Seinfeld Mers Seinfeld ichcrs HUIS Lauendraier Baekh. fiieuuienliuii VIMT! ELK BEDRIJF Bweili nors. Zaterdag 28 flpril a.s. Oiflsdao 24 fippil 1934 Mini ie heer HOLTKAMP' S- Rijwielhandel HiAAROIS I8KEI OP BAS? ■Mm iet uümb Rijssen. Onze prima Reide star Eemaardapgeis Klein Legtenlierg, Siaiionsdmeg 20 Eei meer Kleiaardapoelen J. G. u. Lindenberg, uerdeeling, Tel. 62 Fabrieh uen Mprodecten Rijssen Roomboigr mei Rllhsmerh 82 Het Nieuwe Modeblad. Alleen vertegenwoordiging WIERDENSCHESTRA AT 106 D. EERDMANS Jzn. DRIEWIELERS EN Powder-cream iiiiiSii illlillllill Een Kinderfiets v: i kosten thans per kg, 5 cent per baal van 50 kg. f 2,40 per 2 baal van 50 kg. f 4,50 Overtuigt U van de heerlijke smaak onzer gepasteuriseerde melk. Proefmonsters tegen de gewone prijs te bekomen bij de venters- wagens en aan de fabriek. De arbeiders(sters) der Fa. Ter Horst Co., welke deze week werden gepensionneerd, betuigen langs dezen weg aan genoemde fa. hun har- telijken dank. Rijssen, 14 April 1934. notaris te Rijssen, bericht den inzet van alles om en bij Rijssen. Van FAM. MEIJER-KOEDIJK: WEILAND in de Modde, aan Nijv.weg, groot 1.03.40 hec tare, in 13 perceelen, op f 240; 250; 250; 250; 250; 140; 180; 170; 150; 120; 150; 170; 200. Bouwterrein aldaar, 6.37 are, afk. Poelier, op f 450. WEILAND Opbroek, achter t Bosch, 40.90 are, bou w- terrein, op f 900. WEILAND aldaar, bij Dokters Tip, 1.59.80 hectare, in 3 perc. op f 1050; 950; 850. WEILAND aldaar, naast Ba- rinks Hendrik, 1.01.90 hec tare, op 1400. WEILAND in Waterhoek, bij Barinks Hendrik, 53.20 are, op f 700. BOUWLAND in de Delle, 64.20 are, 2 perc. op f 250, f 170. DITO in het Nieuwland, 25.30 are, op f 240. Van FAM. H. J. AGTERESCH: WEILAND in het Opbroek, 40,40 are, op f 710. BOUWLAND bij Oude Kerk hof 9.30 are, op f 360. notaris te Rijssen, zal krachtens art. 1223 B. W. op DINSDAG 1 MEI 1934 bij inzet, en 14 dagen later bij toeslag, telkens 's avonds 7 uur, in het logement KOENDERINK te Rijssen, van Jan Goossen te Zuna publiek verkoopen schuur, gras- en bouwland, gelegen te Zuna, sectie G n° 1764, groot 94,90 are. Hollandsche Uitgave. Abonneert U voor minstens V2 jaar op dit blad. U ontvangt dan als premie een en een aardig POTJE De Aannemers van Metsel-, Timmer- en Schilderwerken van Rijssen worden uitgenoodigt opgave te doen van ver schillende REPARATIE'S aan het gebouw der „Middenstandsbank" alhier. Omschrijving ter inzage in Wachtkamer. Aanwijzing MAANDAG 23 APRIL 1934, n.m. 2 uur. Aanbesteding MAANDAG 23 APRIL, 's avonds 7 uur. Namens 't Bestuur: A. J. JORISSEN. HEIDE Rijss.veld, 99,90 are, op f 20. Van JOHs. EHRENHARD HUIS waarin 2 won., met. bouwterrein daarnaast, aan de Nijv. weg, groot 8.39 are, in 4 perc., op f 400; 300; 200; 380. GRASLAND achter Plaagsla- gen, 15,90 are, op f 100. VEENGROND te Zuna, nabij Blokdijk, 27.10 are, op f 10. Van ERVEN Ms. v.d. MAAT: WEILAND in het Veeren- land, 30.80 are, op f 500. DITO aldaar, 13.40 are. bouw terrein, op f 350, Toeslag WOENSDAG 25 APRIL, 's avonds 7 uur, in „DE KROON" te Rijssen. te koop bij JACOB SP ANJER Spuitstraat Het Gemeentebestuur van RIJSSEN maakt bekend, dat de Mors voor de be weiding zal worden open gesteld op Op dien dag wordt vanaf des morgens tien tot des middags twee uur aan de smederij van Struik in de Kerkstraat gelegenheid ge geven tot keuring en opbran ding van het vee. De tweede termijn van het weidegeld moet worden betaald ten kantore van den gemeente-ontvanger op tusschen 9 UUR des voor middags en 12,30 UUR des namiddags. De kwitantie van den eersten termijn moet worden meegebracht. RIJSSEN, 20 April 1934. Het Gemeentebestuur voornoemd, J. KNOTTENBELT, Burgemeester. R. BOSMA, Secretaris. Als je wat geeft, geef dan wat goeds, zegt Tante Wolwijs, geef dan prima fabrikaat, geef dan De- lana Baby-artikelen dienen meestal voor cadeaux, geef dan babyartikelen van Delana, want dan weet je vriendin meteen, dat ze wat goeds krijgt. Aan elk glansgaren De lana artikel een garantie bewijs met waschvoor- schrilt. Jakje f 0,58 Luierbroekje f 0,47 Jurkje f 1,C|=> Kruippakje f 0A.fi Jongenspakje f 1,50 Coöp. RIJSSEN heeft Delana! f Te bevr. bij den Uitgever, hedenmiddag van 4—5 uur. Voor elk bedrijf 'n Germaan Trans po rtrijwief Germaan driewieler en zuiniger is le 2e 3e 4e Voor de Schoonmaak bij ons verkrijgbaar alle soorten Behangselpapier vanaf 5 et. p. rol. Kastpapier en Kastranden (ruime keuze) Kastzeil vanaf 6 cent per el Spons en Zeemleer Alle soorten Borstelwerk Ammoniak 10 cent per flesch Terpentijn 50 cent per flesch Potjes Wrijfwas (in alle kleuren) Onze eigen aangemaakte Was 25 cent per ons. Geschaafde Was lost koud op in Terpenfijn 25 ct. per ons, enz. F. J.TEN BERGE Drogisterij „DE DRIESPRONG" Omdat het zlndelijker WAAROM ZINDELIJKER? Omdat door slechts een kraan open te draaien de brandstof aangevoerd en ontstoken kan worden. Dus geen gesleep van hout, turf, kolen of petroleum. Omdat de gasvlam de pannen nagenoeg niet bevuilt. Omdat de gasvlam geen asch, rook of roet geeft. Omdat het onderhoud van een gastoestel gering is. Ie Omdat de gasbrander direct na de ontsteking zijn volle warmte ontwikkelt. Omdat de gasvlam met den panbodem in aan raking komt en daardoor de warmte direct afgeeft. Omdat de gasvlam op „klein" gesteld kan worden en dus met gering gasverbruik de pan op hitte houdt. Omdat de gasvlam, zoodra geen warmte meer noodig is, onmiddelijk kan worden uitgedraaid. Gasprijs bij vastrecht 4 cent per Ms 2e 3e 4e voedzaam, gezond en heerlijk van smaak. Prima Beverlanders (consumptie) f2,80 per 50 kg. Prima Roode Star (consumptie) f 3,00 per 50 kg. Prima Zandaardappelen f 3,00 per 70 kg. Voor venters speciale prijzen. Bestellingen kunnen afgegeven worden Haarstr. 43 Alles franco thuis bezorgd. De Pootaardappelen zijn uitverkocht. Zij, die Poters gekocht hebben, adviseeren we met klem, die met Patentkali te zaaien. Aanbevelend, Aanbevelend, HUIS ei LAID SIERLIJK FLESCHJE met Sachs- of J. L. O.- motor, het moderne vervoermiddel voor elk bedrijf. In elke ge^ wenschte uitvoering en afmeting te leveren. Spaart tijd en moeite. Betaalt zichzelf dubbel en dwars ^terug. Vraagt speciale folder van Germaan-driewielers met vol ledige omschrijving en prijzen. N V RIJWIEL INDUSTRIE F. EN J VAN WERVEN - MEPPEL Fabrikante der Olympia rijwielen vanaf f 33.75 III WAAROM ZUINIGER? FRANCO THUIS BEZORGD.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 3