ZSTEBOae 21 flL li. '8 eilOÜS 8 Büf urij naar bernt hecht rauzieit van hurt hbll Regie: G. t PABST. in de hanfdrnl: RUOOLF forster. HEEREN-SOK fl.v.lS8Mtts-cnieKN Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn*, J, ter Horst J* Hzrustraat, Telef. 41, Rijfsseo. Gebr. Kamphuis L WIERINGA Nummer 996 Zaterdag 21 April 1934 B" «v? m PARKBIOSCOOP RIJSSEN Entrée: 75, 50, 40 ct. Ook voor een betere naar RUSSEN steeds de grootste keuze in de nieuwste modellen m- 3fPWf Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsrrdddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel me^r 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. feGSrT GEEN TOEGANG BENEDEN 18 JAAR TOVALEDEN REDUCTIE Ru WM In de laatste algem. vergadering van de ver. ..Marktwezen" werd er op aangedrongen, dat het bestuur zich m verbinding zou stellen met de posterijen teneinde hut poütKe.Tïheor cotn v: •- en.i uren voor het publiek geopend te krijgen. Bij een bespreking, welke hierop volgde, bleek, dat het postkantoor, op grond van het aantal verwerkte stukken, gedurende een half uur per dag langer opengesteld kon worden, waarom Marktwezen in overweging gal, dan het kantoor open te stellen tot halt 1 's middags. Op het verzoek om tot 2 uur 's middags open te blijven, kon alleen dan gunstig beschikt worden, indien daarvoor een vergoeding van 1 150 per jaar per uur werd gegeven, voor l1/» uur derhalve f225. Marktwezen heeft zich daarop in verbinding gesteld met de Middenstandsvereenigingen en en kele particulieren, teneinde deze som voor gezamelijke rekening te nemen. Aangezien hiervoor geen animo was en Marktwezen de kosten niet alleen wilde dragen, is deze poging echter mislukt. —o In de Tuinstraat sloeg Maandag het paard van den melkventer L. op hol, met als gevolg, dat een lantaarnpaal omver gereden werd en de wagen met een heg in de y. d. Broekestraat in aanraking kwam, waardoor het paard weer tot staan werd gebracht. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. o In het calé Kleinrouweler, werd Maandagavond de jaarvergadering gehouden van de Begratenis- vereeniging „De laatste Eer". De opkomst was zeer slecht. Uit het verslag van den secr.- penningmeester, den Heer H. J. Schutte, bleek, dat de vereeniging 202 leden telt, terwijl in het aige- loopen jaar 16begrafenissen werden bezorgd, waarvan o voor niet leden. vVn den hjk a werd 50 maai De vet Iks- en winstrekening sluit met een naGelig saldo van f 56,34, hetgeen veroorzaakt is door de groote afschrijving, op de bezittingen. Momenteel is er nog een schuld van f 200. Men denkt deze som nog dit jaar te kunnen aflossen. Als bestuurslid werd herkozen de heer B. J. jogems. o— PREDIKBEURTEN op Zondag 22 April 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm. half 10, Nm. 21/z uur cand. J. van der Sluis van Amsterdam. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 9V2 uur ds. van Wier. Nm. 2V2 uur ds. van Wier 's avonds 6 uur ds. van Wier. Donderdag 26 April, 's avonds half 8ds. v. Wier, Huwelijks-inzegening. Geref. Gemeente. Walkerk. Vm.half 10, Nm. half3en 'sAv.óuur ds. Kok van Veenendaal. Noorderkerk. Geen dienst. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. half 10, Nam. 2i(s en 6 uur Preeklezen. o Tot predikant aan de Gerei. Kerk Boomkamp is beroepen ds. L. W. Wessels van Abcoude. Maandag 1.1. was er een heidebrandje i 't Rijssensche veld, op het terrein van notaris Schönfeld Wich^rs. Oorzaak v 'as dat een buurman, die op zijn grond Daver zaaien wou, eerst het dorre gras liet afbranden. Het vuur sloeg er er echter zoo fel en vlug in, dat de klaverzaaier er geen baas over bleef en ook de aangrenzende heide werd aangetast. Door de krachtdadige hulp van het personeel der steenfabriek van Eaan en ten Hove werd de brand gestuit en beperkt tot ongeveer 1/g bunder. Ook onze ijverige politie verscheen nog ter plaatse, maar het vuur was toen gelukkig al bedwongen. De regen en de onschuldige veroorzaker doen thans beiden hun best om de zwarte clevolgen van den brand te doen ver ewijnen. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN van 11 April tot 18 April - Geboren: 5 "r-.a dv j. Roesink en G. Nijland hverfje dv J H, Companje en J, van j Licrteaberg en A. Timpers Arend A. Serve-. - en D. Scherphof breucrikd dv H. Vossebelt en D F. Schippers Hendrikje dv J. Boksem en A. Bolks Andries zv G. Ligten- berg en H. B.aan Loes dv P. Roden huis en E. Huisman. Overleden Johannes Bosch 60 j mv E. Wessels. Gevonden Een platte sleutel, eenig breiwerk, een roggebrood, een heeren-hoed (stijf), een rijwiel handpomp, een zwarte doek, een fluweelen porte- monnaie met f 0,25, een meisjes- muts (bruin), een dames polshorloge, een kleine hond, een houten tabakspijp, een sjaal (bruin en wit), een garbardine regenjas, zes belastingplaatjes. Verloren Een markttasch met inhoud, een bruine actetasch met breiwerk, een combinatie-tang met rubber handvatten, een ceintuur met roode gesp, vijl belastingplaatjes. Inlichtingen op het politie bureau. o De Emmabloem-collecte heeft opge bracht, de som van f 160,045, 't vorig jaar was het f 169,23. o Met ingang van 23 April a.s. wordt de openstelling van het P.T.T.-kantoor alhier uitgebreid van 12 tot 12,30 uur Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 111 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 7 9 uur. Aan het Nationale Zangconcours dat den tweeden Pinksterdag in het Volkspark alhier wordt ge houden op initiatief van Rijssen's Mannenkoor, nemen de volgende vereenigingen deel [met totaal ruim 1250 leden. 4e Atdeeling: 1. Kinderkoor Jong Zanglust, Wilp2. Kinderk. Kinder Geluk, Almelo3. Kinderk. De Ont houders Stem, Deventer; 4. Ge mengd Koor „St. Caecilia", Raalte; 5. Eibergsch Mannenkoor, Eibergen. 3e Aid.6. Kinderkoor „Advendo" Heino; 7. Kinderk. „S, 1. VR.Süip- peiDorf 8. Gem..Koor RTL r. Csaelïa Ko-orïiengc >ov. Gem. Koor _.co. den Heer, Heilendoorn10. Gem. Koor Vios, Wilp; 11. Gem. Koor Excelsior Kamperzeeuijk12. Gem. Koor W.I.K. Zwolle. 2e afd.13. Gem. Koor „Geeft Gode Lof", Overdinkel; 14. Gem. Koor „Sursum Corda", Neede; 15. Gem. Koor De Lofstem, Kampen; 16. Gem. Koor Kunst na Arbeid, Oldenzaal17. Gem. Koor Looft den Heer, Enter; 18. Gem. Koor S.T.V. Snippeling; 19. Gem. Koor Cresendo, Nieuw-Vennep20. Dub belmannen Kwartet „Inter Nos", Enschede. Ie Afd.: 21. Dameskoor „Ad vendo", Heino 22. Gem. Koor Looit den Heer, Heino23. Gem. Koor Advendo, Heino; 24. Doopsgezind Gem. Koor, Enschede. Afd. Uitmuntendheid: 25. Gem. Koor Crescendo, Twello; 26. Gem. Koor De Volksstem, Almelo; 27. Gem. Koor Zang en Vriendschap, Vroomshoop. Eere-Aldeeling28. Dameskoor „De Volksstem", Almelo29. Gem. Koor „Arti et Amicitia", Enschede. Superieure Afdeeling: 30. Man nenkoor „Excelsior", Enschede. mtmiaamm a® -7 gg- X--aki -vv's ■-_£r AA Mjlrï: v;eil V,i. UJ Uv u S'.f YDfU T5 A "SpdnV'

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1