«I De lENiiliiK'S Miacües DoeieiM 10 Almelo Algemeene Ledenvergadering „Hel emoe ffruis Rijssen" Geen Mile consumptie. Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., J. ter Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rifssen. CHARLIE SPEELT CARMEN GRÜN 1ST DIE HEIDE DE JANTJES. Nummer 991 Za teraar Maart 1934. ^iÉy :v,-i PARKBIOSCOOP RUSSEN Zaterdag 17 Maart, avonds 8 uur I? zijn en blijven het goedkoopste. Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderde .iddags 12 uur, Advertentiên tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur Aavertentien 1-5 regels 55 cent, elke regei mc;er 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Als 2e hoofdnummer naar motieven van Hermann Löns. In de hoofdrollen Theodoor Loos, de befaamde Tsjechische artiste Camilla Spira, Fritz Odemar, Fritz Kampert e.a. PRIJZEN DER PLAATSEN: 75, 50 en 40 cent. Kinderrang 25 cent TOVALEDEN REDUCTIE VERWACHT DE NEDERL. FILM: Hedenmiddag vergadert de Ge meenteraad over het zeer belangrijke voorstel: Aansluiting bij de Water leiding-Mij „Overijssel". Op voorstel van den Minister van- Binnen!. Zaken heeft het college van B. en W. een onderhoud gehad met een commissie uit Ged. Staten en den directeur der Waterleiding-Mij, met het resultaat dat de meerderheid van B. en W. aan den Raad voorstellen tot aan sluiting. Volgens de ontwerp-overeenkomst zal 40 korting worden gegeven op de tarieven, n.l. 20 door de Mij. en 20 door de Gemeente. B. en W. zullen de aansluiting be vorderen. verplichte aansluiting uitge zonderd. In de hedenmiddag gehouden raads vergadering is de zaak voorloopig aan gehouden. o Donderdag zou een vrachtauto op de Wierdenscheweg den onbe- waakten overweg bij de Reggebrug in den spoorlijn Rijssen—Winters wijk passeeren, juist toen het lokaal treintje kwam aangereden. Het gevaar werd opgemerkt door den machinist, die uit alle macht remde. De chauffeur van de auto reed tegen een boom, aan welke hij blijkbaar de voorkeur gaf boven den trein. Het geval liep toen zonder onge lukken al; de auto kon zijn weg vervolgen. o— De uitgaven over 1933 voor werkverschaffing en steunverlee- ning zijn door den Minister vast gesteld als volgt: Steun f3008,06; Werkverschaffing Eisen en Over toom f 23.047,76Werkverschaffing Regge f 29.603,41, Vorstverlet f 8443,46; totaal f 64.102.69. De draagkrachtfactor is bepaald op f 200.254,71 zoodat ingevolge de desbetreffende voorschriften over 1933 een Rijkssubsidie zal worden genoten van 73 pet. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN van 7 Maart tot 14 Maart Geboren Willem zv G. Hulsman en W. Brugge Albert zv B. Nijland en H. Meerman Hendrikus zv J. Bruggink en H. Vinsent Cathari- na Berendina dv M. Baan en M. Altink. Gehuwd W. Harbers 26 j en J. Brinks 29 j. Overleden: H. Koster 68 j. vr. v. A. J. Dommer- holt J. Uitzetter 34 j mv G. Spenkelink. o— Onder leiding van Ds. A. van Willigen hield de Vereeniging tot stichting en instandhouding van Schelen met den Bijbel een goed bezochten ouderavond in het gym nastieklokaal der Julianaschool. In zijn openingswoord wees ds. van Willigen op de tijdsomstandigheden en zeide, „dat dankbaarheid past voor de vrijheid die op onderwijs gebied in Nederland heerscht. De wereld heeft Gods woord van noode •n het s een zegen, wanneer dit peg' mag worden uitgedragen. Spr. noreerde enkele schoolzaken en fprak vervolgens een 'kort woord aanleiding van enkele verzen \u Pc 119. Een nderkoortje onder leiding cao den heer M. Woonink zong lp er; enstelijke wijze enkele lie fs rem die erg in den smaak f; 8J.cn, Huitema, onderwijzeres Oranjeschool, sprak over te klas", terwijl de heer er?, onderwijzer aan de hooi, de geschiedenis [van l c' van Oranje behandelde. xlige handen zorgden voor C m erverschingen. Aan het rak D. van Willigen nog •voord en ging daarop in jd voor. o— REDIKBEURTEN fondag 18 Maart 1934. Ned. Herv. Kerk. hv—Grcete f ri- Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Voorm. half 10 Leesdienst. Nam. 2V2 uur ds. W. L. Milo van Almelo, Doopsbediening. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 9Vss uur ds. van Wier. Nm. 2x/2 uur ds. van Wier 's avonds 6 uur ds. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Vm.half 10, Nm. half3en 's Av. 6uur de Heer L. Wijting. Noorderkerk. Geen dienst. Dordtsch Geref. Gem. Voorm. half 10, Nam. 21/2 en 6 uur Preeklezen. Nederlandsche Protestantenbond 's avonds 7 uur ds. A. J. Werner van Deventer. N.B. Speciaal Reparatie-inrichting. Vraagt inlichtingen bij de Agent ter plaatse. van de vereeniging op WOENSDAG 28 Maart 1934 des avonds te 8 uur in het hotel WEETERING. Agenda: 1. Opening. 2. Lezing der notulen. 3. Jaarverslag over 1933. 4. Rekening en verantwoording van den Penningmeester. 5. Bestuursverkiezing. a. Vacature-J. Smeijers. b. Periodiek aftredende leden H. F. Roelofs en R. E. de Vaal. 6. Benoeming van leden der kas-con- tröle commissie. 7. Ingekomen voorstellen. 8. Rondvraag en sluiting. De Secretaris G. MEILINK. De rekening ligt voor de leden ter Visie een liu;ze van de,. Pec'ningaafct4r3r, den heer H. F. Roelofs. EEN JUBILEE-RENDE VEREENIGING. Het is dit jaar 25 jaar geleden, dat de voetbalvereeniging „Rijssen Vooruit" werd opgericht. Dit, en ook het feit, dat deze populaire vereeniging nogal grootsche plan nen heeft ter herdenking van dit zilveren feest, was ons bekend, doch eerlijk gezegd, hadden wij er nog niet alle aandacht aan ge schonken. Toevallig echter kwamen we Donderdagavond met den lei der der revue, den heer Borchert, in aanraking en natuurlijk liep het gesprek over de reveu. Op onze vraag, of het wat kon worden, keek de leider ons even, naar het ons voorkwam, met een ietwat medelijdend glimlachje aan, alsof hij twijfel in onze vraag had gelezen en hij zich zulks niet kon voorstellen. Doch dan volgde een spontanemede deeling, eenige gre- penuit het geheel, waaruit op ondub bel- zinnige wijze bleek, dat hij geen oogenblik twijfelde aan een vol ledig slagen van het reuzenwerk, dat de vereeniging en de leden van deze reveu op zich genomen had den. Ik heb, zoo vertelde de heer Borchert ons, dit werk in het begin mede op mij genomen, omdat Rijs sen mij juist zoo'n geschikte plaats leek om op dit gebied iets moois te bereiken. En al kwam dan ook het bestuur telkens weer jmet be zwaren, toen we moesten beginnen met het zoeken naar geschikte per sonen voor de diverse rollen, mijn LAD JSSEH i i „Mi,,»——. VOOR -O

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1