mm IK BEN EEN VLUCHTELING HEEREN-DAS F. WIERINGA Druk en Uitgave van G, ten Cate Hzn.,ter Horst J. Hzmstraat, Telef. 41, Rijssen. Gebr. Kamphuis Nummer 990 Zaterdag 10 Maart 1934* PARKBSOSCOOP RIJSSEN PAUL M U NI Voor een chique naar steeds de grootste keuze in de nieuwste modellen Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur Advertentiën 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. ZATERDAG 10 MAART A. S, De ontzettende avonturen van een Kettingganger. Deze film is door de strengste critici van New York als de beste film van 1932/33 bekroond. De hoofdrol wordt vervuld door Entree 80, 55 en 45 cent Tovaleden reductie. Toegang 18 jaar. Te Rijssen bevindt zich in den weg Almelo—Holten nog steeds een onverlichte bocht. Dit is evenzoo het geval bii den eersten onbe- waakten overweg in de genoemde richting, waardoor beide punten gevaar voor het verkeer opleveren. De A.N.W.B. en de K.N.A.C. hebben nu aan het gemeentebestuur van Rijssen verzocht, een goede \erlichting ter plaatse te willen bevorderen. o— De vorige week Vrijdag door het bestuur van de Textielarbeiders organisatie „Unitas" uitgeschreven openbare vergadering in het café Gijsbers alhier kon wegens gebrek aan belangstelling niet doorgaan. Er waren slechts een paar fabrieks arbeiders aanwezig. Men zal nu trachten, eerst voeling te krijgen met de arbeiders en dan opnieuw een vergadering beleggen. o— Tot stationschef 2e klasse alhier, is ingaande 1 April a.s. benoemd, de heer Moors, chef 3e klasse te Vlodrop (L.) o— Door B. en W. is aangesteld als ambtenaar voor de werkverschaf fing de heer E. Ronner thans de Borne. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN van 28 Februari tot 7 Maart. Geboren Jan Hendrik zv G. H. Voortman en J. Langenhof Hermannus zv H. Averesch en J. Bargboer Willem zv H. van den Noort en G. Kreijkes. Overleden H. Nijland 24 j dv G. Nijland en A. Smit. o— Waarschijnlijk door een lek in den schoorsteen ontstond Zondag morgen brand in het woonhuis van G. J. N. op de Höfte. De brandweer was zeer spoedig ter plaatse en wist het huis nog gedeeltelijk te behouden, doch de bekapping is geheel vernieldterwijl het benedenhuis eenige brand- doch vooral veel waterschade heeft op- geloopen. Naar we vernemen, waren huis en inboedel verzekerd. o Maandagavond sprak alhier in café Gijsbers de heer Stap, secretaris van de Ned. Chr. Middenstandsbond. In principe werd besloten alhier een afdeeling van genoemde bond op te richten. Een 40-tal personen zijn als lid toegetreden. Men zal trachten meerderen voor het lidmaatschap te winnen, waarna definitief tot oprichting zal worden overgegaan. Iedere zakenman, hetzij winkelier of kleinbedrijf kan tot lid toetreden. Het voorloopig comité bestaat uit de volgende personenjoh. Gerritsen, Wed. A. ter Harmsel, J. Eshuis Bzn., Wed. Dk. Ter Harmsel, J. W. A. Dollekamp, Kappert, G. H. ter Harmsel Azn., W. Tharner, J. Dommerholt, E. Bouwmeester, Fa. Roelofs - Haase en Markvoort. —o Gevonden Een draadtang, twee sleutels, een leeren riem, een portemonnaie met inhoud, een brooks-zadeltasch met inhoud, een tabakspijp, een paar grijze handschoenen. Verloren: Een portefeuille met f 40,00, een knalpijp van motorrijwiel, een kleine hond. Inlichtingen op het politie-bureau. o— In het hotel Weitering werd een druk bezochte vergadering gehouden om te geraken tot een luchtbescher mingsdienst in onze gemeente. BurgemeesterJ. Knottenbelt sprak ér in zijn openingswoord zijn vreugde over uit, dat zoo velen hun belangstelling deden blijken voor een zaak, die eigenlijk niemand's sympathie heeft, doch die ons •'door den tijd wordt opgelegd. Armoede, ontevredenheid en wan trouwen heerschen overal en vooral het wantrouwen tusschen de ver schillende landen is een voortdurend oorlogsgevaar. Mocht het zoover komen, wat niemand wenscht, dan zal de oorlog verschrikkelijker ■zijn dan den achter ons liggenden ivereldstrijd, omdat nu de chemie feen groote rol zal spelen, waardoor tok burgers niet meer veilig zijn i i hunne huizen of waar ook. Zich c aartegen tijdig zooveel mogelijk «Veilig te stellen is den plicht van ieder burger. Hij gaf daarna het woord aan den spreker van den i vond, den heer Snel, die op videlijke wijze het streven van den dienst uiteenzette en de maat regelen, die moeten en kunnen worden genomen, niet op het oogenblik, dat gevaar werkelijk dreigt, doch nu, nu wij die voor bereidende maatregelen kunnen nemen. Aan het slot der vergadering gaven zich velen op om bij een op te richten Veiligheidsdienst behulp zaam te willen zijn. Aangifte kan nog geschieden ter secretarie of bij den heer Snel persoonlijk. o— Weekmarkt. Oude Kippen f 0,60f 1,00 Jonge Kippen f 1,00f 1,15 Oude Hanen f 0,65f 0,80 jonge Hanen f 0,75—f 0,95 Tamme Konijnen f 0,25—f 1,50 Tamme Eenden f0,40—f 0,70 Kippeneieren f2,10—f 2,80 per 100. o— TEXTIELARBEIDERS-VERGADERING. In het cafe Hegeman werd giste renavond een door „De Eendracht" belegde en druk bezochte verga dering gehouden, waar als sprekers optraden de heeren Lebbing en Stuvé, hoofdbestuurders van dezen arbeidersbond. Door beide sprekers werd het nut en den plicht tot organisatie door de arbeiders bepleit. De uit zonderlijke toestand in Rijssen, waar elke organisatie onder de fabrieksarbeiders ontbreekt, werd in 't bijzonder besproken. Hoewel hiertoe de gelegenheid gegeven werd, kon men niet tot oprichting van een afdeeling van den textiel- arbeidersbond geraken. o PREDIKBEURTEN op Zondag 11 Maart 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Voorm. half 10 en Nam. 272 uur Leesdienst. Woensdag Biddag Nam. 7 uur ds. G. Smeenk van Blokzijl, beroepen predikant. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 97s uur ds. van Wier. Nm. 27, uur ds. van Wier 's avonds 6 uur ds. van Wier. Woensdag Biddag. Voorm. half 10, Nam. half 3 en nam. half 8 ds. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Vm.half 10, Nm. half 3 en's Av. 6 uur de Heer L. Wijting. Woensdag Biddag. Voorm. half 10, nam. half 3 en nam. 7l/2 uur de Heer L. Wijting. Noorderkerk. Geen dienst. Dordtsch Geref. Gem. Vm. half 10, Nm. 2 en 572 uur Preeklezen. Woensdag Biddag. Voorm. half 10, nam. 2L/2 uur en half 8 Preeklezen. Hedenmiddag is de gehuwde arbeider U. uit Nijverdal, bij de rioleeringswerken achter de Verdeeling, door een ongeval om het leven gekomen. Naar we vernemen zal Rijssen's Mannenkoor met Hemelvaartsdag deelnemen aan het te Zutphen te te houden concours, en uitkomen in de eerste afd. Mannenkoren. LAD VOOR RiJSSEN —O

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1