ZUSTER ANGELICA DE RUITERORKAAN ü.ii. üliiiiieiistamis-credieniiiiK KAPOKMATRASSEn KAPOKBEDDER V. D. Willige Als sieefls woorfleelifl. HEEREN-SOK Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn,, J, ter Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. Gebr* Kamphuis m* &SSJ31 Nummer 997 Zaterdag 28 April 1934, PARKBIOSCOOP RUSSEN Zaterdag 28 April 1934/ fs avonds 8 uur III m RIJSSEN VOOR NAAR Ook voor een betere naar |- 1 4 v g 1 f- - Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdag Bmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke .regel Meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Wi met Suzanne Marville, Hugo Haas en Jack Münz Als tweede hoofdnummer: met Lane Chandler in de hoofdrol In het voorprogramma de Polygoon opname van de VOETBALMATCH HOLLAND—IERLAND Prijzen der plaatsen: 75, 50 en'40 cent Tovaleden reductie Kinderrang 25 cent Toegang 14 jaar Maandagmiddag bij het eindigen van de veemarkt kreeg op den Wierdenschenweg, bij 't Groene Kruisgebouw een veedrijver het te kwaad met een koe, welke hij onder zün hoede had. Het beest was niet van zijn gezelschap ge diend, althans het nam zijn geleider „onder handen", met gevolg, dat de man van de been geraakte, wat, gezien de staat, waarin hij ver keerde, niet zoo heel moeilijk ging. Hij werd eenigszins aan 't hoofd gewond. Om verdere ongelukken te voorkomen, legde men hem op 't grasveldje voor 't Groene Kruis gebouw. Dr Paulen werd gewaar schuwd, doch deze constateerde alleen lichte verwondingen. Om van den schrik te bekomen zon derde de politie den man af. Tegen den avond kon hij weer op vrije voeten gesteld worden. o— Vorige week Zaterdag heeft de heer T. J. de Goeijen zijn nieuwe banketbakkerszaak aan de Wier- denschestraat geopend. Naast diverse soorten gebak en luxe artikelen, heelt hij ook de goedkoope artikelen in voorraad. Men neme eens een kijkje in deze smaakvol ingerichte winkel. o— De heer M. Bakker, ambtenaar ter secretarie is geslaagd voor het schriftelijk gedeelte examen ge- meentefinanciën. o— De Prov. Overijss. Vereen. „Het Groene Kruis" deelt ons mede, dat de trekking van de Prov. Ov. Poppenloterij zal plaats hebben op 30 April a.s. De poppen zijn in meer dan 40 plaatsen met groot succes tentoon gesteld. De laatste tentoonstelling te 's-Gravenhage zou aanvankelijk in April gehouden worden, maar moest wegens de nationale rouw worden uitgesteld tot begin Mei. In verband hiermede wordt op de welwillendheid van de prijs winnaars een beroep gedaan om de gewonnen poppen nog voor dp .r;:i toonstelling* bsschikbii£ir»ts willen stellen. Trekkingslijsten zullen o.a. ge zonden worden aan alle afdeelingen van de Prov. Overijss. Vereen. „Het Groene Kruis". —o BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 18 April tot 25 April. Geboren Dina dv W. M. Reterink en G. W itten Gerrit Jan zv G. J. Theijink en G. Koetsier Bernarda dv G. G. J. Theijink en G. Koetsier Jan zv J. H. Drogt Marten zv H. Goorman en A. Scheppink Johan na Hendrika dv H. Zandvoort en G. Langenhof. Overleden G. J. Dangremond 5J zv H. Dangre- mond en J. Voortman één leven loos geboren kind. —o LUCHTBESCHERMINGSDIENST GEMEENTE RIJSSEN, Ter algemeene kennis wordt gebracht, dat op Maandag 30 April van 1 uur 10 min. tot 1 uur 25 min. een proef gehouden zal worden voor de alarmeering in deze ge meente bij luchtaanvallen. Voor deze proef zal ondermeer gebruik gemaakt worden van de stoomfluit van de fabrieken der firma Ter Horst Co. Wanneer op dat uur de fluit blaast is dit dus uitsluitend voor deze proet en GEEN signaal voor brand ot iets dergelijks. Het Hoofd van de Luchtbeschermingsdienst. o— NATUURSCHOON. Het landgoed „den Oosterhoff is wederom voor het publiek toegan kelijk gesteld, waardoor wij ons tevens verplicht achten een ernstig woord te richten tot ouders, op voeders en de jeugd. Natuurvrienden en wandelaars kunnen weer genieten van de mooie natuur. Het voorjaar brengt weer jong leven, het jonge groen begint te komen, de vogels zoeken naar rustige plekjes waar ze hun nesten kunnen bouwen en waar ze onge stoord hun jongen groot mogen brengen. Ongestoord, ja de vogels ver wachten dit wel van de mensch, maar jammer, neen vreeselijk genoeg, kan de vogel de mensch niet vertrouwen. Vooral onze zangvogels als lijsters, merels, meezen, vinken en nachtegalen, hebben er het meeste van te lijden. Steeds wordt de jeugd er op gewezen, maar ieder jaar hooren we weer klachten over het uithalen 'Gv?.n vogelnesten. Reeds nu. -bereik ten ons klachten van de eigenaar van het landgoed „den Oosterhoff". Ouders en opvoeders, wiist de jeugd toch op het verkeerde van het uithalen van vogelnesten. Welk voordeel is er bij geen enkel, integendeel, zij vernietigen de mooie natuur en het algemeen belang eischt van ons, dat dit kwaad beteugeld wordt. We kunnen de jeugd er niet te vaak op wijzen, op het verkeerde van het uithalen van vogelnesten. Gelukkig wordt er op de scholen krachtig op gewezen om de vogels te beschermen en met goede resultaten. Jongens, schamen jullie je niet, om zoo ruw en hardvochtig te zijn, tegen deze zwakke hulpelooze schepselen? Zouden jullie het prettig vinden, als morgen je broertje of zusje weggehaald werd? Nu de vogels ook niet. Laat hun met rust en denk aan het groote kwaad dat je hiermede verricht. Een van de versjek die iedere zomer in het bosch van „den Oosterhoff' hangen, zegt het zoo mooi. Laat zingen de vog'len Tot ieders geneugd, Verstoor niet hun nesten, Bedenk dat, o jeugd Laten we allen mede werken, zoodat de vogels ongestoord hun jongen mogen groot brengen. Wandelkaarten voor het land goed „den Oosterhoff" zijn van af heden te verkrijgen. Er zal streng op gelet worden, voor het uithalen van nesten, ver plaatsen der banken en het plukken van bloemen. Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 11—1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 79 uur. Kinderen beneden veertien jaar zonder geleide hebben geen toegang —o Bij de van 14 tot en met 24 Mei a.s. te houden schouw door het Waterschap „de Regge", over de wateren (zie aanplakbiljetten) zullen de navolgende leidingen in deze gemeente voor het eerst worden geschouwd de waterleiding door het Wit- moesgoor (2-0-0-26), de waterleiding in het Ligtenbergerveld (2 0-0-57), alsmede de lookswaterleiding, voor zoover in Holten gelegen. Marktbericht van Maandag Aangevoerd 1595 stuks vee 575 Koeien 44 Stieren 365 Pinken en Kalveren Nuchtere Kalveren Schapen Lammeren 14 Varkens 597 Biggen Vette koeien f 0,30—f 0,53 per Kg. Neurende f150—f250 p. stuk. Guste t 95—f190 Stieren f 35—f 150 Ossen f f Pinken f 80—f 140 Kalveren f 40f 90 Nucht. kalveren f f Schapen f f n Lammeren f f Varkens f 40—f 70 Biggen f 1,20—f 1,80 per week De handel vlug. o Sstïtfsëis !j£k J8&T.3' -.ij

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1