KAPOKmAIRASSEH IAP0I1EDDE1 V. D. Willige Als steeds uoorfleelis. Heden Zaterdagmiddag 4 uur OPENING BROOD- BANKETBAKKERIJ T. J. DE GOEIJEN Plll BEDSEEREA V. D. Willige ■■■UI P A K P A P I E R Drukkerij TEN CATE van onze en TOONBANKROLLEN ROLLEN en VELLEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR. VOOR NAAR WIERDENSCHESTRAAT 57 Ook voor NAAR Maandagavond sprak Ds. Horreüs de Haas voor een goed bezochte vergadering in het café Gijsbers over „Nationaal Socialisme of Soci aal Democratie". Om kwart over acht heet de voorzitter de heer Piuimers, de aanwezigen welkom. Ds. de Haas, zijn rede aanvan gende, zegt, niet den geheelen chaos van deze wereld te zullen bespreken, doch zich tot zijn onderwerp te zullen bepalen. Er zal gelegenheid tot debat zijn. De Nederlandsche Nat. Soc. zeggen niet aansprakelijk te zijn voor wat in 't buitenland gebeurt. Toch houdt hun richting verband met de Duitsche en Italiaansche. Maar er is meer, aldus spr., dan 't eigen land, men moet niet op zichzelf staan, niet alleen aan eigen ik denken. Spr. erkent, dat men het Duitsche Volk onrecht heeft aangedaan bij het Verdrag van Versailles, doch we moeten niet vergeten: de schuld en verant woordelijkheid der Duitschers aan den oorlog van 1914—'18 was groot. Toen de Duitschers in 1918 oorlogs moe waren, luisterden ze naar Wilsoner zou heerschen een vrede zonder wraak, doch er kwam de wraak-vrede van Clemenceau. Het verzet der Duitschers daartegen mag streven naar zijn recht, doch hij moet dit niet zoeken, ten koste van anderen en blijven staan bij de natie alleen. Hooger dan deze is de volksgemeenschap. Het „internationale" beteekent echter ook weer niet „anti-nationaal". Hoort ment Hitler's radio redes, dan noemt men hem een vredes engel, doch spr. denkt dan aan zijn beruchte boek: „Mein Kampf'. Enkele passages worden hieruit aangehaald, waaruit blijkt, dat Hitier den oorlog verheerlijkt; dat hij volksverraders noemt wie tijdens den oorlog 1914—'18 van verzoening spraken, enz. Dit is geen boek, dat in een onbewaakt oogenblik geschreven is. 't Bereidt een nieuwen wereld-oorlog voor. 't Nat. Soc. is meer dan oorlogsgevaar, 't is een oorlogsstreven. En ditzelfde geldt voor het Nederlandsche Nat. Soc., alleen in bescheidener mate. Uit een brochure van Mussert blijkt dit door de zinsnede, ophouden met dames en heeren naar Genève te sturen, vertrouwen op eigen leger en vloot. Spreker waarschuwt voor het gevaarlijke en noodlottige van het Nationaal Socialisme. Hoe staat men tegenover Marx, vervolgt spr. Spr. is geen Marxist in dien zin, dat hij alles onderschrijft, wat Marx heeft gezegd. Doch hij eert Marx als groot leider en onbaat zuchtig strijder. De Duitscher zegt: Marx was Jood. En alle kwaad schrijft de Duitscher toe aan de Joden, zij zijn parasieten. Zij willen alle nationaal gevoel verbannen, de wereld der volken Hopende door steeds het beste te leveren wat het vak biedt, en door VLUGGE en NETTE bediening ieders vertrouwen waardig te worden. Beleefd aanbevelend, stort dan ineen, de leiding komt aan de Joden. Dat is Duitsche gedachte. Volgens den grooten liberalen staatsman Pierson hebben we aan de Romeinen te danken wetgeving en staatsordeaan de Grieken kunst en wetenschap en aan Juda (de Joden) de tien geboden, den grondslag voor het leven, voorwet en gerechtigheid. Spr. is overtuigd van de schep pende kracht van 't Joodsche ras. De Nederlandsche nat. soc. zegger| geen Todenvervolging te wiien doch spr. zegt aar. de Joden hierc weest op Uw hoede. Wat Musseri schrijft over de JodenKokuiic in de Wieringermeerpolder, zegt ge noeg. Hij spuwt op hen. Het woord „laster" gebruikt spr. niet gaarne, doch Hitier belastert den Jood. Evenzoo is 't ook laster, wanneer men de S.D.A.P. en 't N.V.V. voorstelt als een troep van para sieten en bonzen. Het is een zeer trieste geschiedenis, zooals in „Volk en Vaderland" steeds weer wordt geschreven en het z.g.n. bonzen- stelsel wordt gedisqualifïceerd. moeten ons op hooger basis trachten te plaatsen, zooals vroeger Marx dat heeft gedaan. Als derde punt behandelt spr.: dictatuur of democratie? De Nat. Soc. zeggen, het parlement moet weg, men praat, men kletst en liegt. De gekozene doet, of hij alles weet en kent, wil graag blijven met schoone beloften komt hij bij zijn kiezers. Bezemt ze weg, zeggen de Nat. Soc. neemt men- schen, die weten en kunnen. Zoo'n beeld is niets dan bittertafelgeklets, aldus ds. de Haas. De parlementaire staatsvorm, de volksvertegenwoordiging is een groote historische overwinning, waarachter bloed en strijd ligt verborgen. Stap voor stap is het recht voor 't volk, zijn vertegen woordigers te kiezen, bevochten. Hier noemt spreker de liberale staatsman Thorbecke, later Troel stra. Democratie beteekent: een levend volk, geen gedresseerde poedels of apen; burgers die hun verantwoordelijkheid kennen. Het Nat Soc. wil de corporatieve staat, ^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiniiiiuiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiF geen parlement,geen kiezers, slechts menschen die advies kunnen uit brengen in een bepaalde groep. Het staatsburgerrecht gaat hierbij verloren. Deze gedachte moeten we afwij zen. Ook is de dictatuur aan niets en niemand verantwoording schul dig. Vreemd doet 't evenwel aan, dat 't Nat. Soc. meent, dat een persoon, vaak vooraf onbekend, hier alles kan weten en kunnen „oplegt" zegt Mussert in Zwolle en honderd gekozenen tot niets in staat zijn? De vrije meening, aldus spr., moet blijven; dictatuur slaat over, onverbiddelijk in geweldenarij, in concentratiekampen. Hij denkt daarbij aan velen zijner ambtge- nooten in Duitschland. Tenslotte verdedigt spr. de gedachte der vrije waarheid, de religieuse eerbied, het groot ver band der geheele menschheid en het streven naar verbroedering van alle volken, zooals dat in de Sociaal-Democratie is belichaamd. Enkele aanwezigen stelden vra gen, die door den spreker naar genoegen der vergadering beant woord werden. Met een woord van dank aan spreker en publiek sloot de voor zitter de bijeenkomst. —o SPORT. R.V. 1 speelt Zondagmiddag op eigen terrein den laatsten competitie wedstrijd van het seizoen en deze wedstrijd is, minder voor onzeTplaats- genooten, dan wel voor de bezoekende vereeniging Phenix van het grootste belang. Immers het is tusschen Phenix en Almelo een nek-aan-nek race naar de eerste plaats en de Enschedeërs zullen Zondag van R.V. MOETEN winnen, willen zij hun kansen niet vergooien. Doch van onze plaatsgenooten ver wachten wij Zondag een buitengewone prestatie. Wij verwachten met groote stelligheid, dat zij deze competitie, die in de tweede helft weinig eervol is geweest, thans op eervolle wijze zullen besluiten en hiermede zullen toonen, dat R.V. niet onder de zwakkere ploegen kan gerangschikt worden. Doch daartoe is noodig de wilskracht en energie van iederen speler, tot den laatsten man, twee keer drie kwartier. Daartoe is ook noodig homogeniteit in de ploeg, een streven, om elkaar te steunen op de meest zwakke plekken. R.V.'ers, doet Uw sportieven plicht. O Op 5 en 10 Mei draait de R.V. Revue. Op 10 Mei speelt hier Go-Ahaed [Oostelijk tweede) tegen L.O.N.G.A. (Zuidelijke tweede). Op of ca. 1 Mei verschijnt de R.V.- Jubileum-uitgave, waarvan losse num mers alsnog besteld kunnen worden. Weekmarkt. Oude Kippen f 0,60f 0,95 longe Kippen f 1,00f 1,20 Oude Hanen f 0,60f 0,90 Jonge Hanen f 0,65—f 0,90 Tamme Konijnen f 0,25—f 1,50 Tamme Eenden f 0,00f 0,00 Kippeneieren f2,00—f2,35 per 100. o "1 t 'O- I I j

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 2