zaterdag 31 maart en ntasndag 2 April 3.s., 's aimnds 8 uur HEI DELIEF Maandag 2 iriimsciag) 'smidigsuan 255 uur BAL nu.iriiddenstinils-Cretiietbanh Algemeens Uergadering V. D. Willige Als sieens üporfleelig. Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., J ter Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. Nummer 993 Zaterdag 31 Maart 1934, PARKBIOSCOOP RUSSEN m ft Verwacht: Cl RC US PAR A D E Zaterdag 31 Maart VOOR NAAR Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. F? f DRAMATISCHE UFAFILM IN 7 ACTEN UITGEBREID BIJPROGRAMMA Entrée 75, 50 en 40 ct. Tovaleden reductie Geen toegang beneden 18 jaar ENTRÉE 10 CENT Dinsdagavond werd aan de o.l. school de tweede Ouderavond in dit seizoen gehouden. Deze was minder goed bezocht dan de vorige, maar toch was de opkomst nog goed. Om 8 uur opende de heer G. Muller, voorzitter der Oudercom missie, de bijeenkomst met een woord van welkom aan allen. Hij deed tevens eenige mededeelingen omtrent de aan de school, buiten de scholieren, verbonden hand- werkcursus. Hieruit viel af te leiden, dat het aantal deelneemsters vermindert. De Oudercommissie nam op zich, maatregelen in dezen te nemen. Zooals het nu gaat, kan de cursus zeker niet blijven bestaan. Gedurende het verdere gedeelte van den avond berustte de leiding bii den heer L. Iwema, hoold der school. Deze begon, met de aan wezigen in te lichten over het op den vorigen Ouderavond opgerichte z.g. kleedingtondsje. Gedurende den winter is verschillende malen de helpende hand geboden. Verder vertelde hij op een amusante en vaak geestige manier van een reis door „Californië". Met dit Califor- nië werd bedoeld het Z.O. van Drente, waar de heer Iwema als jong onderwijzer heeft gewoond en gewerkt. De vertelling viel bij de aanwezigen wel in den smaak. Het volgende punt was het zich in de klassen onderhouden met de betrokken onderwijzers of onder wijzeressen en het desgewenscht inzage nemen van het werk der kinderen. Zooals steeds gaven de ouders hier in ruime mate van hun belangstelling blijk. Nadat men weder in het verga derlokaal was teruggekeerd, gaf de heer De Jong nog een fragment uit Thijssen's roman „Schoolland". Bij de rondvraag vroeg de heer Dijkhuis, hoeveel bezuinigd was door den maatregel, waarbij de laatste maanden de Zaterdagmor gen-schooltijd vervangen was door den Woensdagmiddag. Hij keurde dien maatregel, vooral voor de jongste kinderen sterk af. Volgens het raadslid Jansen moest de raad op alles bezuinigen waar dit kan. Over het algemeen keuren de ouders den maatregel wel goed. Bij meerderheid van stemmen werd de Oudercommissie ge\ raagu, om vroegtijdig bij B. en W. te te informeeren, of voor een volgend „stookseizoen" weer gelijke plannen bestaan en zoo ja, omdan daartegen te ageeren. Het was al laat, toen de bijeen komst, waar koffie en een sigaar werd aangeboden, gesloten werd. o— Zakkenroller aan 't werk? Een landbouwer uit Bathem bezocht Maandag j.l. hier de vee markt, toen hij plotseling zijn por tefeuille met een inhoud van ruim f 100,miste. Het vermoeden be staat, dat deze in de drukte gerold is, doch eveneens is het mogelijk, dat de man het geld verloren heeft. Aangifte bij de politie is gedaan, die deze zaak in onderzoek heeft, —o Dinsdagnacht is ingebroken in de Julianaschool alhier, waar een zendingsbusje met inhoud ont vreemd werd. De politie mocht er echter spoedig in slagen den dader, een te Ypelo geplaatste jongen van den Voogdijraad, te arresteeren. o— Bij de begrafenis van H.M. de Koningin Moeder werden het bedrijf in de tabrieken van de firma Ter Horst Co. hedenmorgen gedu rende 3 minuten stil gelegd. In verschillende kerken werden een herdenkingsdienst gehouden. o Voor een goed bezette zaal trad hier Maandagavond j.l, in het Park gebouw op de populaire Veluwsche dichter liedjeszanger Jan van Riemsdijk met zijn gezelschap. Het is wel typeerend, dat, hoe goed dit gezelschap ook moge zijn, zooals dat ook Maandagavond het geval was, toch alles draait om den hoofdpersoon, die er nog steeds den toon aangeeft en de menschen weet te boeien met zijn ernst en luim, doch vooral luim. De daveren de lachsalvo's waren het beste bewijs, dat de aanwezigen zich hebben vei maakt en in het gulle applaus werd een tot weerziens uitgedrukt. —o Ter bevordering van veilig verkeer is dezer dagen, zooals we meldden, op het Schild, waar nogal eens ongevallen plaats hadden, een vluchtheuvel aangelegd, de eerste in onze plaats. Wat helpt dit echter, als auto- nobilisten zich niet aan de regels van het verkeer houden? De vracht- T alhier hwarr hVoenscia middag met zijn wagen de Else- nerstraat uitrijden met de bedoeling de Haarstraat in te rijden, doch inplaats van rechts passeerde hij den vluchtheuvel aan de linkerzijde, met het gevolg dat er bij het hotel de Kroon een aanrijding met een juist passeerende turfauto plaats had. Beide wagens liepen bij deze aanrijding schade op. De eigenaar van de turfauto heeft van deze aanrijding aangifte bij de politie gedaan. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN van 21 Maart tot 28 Maart Geboren Christina dv E.J. Tijhof en J. Beunk Hendrika dv H. Voortman en W. Nijland Hendrika dv J. Schulenburg en J. Lankamp Hendrik Willem zv G. Bolink en H. H. Pakkert Berendina dv H. ten Berge en J. Jansen Hendrik zv D. Vos en G. W. Kwintenberg Johanna dv G. Koster en H. Willems. o Gevonden Een tam konijn, een zwarte pet, een gouden pond, een vulpotlood, een damesportemonnaie met f 5,65, een hond, een R. K. halssnoer, een blauwe handdoek, vier belasting plaatjes met en zonder étui. Verloren Een deksel, een dames-portemon- naie met inhoud, een portemonnaie met f 0,65 inhoud, een portemon naie met f 0,30 en belastingplaatje, een paar sierduiven (pauwstaarten), een gouden pond, een compleet reservewiel, een zilveren broche, RUSSEN GEV. TE RIJSSEN Aan Aandeelhouders wordt be kend gemaakt, dat de gewone is bepaald op MAANDAG 9 APRIL a.s., des avonds om 8 uur ten kantore der vennootschap. De Balans en Verlies-en Winst rekening, alsmede de Agenda liggen vanaf gedurende 8 DAGEN ter visie ten kantore van de Bank. Namens den Raad v. Comm. J. H. TER HORST, Voorz. Rijssen, 29 Maart 1934. een schop, een dames-portemonnaie met f 0,80, een O.I. duif, een kope- re;n melkbussleutel, drie belasting- plaatjes, een postduif. Inlichtingen op het politie-bureau. o VOGELS. Evenals vorige jaren doen we een beroep op alle vogelvrienden om toch mee te helpen, de vogels tegen de wreede handelingen van domme en slechte menschen te beschermen. De tijd is er weer, waarin de lente speelt door heg en boschrand, langs veld en wegen. Daar klinkt overal de poëzie in fluiten en in slaan uit vele vogelkelen, daar blinkt ze in diepe glans in rood en oranje op duizend vogelvlerken. Mannen van de politie, ouders, onderwijzers! Helpt allen mee. Verbiedt het verstoren van vogel nesten, dwingt tot eerbiediging van Uw verbod en straf streng, waar 't noodig is! Afdeeling Rijssen Dierenbescherming. Weekmarkt. Oude Kippen f 0,50f 0,85 longe Kippen f 1,00f 1,10 Oude Hanen f 0,55f 0,60 Jonge Hanen f 0,65f 0,75 Tamme Konijnen f 0,30—f 1,00 Tamme Eenden f0,00—f0,00 Kippeneieren f 1,70—f 2,30 per 100. IK

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1