F. WIERINGA UHUKHMMBM SCilM ICiffi HEEREN-SOK mmm Hafi innen PlOffl ResBntH Met de Paaschdagen Café „WITTE HOES 1891 LAflOHUIS BBEKHHBOEL 8IEBIBEÜHBIS. Blaar last een GOESE foto maken li A. WOLTHUIS 1 2f PAASCHB68 l§! 6EHEELEB DBG 3 April OPENING van KREJENZANG'S Aut 0- V r acht dienst Blisses - leveiter - zuiDkaa Gebr. Kamphuis GEOPEND. steeds de grootste keuze in de nieuwste modellen RIJSSEN Flinke Werkster Ook voor een betere naar 2en Paaschdag (H. Tos veld) J. NI)HOF allemaal naar het nieuwe spil j 't gezelligste zitje voor iederéén Prima Consumptie Lage prijzen Binnenkort verschijnen eenige ZEER BELANGRIJKE BOEKEN, o.a. 3 GflËÉK Laat bloemen Uw tolk zijn. GROOTESTR. 41 rV A PREDIKBEURTEN op Zondag 1 April 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Voorm. half 10, Nam. 21/, uur ds. G. H. de Jonge Em. pred. te Heerde. 2e Paaschdag voorm. half 10 ds. G. H. de Jonge. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 9Vs uur ds. van Wier. Nm. 27s uur ds. van Wier 's avonds 6 uur ds. van Wier. 2e Paaschdag voorm. half 10 ds. J. van Wier, Bevestiging van nieuwe lidmaten. Nam. half 3 ds. J. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Vm. half 10, Nm. half3 en 's Av. 6 uur de Heer L. Wijting. 2e Paaschdag voorm. half 10 de heer L, Wijting. Nam. half 3 Preek- lezen. Noorderkerk. Geen dienst. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. halt 10, Nam. 21/i en 7Y2 uur de heer Ligtenberg van Rotterdam. 2e Paaschdag voorm. half 10 en nam. half 3 Preeklezen. Donderdagnam. half 3 en half 8 ds. Heijkoop van Utrecht. Nederlandsche Protestantenbond 's avonds 7 uur ds. A. H. van Droogen, van Deventer. o Gelieve in de locale telefoongids bij te schrijven No. 66 Schouten P., Enterstraat, No. 103 R.A.T.O., ondernemer H. J. Potgraven, Schoolstr. 10, Riissen. Verloofd GERDA BOSCH en JAN VAN DER POEL Jr. Ambt. Dep. van Kol. Rijssen, Enfersfr. 34 Amsterdam, v, Beuningenstr, 187 le Paaschdag 1934. Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 11—1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 7 9 uur. Oeverheim, 21 Maart. Lieve Kinderen, waarde Vrienden! De lente begint! Dit is voor ons vogels een vioolijke gebeurtenis! Vele pelgrims zijn reeds uit de warme landen teruggekeerd naar hun waterrijk vaderland tot de broeders, die den winter daar overgebleven zijn. Anderen hebben hun boden reeds gezonden. Even als in vroegere jaren zijn wij ook heden bijeengekomen. Wij hielden eene groote vergadering, waarop ondergeteekende tot secretaris gekozen werd. Ik ontving ook de opdracht aan U allen te schrijven en U hartelijk te verzoeken de vogels te beschermen en hen nooit te kwellen of te plagen. In.veld en bosch, in huis en tuin zijn wij vogels u nuttig. Denkt eens aan ons gezang, en aan onze kunstvaardigheid in het nestjes bouwen, en let eens goed op ons leven! Weest onze vrienden Gunt ons ons voeder en onze woning en beschermt ons tegen onze vijanden. Vooral verzoek ik u, lieve kinderen, ons zelf en alle andere dieren niet te plagen of kwellen. Verstoort onze nesten niet, steelt onze eieren niet, en doodt onze jongen niet, maar laat ze ons rustig houden. Ook wij hebben onze kinderen lief. Doet geen vogel leed Uw getrouwe en dienstvaardige LANGBEEN OOIEVAAR. o Aangevoerd 1572 stuks vee Marktbericht van Maandag 620 Koeien 67 Stieren 385 Pinken en Kalveren Nuchtere Kalveren Schapen Lammeren 40 Varkens 455 Biggen Vette koeien f 0,32—f 0,57 per Kg. notaris te R ij s s e n, zal WOENSDAG 11 APRIL 1934 bij inzet, en 14 dagen later bij toeslag, telkens V-avonds 7 uur, in „DE KROON" te Rijssen, publiek verkoopen Wordt gevraagd: voor Vrijdagsmiddags. Aanmelden aan het bureau van dit blad, heden Zaterdag van 4-5 uur. 111!!!!!!!! Neurende Guste Stieren Ossen Pinken K alveren Nucht. kalveren f Schapen f f 140—f 240 p. stuk. f 65f170 f 25f 150 f -f f 60—f135 f 30—f 70 _f f Lammeren f f Varkens f 35—f 65 Biggen f 1,20—f 1,60 per week De handel tamelijk. alles om en bij Rijssen. Van FAM. MEIJER-KOEDIJK: WEILAND in de Modde, aan Nijv.weg,'groot 1.09.77 hec tare, in 10 perceelen. WEILAND Opbroek, achter 't Bosch, 40.90 are, b o u w- terrein. WEILAND aldaar, bij Dokters Tip, 1.59.80 hectare, in 3 perceelen. WEILAND in Waterhoek, bij Barinks Hendrik, 63.20 are. WilLAND aldaar, naast Ba- rinks Hendrik, 92.10 are. BOUWLAND in de Delle, 64 20 are, in 2 perc. 1)1 0 in het Nieuwland, 25.30 are. Van FAM. H,. J. AGTERESCH: WEILAND in het Opbroek, groot 40,40 are. BOUWLAND achter Oude Kerkhof, 9.30 are. HEIDE Rijss.veld, 99,90 are. Van JOHs. EHRENHARD: HUIS waarin 2 won., met bouwterrein daarnaast, aan de Nijv. weg, groot 8.39 are, in 4 perc. GRASLAND achter Plaagsla- gen, 15,90 are. VEENGROND te Zuna, nabij Blokdijk, 27.10 are. Van ERVEN Ms. v.d. MAAT: WEILAND in het Veeren- land, 27.60 are. DITO aldaar, 13.40 are. Waarheen op den Niet geregeld, dat kan tegen woordig niet, maar een enkele keer een kleine ontspanning is in deze gedrukte tijden, beslist een noodzakelijkheid. in Uw bosschen en tuinen, hangt ze aan muren, en in de appelboom Verkrijgbaar bij W ierdenscheweg a 20 cent per stuk. Afd. Rijssen, Dierenbescherming Het is er dus gezellig. Mevrouw Het goedkoopste en so liedste adres hier ter plaatse voor BEHANGEN VAN KAMERS, OPMAKEN VAN MATRASSEN en het STOFFEEREN VAN STOELEN. Laat thans van Uw V eerenbed MATRASSEN MAKEN. D. J. J. BEST Stationsdwarsstraat 73 Teieioon 77. ff i i!iunBiiimmiHHiiinimtiiiiiiiiinuiijiiiiiiiiiiiiiiii)niiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiininimtnHnin[Hinmin)iii[iMiiinniiii[i]nmniiiniiini TE HUUR bevattende benedenHal, kantoor, kamer en suite, keuken, bijkeuken, W.C. en kelder. BovenOverloop met vier ruime slaapkamers, alsmede vlieringzolder met slaap kamertje, Voorzien van centrale ver warming, electriciteit, gas en waterleiding. Gunstig gelegen aan den Enterweg, in de mooiste omgeving van Rijssen. Huurprijs nader overeen te komen. Brieven onder no. 384 bureau van dit blad. CÖLIJN: Saeves tranquillu in Undis Toelichting Anti. Revol. Staatkunde geb. f 6,90 Trouw aan Oranje, Nederland en Oranje één, in ver leden, heden en toekomst, een historisch nationaal pracht werk, rijk geïllustreerd geb f 6 75 GROSHEIDE: Korte Caristelijke Encyclopaedie, 1300 kolommen druks, geïllustreerd geb f 5 KEIZER: De afscheiding van 1834, met 65 platen en portretten geb. f 9,~ H. DIEMER: Het Duitsche Nationaal-Socialisme geb. f 3 90 D. HANS: Koningin Emma f J25 Verschenen en voorhanden: de goedkoope uit gave van de nieuwe vertaling van den BIIBEL door Prof. OBBINK en Prof. BROUWER. Compleet Oude en Nieuwe Testament geb. f 6,50 O. Test. afz. f 4,50. N. Test. afz. f 2,50 geb. Elk gewenscht boek wordt zeer spoedig geleverd. Abonnementen op alle binnen- en buitenlandsche tijdschriften. voor H.H. Amateurs je adres mm NHS ei LAND

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 2