMii! liLdiijUfUÜUiiuiliMilll! iDIliluilHiuliilIliilllliil hen Stille Getuige bij a.d, Wierdenscheweg. Aid Rijssen Dierenbescherming. GEM. LiCHTBEDRUF RIJSSEN. Ingaande 1 Mei 1934 treden in werking de nieuwe gasinstallatie- voorschriften, welke op 24 April 1934 door den Gemeenteraad zijn vast gesteld. Na 1 Mei 1934 zal een binnenleiding, welke niet aan deze voorschriften voldoet, niet op het gas buizennet van het Gem. Lichtbedrijf worden aan gesloten. De nieuwe voorschrif ten liggen op het kantoor van het Lichtbedrijf ter inzage en zijn verkrijg baar tegen 50 cent per exemplaar. De directeur. Gevraagd een niet beneden 16 jaar Adres te bevragen bureau van dit blad, hedenmid dag van 4 5 uur. Sr y, s 2 a Beleefd aanbevelend, BROOD- EN BANKETBAKKERIJ WIERDENSCHESTR. 57 Het Dagelijksch Bestuur van het Waterschap „de Regge", te Almelo, dat het SCHOUW zal doen hou'den door beëedigde schouw-ambtenaren op: MAANDAG 14 MEI 1934, de Zeldammerbeek, de Bolscherbeek, de Tochtsloot in het Goorsche broek, de Vloedgraven, de Diepenheimer Broekleiding en de Leidebeek; DINSDAG 15 MEI 1934, de Boven-Holtdijksbeek, op DINSDAG 15 en DONDERDAG 17 MEI a.s., over de door het Waterschap van de gemeente MARKELO in toezicht overgenomen waterleidingen c.a. en op WOENSDAG 16, VRIJDAG 18 en WOENS DAG 23 MEI a.s. over de door het Waterschap, van de gemeente RIJSSEN in toezicht overgenomen waterleidingen c.a., over de Looks- waterleiding, voor zoover in HOLTEN gelegen, alsmede over de tot al de hierbovenbedoelde leidingen behoorende schouwplichtige kunstwerken. Belanghebbenden worden geacht met de bepalingen der Keur van het Waterschap op de hoogte te zijn. VOOR VERDERE GEGEVENS WORDT VERWEZEN NAAR DE AAN TE PLAKKEN PUBLICATIES. Nadrukkelijk wordt er hier op gewezen, dat, indien de onderhoudsplichtigen te dier zake in verzuim blijven, zonder nadere waarschuwing tot BEKEURING zal worden overgegaan. ALMELO, den 24 April 1934. Het Dagelijksch Bestuur van het Waterschap „de Regge" De Secretaris Ontvanger, De Voorzitter, A. C. KNOOK. M. J. IJZERMAN. hoopt D.V. een te houden in verband met de 25ste verjaardag van H. K. H. PRINSES JULIANA op onder leiding van den heer T. SP ANJER (Voor zitter der Jong. Ver.) Aanvang kwart voor 8. Entree 10 cent ORGELSPEL door den Heer R. ILBRINK. Organist der Westerkerk. Zie uitgebreid programma bij J. ILBRINK Elsenerstraat Het Bestuur. j Aanbevelend s 40 pl. circa 4 pond 85 cent per stuk 20 Dito 50 cent per stuk Tevens versche Eieren a 2XU cent per stuk TELEFOON 66 $"4 3 <u ~G CU t) g CU N co v Tj c 03 G CU

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 3